Sykelig overvektskurs

Lærings- og mestringskurset «endring av levevaner» er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


Innhold

Du møter lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og brukerrepresentant på dette kurset. 

  • Brukerinnlegg
  • Medisinsk informasjon
  • Livsstilsendringer – motivasjon – hva må til?
  • Kosthold
  • Å komme i gang med fysisk aktivitet

Dette er et dagskurs som følges opp med gruppesamtaler og individuelle legekonsultasjoner. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Mål med kurset

Tilbudet setter fokus på ulike behandlingsmetoder for sykelig overvekt, og har til hensikt å motivere deltakerne for endring av levevaner. Hensikten er å fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen, samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet, men du kan også delta uten å dele egenerfaring. 

Generelt er målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Målgruppe

Målgruppen er voksne personer med KMI > 40 kg/m2 med redusert livskvalitet, eller KMI 35 - 40 kg/m2 med alvorlige følgesykdommer (type II diabetes, hjerte-karsykdom, metabolsk syndrom og belastningssykdommer). Pårørende er også velkomne som deltakere. 

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om sykelig overvektskurs i Helgelandssykehuset (Pdf)

Mer informasjon

Behandlingsinformasjon om fedme -livsstilsendringBehandlingsinformasjon om fedme hos voksne

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På kursene møter du ulike fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med de samme helseutfordringene. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisning til den avdelingen som arrangerer kurset, se henvisningsadresse under hvert enkelt kurs.

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Oversikt over all kurs og opplæring for pasienter og pårørende i Helgelandssykehuset, samt regionale og nasjonale tilbud. 

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperFant du det du lette etter?