Rusavdelingen, Mo i Rana

Rusavdelingen tar i mot pasienter fra hele Helgeland og hele Helse Nord.

Les mer om Rusavdelingen, Mo i Rana

Rusavdelingen, Mo i Rana

Pasienter kan henvises til innleggelse fra fastleger, den kommunale rus- og psykiatritjenesten, barnevernet og spesialisthelsetjenesten.

Rusavdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere. Vi har 8 sengeplasser, derav to beregnet på avrusning, i tillegg til en brukerstyrt seng. Vi fokuserer spesielt på personer der det foreligger kombinert problematikk rus-psykiatri.

Vi tilbyr i tillegg til avrusning av de der dette måtte være aktuelt, også utredning i forhold til hva som er hovedsakelig rusrelatert og hva som er relatert til psykiatrisk problematikk. I tillegg vil motivasjon og behandling av aktuell problematikk være sentrale problemområder. Oppholdet hos oss vil tidsmessig etter individuell vurdering være begrenset oppad til 8-12 uker, og i løpet av denne tiden skal det også være tatt stilling til hvilke tiltak den enkelte pasient har behov for etter oppholdet. Dette medfører at vi i de fleste saker vil komme til å ha kontakt med det kommunale hjelpeapparatet og fastlegene både før og under oppholdet.

Behandlingstilbud

Vi tilbyr tverrfaglig og integrert døgnbehandling til mennesker med rusproblematikk og samtidig psykisk/fysisk lidelse, og tar imot pasienter fra hele Helse Nord. 

Avdelingen har ansatt psykologspesialist, lege (spesialist i rus- og avhengighetsmedisin), sosialkonsulent og miljøpersonale med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning. Avdelingen har god bemanning, og det vil bli lagt vekt på å tilby et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

Vi tilbyr utrednings- og behandlingsopphold med varighet inntil 12 uker.

Vi forsøker å etablere et samarbeid med pasientens hjemkommune før og under oppholdet, med målsetning om å sikre et godt ettervern. Der det er aktuelt henviser vi videre til langtidsbehandling eller til andre instanser i spesialisthelsetjenesten.

Vi tar ikke inn pasienter etter vedtak om tvungen behandling  (i hht §6 i Lov om sosiale tjenester).

Målgruppe

 • Menn og kvinner med ulik grad av rusproblematikk (alkohol, medikamenter og illegale stoffer).
 • Aldersgruppen er fra 18 år og oppover.

Vi tilbyr

 • Avrusning og muligheter for skjerming. (Vi tilbyr medikamentell avrusning ved indikasjon).
 • Utredning av rusproblematikk, fysisk og psykisk helse.
 • Miljøterapi med fokus på aktivitet og mestring.
 • Individuell psykoterapi ved ruslidelser og psykiske lidelser.
 • Medikamentell behandling av psykiske og fysiske lidelser.
 • Rusmestringsgrupper
 • Psykoedukasjonsgrupper
 • Oppstart av LAR-behandling, og nedtrapping/avslutning av LAR.

Helgelandssykehuset har også folk som jobber med rusproblemer i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Vi tilbyr

Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR)


 

Brukerstyrt seng

En av sengene ved avdelingen er satt av til pasienter som selv kan legge seg inn når de kjenner at de har behov for det.

Behovet kan være støtte til rusmestring, ved risiko for rusing eller annen selvdestruktiv adferd.  Pasientene som kan benytte seg av brukerstyrt seng har tidligere vært innlagt i avdelingen og har en egen avtale om at de kan benytte seg av dette tilbudet.

Henvisning

Både fastleger, kommunale helse- og sosialtjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienter til avdelingen. Vi ber om at pasientens gjøres kjent med vår opplysningsplikt i hht førerkortforskriften og barnevernsloven før innsøking.

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk psykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Henvisninger skal også ha opplysninger om:

 • Utestående dommer/planlagt soning
 • Målsettingen (til søkende instans) med oppholdet og motiverende faktorer for pasienten
 • Hvem som er involvert i behandlingen av pasienten, kontaktpersoner
 • Er jobbing med individuell plan startet
 • Hva pasienter mener han/hun trenger hjelp til
 • Er det behov for avrusning eller kan pasienten legges direkte inn på avdelingen uten å måtte avruses først
 • Hvem er pasientens fastlege (opplyses dersom det er andre enn fastlege som er søkende instans)

 

Søknaden sendes til Vurderingsteam, TSB, Helgelandssykehuset HF.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 12 52 70
Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
Besøksadresse
Søsterveien 2(Kart)
8613 Mo i Rana
Telefon
75 12 52 70
mandag - fredag 08.00 – 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Kafe

Kafeen ligger i underetasjen på sykehuset.

Ordinære åpningstider:

 • Mandag - fredag: 11.00-16.30 
 • Lørdag- søndag: 12.00-16.30

På hverdager serverer vi:

 • Lunsj: 11.00-14.00
 • Salatbuffet: 11.00-14.00
 • Middag: 15.00 -16.30    

Velkommen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Alkohol og helsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/alkohol-og-helseAlkohol og helseAAlkohol og helseAlkohol og helseAlkohol og helseAlkohol og helse
Alkoholroblemer, rus og avhengighetsbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/alkoholroblemer-rus-og-avhengighetsbehandlingAlkoholroblemer, rus og avhengighetsbehandlingAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Avrusning fra alkoholhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusning fra benzodiazepinerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Avrusning fra opioiderhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioider
Brukerstyrt plasshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass
Dagbehandling rushttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dagbehandling-rusDagbehandling rusDDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighet
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Poliklinisk behandling rushttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-rusPoliklinisk behandling rusPPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?