Psykisk helse og rus

Helgelandssykehusets tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Les mer om Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Behandlingstilbud

I behandlingsoversikten beskriver vi våre behandlinger. Vi er i gang med å bygge opp denne, slik at hvis det er en behandling du ikke finner,  betyr ikke det nødvendigvis at vi ikke tilbyr behandlingen. Her ser du en kjapp oversikt over hva vi har tilbud innen:

 • Ambulant behandling
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Familieterapi
 • Habilitering
 • Individuell terapi og strukturert gruppeterapi
 • Kognitiv terapi
 • Miljøterapi
 • Poliklinisk undersøkelse
 • Psykiatrisk rehabilitering
 • Psykiatrisk utredning
 • Rusbehandling
 • Traumebehandling


 

Henvisning til psykisk helse og rus

Henvisningsrutiner:

 1. For planlagt behandling sender fastlegen henvisning til det senter for psykisk helse og rus, eller den avtalespesialist, fastlegen mener best kan gi den helsehjelp pasienten har behov for. Dette kan gjøres i samarbeid med pasienten og fortrinnsvis etter pasientens ønske. Pasientene kan fritt velge mellom avtalespesialist, uavhengig av helseregion.
 2. Fastlege, lege i spesialisthelsetjenesten eller leder av barneverntjenesten skal sende henvisning kun til ett sted.
 3. Hvis henvisningen sendes ett senter for psykisk helse og rus, vil behandlingen av henvisningen følge gjeldende lover, forskrifter og prioriteringsveileder. Sender fastlegen henvisningen til avtalespesialist, skal fastlege gjøre pasienten oppmerksom på at kravet om vurderingsfrist og behandlingsfrist ikke er lovfestet.
 4. Avtalespesialistene bes om å bruke prioriteringsforskriftene og gjeldene prioriteringsveileder som et verktøy i vurderingen. Den private avtalespesialisten setter en forsvarlig tidsramme for når pasienten kan starte opp med behandling. Pasienten gis ev. time, med kopi til fastlege. Dersom ikke avtalespesialist har kapasitet innen forsvarlig tidsramme, sendes det svar til fastlegen om at henvisningen sendes videre til senter for psykisk helse og rus, etter samtykke fra pasient.
 5. Dersom avtalespesialist eller senter for psykisk helse og rus vurderer at pasienten ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal det gis umiddelbar tilbakemelding med råd og veiledning til fastlegen, jf. Spesialisthelsetjenestelovens § 6-3.
 6. Henvisningene må være av god kvalitet og gi god nok informasjon slik at det er mulig å gjøre en god vurdering av spesialisthelsetjenesten. Henvisningen bør inneholde tydelig beskrivelse av pasientens problem, god anamnese som redegjør for aktuelle problemer/lidelse, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, uttalelse fra aktuelle instanser, status om individuell plan, forslag til og/eller ønske om type tiltak. Se Statens helsetilsyns skjema for henvisning til undersøking og behandling: IS-1188B. Fastlegen har ansvaret for pasienten inntil spesialist innen psykisk helsevern har overtatt ansvaret, jf. Helsepersonellloven § 4 andre ledd.

 

Mal for henvisning til oss:

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.


 

Områdesjefer

Områdesjef psykiatri Mo i Rana - Jeanette Pedersen

Telefon: 75 12 52 73
Mobil: 450 10 133
E-post: jeanette.pedersen@helgelandssykehuset.no


Områdesjef psykiatri Mosjøen - Børge Nordås

Telefon: 75 11 24 11
Mobil: 481 28 494
E-post: borge.nordas@helgelandssykehuset.no


Områdesjef psykiatri Sandnessjøen (og Brønnøysund) - Grete Andreassen

Telefon: 75 06 54 60
Mobil: 948 25 478
E-post: grete.andreassen@helgelandssykehuset.no


 


 

Kontakt

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/allmennpsykiatrisk-dognavdeling-voksne-mo-i-ranaAllmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Rana
Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/allmennpsykiatrisk-dognavdeling-voksne-mosjoenAllmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøen
Ambulant akutteam, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-ranaAmbulant akutteam, Mo i Rana
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-bronnoysundBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-mo-i-ranaBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-mosjoenBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-sandnessjoenBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen
Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/dognavdeling-for-barn-og-ungdom-mosjoenDøgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen
Familieavdeling Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/familieavdeling-mosjoenFamilieavdeling Mosjøen
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-bronnoysundHabiliteringstjeneste, voksne og barn Brønnøysund
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-mo-i-ranaHabiliteringstjeneste, voksne og barn Mo i Rana
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-mosjoenHabiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøen
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-sandnessjoenHabiliteringstjeneste, voksne og barn Sandnessjøen
Nevropsykologisk avdeling Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/nevropsykologisk-poliklinikk-mosjoenNevropsykologisk avdeling Mosjøen
Rusavdelingen, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/rusavdelingen-mo-i-ranaRusavdelingen, Mo i Rana
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-bronnoysundVoksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-mo-i-ranaVoksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-mosjoenVoksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-sandnessjoenVoksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

ADHD hos barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-mosjoenADHD hos barn og unge, MosjøenAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos voksne, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-mosjoenADHD hos voksne, MosjøenAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
ADHD hos voksne, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-sandnessjoenADHD hos voksne, SandnessjøenAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Angst hos barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-unge-mosjoenAngst hos barn og unge, MosjøenAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-bronnoysundAngstlidelser - fobiske og panikkangst, BrønnøysundAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-mo-i-ranaAngstlidelser - fobiske og panikkangst, Mo i RanaAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-mosjoenAngstlidelser - fobiske og panikkangst, MosjøenAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-sandnessjoenAngstlidelser - fobiske og panikkangst, SandnessjøenAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-bronnoysundAngstlidelser hos voksne - generalisert, BrønnøysundAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-mo-i-ranaAngstlidelser hos voksne - generalisert, Mo i RanaAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-mosjoenAngstlidelser hos voksne - generalisert, MosjøenAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-sandnessjoenAngstlidelser hos voksne - generalisert, SandnessjøenAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-mosjoenBipolar lidelse, MosjøenBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Bipolar lidelse, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-sandnessjoenBipolar lidelse, SandnessjøenBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Depresjon hos barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-unge-mosjoenDepresjon hos barn og unge, MosjøenDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Depresjon hos voksne, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-bronnoysundDepresjon hos voksne, BrønnøysundDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Depresjon hos voksne, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-mo-i-ranaDepresjon hos voksne, Mo i RanaDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Depresjon hos voksne, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-mosjoenDepresjon hos voksne, MosjøenDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Depresjon hos voksne, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-sandnessjoenDepresjon hos voksne, SandnessjøenDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Dialektisk atferdsterapi, voksne, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-voksne-sandnessjoenDialektisk atferdsterapi, voksne, SandnessjøenDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Gruppeterapi i psykisk helsevern, Sandnessjlenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/gruppeterapi-i-psykisk-helsevern-sandnessjlenGruppeterapi i psykisk helsevern, SandnessjlenGPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapi
Kognitiv terapi, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-bronnoysundKognitiv terapi, BrønnøysundKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling av ADHD, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-mosjoenMedikamentell behandling av ADHD, MosjøenMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av ADHD, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-sandnessjoenMedikamentell behandling av ADHD, SandnessjøenMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-mosjoenMedikamentell behandling ved bipolar lidelse, MosjøenMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-sandnessjoenmedikamentell behandling ved bipolar lidelse, SandnessjøenMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjon, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-bronnoysundMedikamentell behandling ved depresjon, BrønnøysundMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medikamentell behandling ved depresjon, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-mo-i-ranaMedikamentell behandling ved depresjon, Mo i RanaMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medikamentell behandling ved depresjon, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-mosjoenMedikamentell behandling ved depresjon, MosjøenMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medikamentell behandling ved depresjon, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-sandnessjoenMedikamentell behandling ved depresjon, SandnessjøenMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Personlighetsforstyrrelser, voksne, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksne-mosjoenPersonlighetsforstyrrelser, voksne, MosjøenPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Personlighetsforstyrrelser, voksne, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksne-sandnessjoenPersonlighetsforstyrrelser, voksne, SandnessjøenPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Psykodynamisk terapi, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-bronnoysundPsykodynamisk terapi, BrønnøysundPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-mo-i-ranaPsykodynamisk terapi, Mo i RanaPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-mosjoenPsykodynamisk terapi, MosjøenPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-mosjoenPsykoedukasjon, MosjøenPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-mosjoenPsykologisk behandling ved bipolar lidelse, MosjøenPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykososial behandling ved ADHD barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-adhd-barn-og-unge-mosjoenPsykososial behandling ved ADHD barn og unge, MosjøenPADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling
Spiseforstyrrelser hos voksne, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-voksne-sandnessjoenSpiseforstyrrelser hos voksne, SandnessjøenSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Spiseforstyrrelser voksne, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-voksne-mosjoenSpiseforstyrrelser voksne, MosjøenSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Traumelidelser hos voksne, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/traumelidelser-hos-voksne-mosjoenTraumelidelser hos voksne, MosjøenTTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksne
Traumelidelser hos voksne, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/traumelidelser-hos-voksne-sandnessjoenTraumelidelser hos voksne, SandnessjøenTTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksne
Tvangslidelser hos voksne, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksne-mosjoenTvangslidelser hos voksne, MosjøenTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksne

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.