Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøen

Avdelingen er lokalisert ved Senter for psykisk helse og rus i Mosjøen, men tar imot pasienter fra hele Helgeland. Pasienten søkes inn fra voksenpsykiatriske poliklinikker på Helgeland og fra fastleger. Noen pasienter overføres direkte fra akuttavdeling, som oftest akuttenheten ved Nordlandssykehuset.

Les mer om Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøen

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøen

Døgnavdelingen har 14 sengeplasser.  Ambulant Akutteam disponerer fire senger til innleggelse.

Bemanning:

 • Behandlere:
  • Psykiater
  • LIS-lege (lege i spesialisering)
  • Psykologspesialist
  • Psykologer i spesialisering
 • Miljøpersonale:
  • Psykiatriske sykepleiere og sykepleiere
  • Klinisk barnevernspedagog
  • Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid
  • Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid
  • Hjelpepleiere/miljøarbeidere
    

Pasienter:

Vi tar i mot alle typer pasienter til innleggelse, de eneste eksklusjonskriteriene er alvorlig suicidalfare og utagering/uro som ikke kan håndteres i avdelingen. Avdelingen er ikke bemannet eller fysisk utformet for å håndtere denne type problematikk. Avdelingen er ikke godkjent for tvunget psykisk helsevern med døgnopphold.

Nedenfor er de ulike pasientkategoriene nærmere spesifisert:

 1. Pasienter med uklar diagnose som søkes til observasjon og utredning. De søkes inn fra lokale poliklinikker, hvor behandlerne ikke klarer å gjennomføre utredning eller behandling. Hovedfokus er da observasjon og systematisk utredning, Problemstillingene kan være utviklingsforstyrrelser, rusproblematikk, psykose, stemningslidelser, sosiale problem. Disse pasientene har ofte stort behov for å etablere samarbeid med andre instanser for oppfølging etter utskrivelse.
 2. Pasienter med kjent psykisk lidelse som har behov for intensiv behandling i døgnavdeling. Dette kan være pasienter med depresjoner, traumediagnoser, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, psykoseproblematikk og angstlidelser.
 3. Pasienter som har vært innlagt akuttavdeling og som overføres til stabiliseringsopphold. Disse varer ofte 2-4 uker og omfatter oppfølging av medisinering, gradvis aktivisering og etablering av nødvendig oppfølging på hjemstedet.
 4. Pasienter med brukerstyrt seng. Dette er pasienter med kronisk psykisk lidelse som har avtale om kortvarige innleggelser for å stabilisere tilstanden og unngå forverring.
 5. Pasienter som legges inn av AAT (Ambulant Akutteam). Dette er pasienter som ofte er i akutt krise og som legges inn for å unngå innleggelse i akuttavdeling. Innleggelsen er i utgangpunktet kortvarig 3-5 dager.

Behandling i avdelingen:

Vi legges vekt på miljøterapi og tverrfaglig behandling og tilbyr pasientene psykoterapi og medikamentell behandling. Vi oppretter et behandlingsteam for pasienten som i fellesskap utarbeider behandlingsplan, og individualsamtaler med behandler avtales etter behov. Øvrige dager har pasienten samtaler med kontaktpersoner i miljøet.

Vi arbeider aktivt ut mot hjelpeapparat på hjemstedet, både gjennom telefonisk kontakt og møter. Pårørende trekkes også aktivt med i behandlingen i felles samtaler.

Behandlingsplanen evalueres jevnlig. Det arrangeres teammøter med og uten pasient for å drøfte ulike problemstillinger. Vi legger vekt på fysisk aktivitet med ukentlig turdag, aktivitet i treningsrom, bordtennis og gåturer.

Barnas time

Personal i avdelingen kan gjennomføre barnas time hvor barn i alle aldre kan besøke avdelingen og få snakke med barnekoordinator i avdelingen, med eller uten foreldre.

Pasientens situasjon utenfor avdelingen

Vi vektlegger pasientens situasjon utenfor avdelingen allerede ved innleggelse. Permisjoner hjem og tilrettelegging av hjemmesituasjon er for mange pasienter viktige element i behandlingsplanen.

Traumepasienter

Avdelingen skal ha et hovedansvar for døgnbehandling av traumepasienter i Helgelandssykehuset. Alle ansatte har gjennomgått grunnopplæring i regi av RVTS og det planlegges videre kompetanseheving.

Pasientene får individuelt tilpassede behandlingsplaner ut fra problematikken. Enkelte pasienter kommer i en krise og trenger ro, hvile og et ivaretagende miljø. Noen pasienter har angstproblematikk og får kognitiv terapi og angsttrening, eksponeringsterapi. Andre pasienter har behov for trening av ADL funksjoner og tildeles oppgaver ut fra dette. Mange  har levd isolert og trenger trening i sosialt samvær med andre. Miljøpersonalet er aktivt tilstede i miljøet og tar opp hendelser til drøfting i samtaler fortløpende.


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Døgnavdelingen ligger skjermet til i utkanten av Mosjøen sentrum, men gangavstand til byens butikker og flere flotte turområder.
Telefon
75 11 24 00
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan 17(Kart)
8657 Mosjøen
Telefon
75 11 24 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Fant du det du lette etter?