Psykisk helse og rus

Enhet for psykisk helse og rus har ansvar for Helgelandssykehusets tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Dette inkluderer både poliklinikker og døgntilbud. Poliklinikkene er lokalisert i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Døgntilbudene er lagt til Mo i Rana og Mosjøen. Enheten har også ansvar for tilbudet innen habilitering i Helgelandssykehuset, og har habiliteringsteam i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Les mer om Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Se utlisting nederst for underliggende avdelinger og behandlingstilbud.

Behandlingstilbud til samisk befolkning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) holder til i Finnmark, og tilbyr hjelp og behandling innenfor psykisk helse- og rusvern for alle barn, unge og voksne. Helgelandssykehuset har en samarbeidsavtale med SANKS, der målet er å gi et bedre og likeverdig tilbud til den sørsamiske befolkningen. For informasjon om avtalen ta kontakt med Sidsel Forbergskog tlf.: 75 12 52 84.

SANKS

SANKS har et nasjonalt team, som gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Vi har utekontor i Snåsa, Røros, Hamarøy og Oslo.

Ta kontakt med nasjonalt team i SANKS om du trenger hjelp

Henvisning til psykisk helse og rus - barn og unge

Informer om at det nå en felles elektronisk postkasse til BUP Helgeland. I den forbindelse er det fint om henviser innledningsvis opplyser hvilken BUP pasienten henvises til: 

 • Bup Rana
 • Bup Mosjøen
 • Bup Sandnessjøen
 • Bup Brønnøysund

Henvisende leger bes opplyse i  henvisningen om at BUP skjema ettersendes pr post. Dette sparer oss og deres egne kontorpersonale for mye ekstra arbeid.

Her er punktene i BUP skjemaet vi trenger for utfylling i Dips:

 
 • Skjemaet skal utfylles av henvisende lege, IKKE foreldre.
 • Viktig med utfylling av hele skjemaet
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på pasienten
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på Mor
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på Far
 • Omsorgssituasjon
 • Samtykke fra begge foreldre +  pasienten selv (over 16 år). Dersom bare den ene av foreldrene har foreldreansvar alene må det fremlegges dokumentasjon på dette. Fås av Folkeregisteret.
 • Navn/Adresse på den barnet bor sammen med
 • Søsken/Halvsøsken/Andre i Familiens omsorg
 • Skole/Barnehage – Kontaktperson og tlf. nr.
 • Behov for tolk – Oppgi type språk
 • Henvisningsgrunn
 • Hvem arbeider med saken – Evt. kontaktperson og tlf. nr.
 • Signatur og stempel fra henviser. Det er henvisende lege som fyller ut BUP skjemaet.


Henvisning til psykisk helse og rus - voksne

 1. For planlagt behandling sender fastlegen henvisning til det senter for psykisk helse og rus, eller den avtalespesialist, fastlegen mener best kan gi den helsehjelp pasienten har behov for. Dette kan gjøres i samarbeid med pasienten og fortrinnsvis etter pasientens ønske. Pasientene kan fritt velge mellom avtalespesialist, uavhengig av helseregion.
 2. Fastlege, lege i spesialisthelsetjenesten eller leder av barneverntjenesten skal sende henvisning kun til ett sted.
 3. Hvis henvisningen sendes ett senter for psykisk helse og rus, vil behandlingen av henvisningen følge gjeldende lover, forskrifter og prioriteringsveileder. Sender fastlegen henvisningen til avtalespesialist, skal fastlege gjøre pasienten oppmerksom på at kravet om vurderingsfrist og behandlingsfrist ikke er lovfestet.
 4. Avtalespesialistene bes om å bruke prioriteringsforskriftene og gjeldene prioriteringsveileder som et verktøy i vurderingen. Den private avtalespesialisten setter en forsvarlig tidsramme for når pasienten kan starte opp med behandling. Pasienten gis ev. time, med kopi til fastlege. Dersom ikke avtalespesialist har kapasitet innen forsvarlig tidsramme, sendes det svar til fastlegen om at henvisningen sendes videre til senter for psykisk helse og rus, etter samtykke fra pasient.
 5. Dersom avtalespesialist eller senter for psykisk helse og rus vurderer at pasienten ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal det gis umiddelbar tilbakemelding med råd og veiledning til fastlegen, jf. Spesialisthelsetjenestelovens § 6-3.
 6. Henvisningene må være av god kvalitet og gi god nok informasjon slik at det er mulig å gjøre en god vurdering av spesialisthelsetjenesten. Henvisningen bør inneholde tydelig beskrivelse av pasientens problem, god anamnese som redegjør for aktuelle problemer/lidelse, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, uttalelse fra aktuelle instanser, status om individuell plan, forslag til og/eller ønske om type tiltak. Se Statens helsetilsyns skjema for henvisning til undersøking og behandling: IS-1188B. Fastlegen har ansvaret for pasienten inntil spesialist innen psykisk helsevern har overtatt ansvaret, jf. Helsepersonellloven § 4 andre ledd.

 

Mal for henvisning til oss:

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

 

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.


 

Områdesjefer

Områdesjef psykiatri Mo i Rana - Anikken Olsen Aaseng (konst.)

Telefon: 75 12 52 70
Mobil: 482 00 321 
E-post: Anikken.Olsen.Aaseng@Helgelandssykehuset.no


Områdesjef psykiatri Mosjøen - Børge Nordås

Telefon: 75 11 24 11
Mobil: 481 28 494
E-post: borge.nordas@helgelandssykehuset.no


Områdesjef psykiatri Sandnessjøen (og Brønnøysund) - Grete Andreassen

Telefon: 75 06 54 60
Mobil: 948 25 478
E-post: grete.andreassen@helgelandssykehuset.no

   
 

Kontaktinformasjon

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/allmennpsykiatrisk-dognavdeling-voksne-mo-i-ranaAllmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Rana
Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/allmennpsykiatrisk-dognavdeling-voksne-mosjoenAllmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøen
Ambulant akutteam, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-ranaAmbulant akutteam, Mo i Rana
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-bronnoysundBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-mo-i-ranaBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-mosjoenBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-sandnessjoenBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen
Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/dognavdeling-for-barn-og-ungdom-mosjoenDøgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen
Familieavdeling Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/familieavdeling-mosjoenFamilieavdeling Mosjøen
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-mo-i-ranaHabiliteringstjeneste, voksne og barn Mo i Rana
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-mosjoenHabiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøen
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjeneste-voksne-og-barn-sandnessjoenHabiliteringstjeneste, voksne og barn Sandnessjøen
Nevropsykologisk avdeling Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/nevropsykologisk-poliklinikk-mosjoenNevropsykologisk avdeling Mosjøen
Rusavdelingen, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/rusavdelingen-mo-i-ranaRusavdelingen, Mo i Rana
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-bronnoysundVoksenpsykiatrisk poliklinikk BrønnøysundVoksenpsykiatrisk poliklinikks (VOP) Brønnøysund tilbyr spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsevern til personer over 18 år. Vårt opptaksområde er de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy.
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-mo-i-ranaVoksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-mosjoenVoksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-sandnessjoenVoksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

ADHD hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksne
Alkohol og helsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/alkohol-og-helseAlkohol og helseAAlkohol og helseAlkohol og helseAlkohol og helseAlkohol og helse
Alkoholroblemer, rus og avhengighetsbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/alkoholroblemer-rus-og-avhengighetsbehandlingAlkoholroblemer, rus og avhengighetsbehandlingAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Angst hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Asperger syndrom hos barnhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnAAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barn
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autisme hos barnhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barn
Avrusning fra alkoholhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusning fra benzodiazepinerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Avrusning fra opioiderhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioider
Bipolar lidelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Bipolar lidelse - medikamentell behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Bipolar lidelse - psykologisk behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Brukerstyrt plasshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass
Dagbehandling rushttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dagbehandling-rusDagbehandling rusDDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighet
Depresjon hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Depresjon hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom
Dialektisk atferdsterapi, voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-voksneDialektisk atferdsterapi, voksneDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud
Gruppeterapi i psykisk helsevernhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/gruppeterapi-i-psykisk-helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevern
Habilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungeHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og unge
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksne
Habilitering - Downs syndrom hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-downs-syndrom-hos-barn-og-ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og unge
Habilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungeHHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksneHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksneHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksneHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksne
Habilitering - Forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering - Forsinket generell utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utvikling
Habilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og unge
Habilitering - Funksjonstap hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-funksjonstap-hos-barn-og-ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og unge
Habilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelse
Habilitering - Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-kommunikasjonstiltak-barn-alternative-og-supplerendeHabilitering - Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendeHKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltak
Habilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-mistanke-om-demens-i-malgruppe-for-habilitering-av-voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksne
Habilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Habilitering - Multifunksjonshemming hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-multifunksjonshemming-hos-voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksne
Habilitering - Psykisk utviklingshemming hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-psykisk-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering - Psykisk utviklingshemming hos barn og ungeHHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og unge
Habilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-psykisk-utviklingshemming-kognitiv-svikt-hos-voksneHabilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksneHHabilitering - Utviklingshemming hos voksneHabilitering - Utviklingshemming hos voksneHabilitering - Utviklingshemming hos voksneHabilitering - Utviklingshemming hos voksne
Habilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Habilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-spise-og-erneringsvansker-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelse
Habilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling
Habilitering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-syndromer-som-pavirker-funksjon-og-utvikling-hos-voksneHabilitering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksne
Habilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemminghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-tvang-og-makt-overfor-personer-med-psykisk-utviklingshemmingHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemmingHHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning
Habilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredninghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-utviklingshemmingkognitiv-svikt-hos-voksne-utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredning
Habilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelser
Habilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelse
Hepatitt Chttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/hepatitt-cHepatitt CHHepatitt CHepatitt CHepatitt CHepatitt C
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og unge

Fant du det du lette etter?