Psykisk helse og rus

Helgelandssykehusets tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Les mer om Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Behandlingstilbud

I behandlingsoversikten beskriver vi våre behandlinger. Vi er i gang med å bygge opp denne, slik at hvis det er en behandling du ikke finner,  betyr ikke det nødvendigvis at vi ikke tilbyr behandlingen. Her ser du en kjapp oversikt over hva vi har tilbud innen:

 • Ambulant behandling
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Familieterapi
 • Habilitering
 • Individuell terapi og strukturert gruppeterapi
 • Kognitiv terapi
 • Miljøterapi
 • Poliklinisk undersøkelse
 • Psykiatrisk rehabilitering
 • Psykiatrisk utredning
 • Rusbehandling
 • Traumebehandling


 

Henvisning til psykisk helse og rus

Henvisningsrutiner:

 1. For planlagt behandling sender fastlegen henvisning til det senter for psykisk helse og rus, eller den avtalespesialist, fastlegen mener best kan gi den helsehjelp pasienten har behov for. Dette kan gjøres i samarbeid med pasienten og fortrinnsvis etter pasientens ønske. Pasientene kan fritt velge mellom avtalespesialist, uavhengig av helseregion.
 2. Fastlege, lege i spesialisthelsetjenesten eller leder av barneverntjenesten skal sende henvisning kun til ett sted.
 3. Hvis henvisningen sendes ett senter for psykisk helse og rus, vil behandlingen av henvisningen følge gjeldende lover, forskrifter og prioriteringsveileder. Sender fastlegen henvisningen til avtalespesialist, skal fastlege gjøre pasienten oppmerksom på at kravet om vurderingsfrist og behandlingsfrist ikke er lovfestet.
 4. Avtalespesialistene bes om å bruke prioriteringsforskriftene og gjeldene prioriteringsveileder som et verktøy i vurderingen. Den private avtalespesialisten setter en forsvarlig tidsramme for når pasienten kan starte opp med behandling. Pasienten gis ev. time, med kopi til fastlege. Dersom ikke avtalespesialist har kapasitet innen forsvarlig tidsramme, sendes det svar til fastlegen om at henvisningen sendes videre til senter for psykisk helse og rus, etter samtykke fra pasient.
 5. Dersom avtalespesialist eller senter for psykisk helse og rus vurderer at pasienten ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal det gis umiddelbar tilbakemelding med råd og veiledning til fastlegen, jf. Spesialisthelsetjenestelovens § 6-3.
 6. Henvisningene må være av god kvalitet og gi god nok informasjon slik at det er mulig å gjøre en god vurdering av spesialisthelsetjenesten. Henvisningen bør inneholde tydelig beskrivelse av pasientens problem, god anamnese som redegjør for aktuelle problemer/lidelse, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, uttalelse fra aktuelle instanser, status om individuell plan, forslag til og/eller ønske om type tiltak. Se Statens helsetilsyns skjema for henvisning til undersøking og behandling: IS-1188B. Fastlegen har ansvaret for pasienten inntil spesialist innen psykisk helsevern har overtatt ansvaret, jf. Helsepersonellloven § 4 andre ledd.

 

Mal for henvisning til oss:

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.


 

Områdesjefer

Områdesjef psykiatri Mo i Rana - Jeanette Pedersen

Telefon: 75 12 52 73
Mobil: 450 10 133
E-post: jeanette.pedersen@helgelandssykehuset.no


Områdesjef psykiatri Mosjøen - Børge Nordås

Telefon: 75 11 24 11
Mobil: 481 28 494
E-post: borge.nordas@helgelandssykehuset.no


Områdesjef psykiatri Sandnessjøen (og Brønnøysund) - Grete Andreassen

Telefon: 75 06 54 60
Mobil: 948 25 478
E-post: grete.andreassen@helgelandssykehuset.no


 


 

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.