Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) Brønnøysund tilbyr spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsevern til personer over 18 år. Vårt opptaksområde er de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy. 

Les mer om Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund

VOP er en allmennpsykiatrisk poliklinikk, som betyr at vi tar imot pasienter med alle typer problemer som hører til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. VOP gir tilpasset og helhetlig tilbud i form av psykiatrisk utredning, diagnostisering og behandling. Poliklinikken vektlegger kvalitet på utredningen, som en forutsetning for valg av riktig og god behandling. Etter utredning tilbys behandlingstilbud i form av individuell terapi, gruppeterapi, par/familiesamtaler, pårørendesamtaler og samtaler med mindreårige barn/søsken som er pårørende av psykisk syke.

Vi tilbyr terapi basert på nasjonale retningslinjer, lokale retningslinjer og evidensbaserte behandlingstilnærminger.

Alle pasienter får sin faste behandler, som også er kontaktperson for henvisende lege og/eller andre samarbeidsinstanser. I tillegg har vi forløpskoordinator for pakkeforløpene.
VOP gir også veiledning til helsepersonell i kommunene i opptaksområdet. VOP er godkjent for tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).


AAT Brønnøysund (Ambulant akutteam)

Akutt hjelp ved alvorlige kriser gis av Ambulant akutteam.

Ambulant akutteam Brønnøysund

Gruppebehandling

Vi har over mange år også drevet utstrakt gruppebehandling. Vi har gruppebehandling for ulike angstlidelser, depresjon, rus, personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse. I tillegg gruppetilbud som er basert på mindfulness, mentalisering og psykomotoriske-/kroppsbevissthet, uavhengig av diagnose. 


IPS (Individual placement and support) = Individuell jobbstøtte

IPS-jobbspesialist er en nyopprettet funksjon og et samarbeid mellom VOP, Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) i Brønnøy og NAV. Funksjonen skal bistå pasienter med å skaffe ordinær jobb og gi støtte for å klare å stå i jobb over tid. Dette sammen med helsetjenester skal bidra til at tilfriskningen skal bli lettere for personen. IPS veksler med å ha arbeidssted ved VOP, ROP-tjenesten og NAV og skal være inkludert i den daglige driften.

Psykomotorisk fysioterapi (PMF)

Dette er et begrenset behandlingstilbud for enkelte pasienter, der det etter ordinær utredning, vurderes som hensiktsmessig å gi behandling med PMF som metode. Pasienten kan da få tilbud om PMF som en del av den psykiatriske behandlingen. Henvisninger til PMF blir kun tatt inn på VOP såfremt det beskrives psykiske symptomer som kvalifiserer for rett til helsehjelp i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. 

Rus/avhengighet – TSB og LAR

Ved VOP gis tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et tilbud til personer med rus-/avhengighetsproblematikk, herunder kan det gis Legemiddelassistert rehabiliering (LAR). I henhold til pakkeforløpene satses det på tidlig intervensjon og kortest mulig ventetid. Det bistås med viderehenvisning til avrusning og/eller annet døgnopphold i rusinstitusjon. Pårørende kan ta kontakt uavhengig av om den i familien som har problemer knyttet til rus- eller avhengighet er i behandling.

Barn/søsken som pårørende og "Barnas time"

Barnas time er et informasjons- og veiledningstilbud til foreldre og mindreårige barn/søsken, ledet av VOP's barneansvarlige samt pasientens behandler. Tilbudet gjelder for pasienter som har barn i alderen 2-18 år.  Barnas time er todelt, først en forberedende foreldresamtale og deretter en samtale med foreldre og barna sammen.

I Barnas time gis det informasjon om og samtale om psykisk lidelse generelt og om forelderens lidelse spesielt. Det vektlegges å alminneliggjøre tanker og følelser barna har, for eksempel ansvar, skyld og skamfølelse.  Det arbeides også med å oppklare feiltolkninger og styrke barnas stilling generelt. Det er vår erfaring at metoden kan hjelpe foreldre og barn til å snakke om det som er vanskelig, også i ettertid. Åpenhet og inkludering av barn/søsken er hovedfokus i Barnas time.

Personalet

Poliklinikken har et tverrfaglig sammensatt fagmiljø med 17 stillinger. Her er psykiatere, psykologspesialister, leger, psykologer, klinisk sosionom, ruskonsulent, vernepleier, psykiatriske sykepleiere, psykomotorisk fysioterapeut og IPS-jobbspesialist. Alle er faglig høyt kvalifiserte behandlere med videreutdanninger og opplæring innen ulike behandlingsformer og med lang erfaring fra arbeid innen fagfeltet. Vi driver også utdanningsvirksomhet, der leger, psykologer og andre fagprofesjoner spesialiserer seg innen fagfeltet psykiatri/psykisk helse/rus.

Henvisning og saksgang

Det må foreligge henvisning fra fastlege eller andre med henvisningsrett til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Det kan være andre spesialisthelsetjenester, psykologer og NAV (sistnevnte kun hvis det gjelder rusproblematikk). Alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten/VOP har rett til å få en vurdering av sin helsetilstand via opplysninger i henvisningen eller ved en vurderingssamtale.

VOP Brønnøysund har eget inntaksteam som består av faste representanter; overlege/psykiater, psykologspesialist, forløpskoordinator og avdelingsleder. Inntaksteamet har fast ukentlig møte der alle nye henvisninger blir vurdert. Alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager og blir vurdert i henhold til nasjonale føringer gitt i Prioriteringsveilederen. Pasienten og henvisende instans får umiddelbart tilbakemelding i brev om hvordan pasientens helsetilstand er blitt vurdert og hvilken helsehjelp som det eventuelt planlegges at pasienten skal få, innen en gitt tidsfrist. Pasienten innkalles i brev med navngitt behandler, evt. pr. telefon dersom det haster. Dersom det vurderes at pasienten ikke har rett til helsehjelp i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, skal det gis begrunnelse og faglig tilbakemelding i brev til pasient og henviser innen 10 dager. 

Henvisninger blir vurdert ut fra hva henvisende lege opplyser om, og skal danne grunnlaget for vurderingene som skal gjøres. Det er derfor viktig at den inneholder mest mulig komplett informasjon om pasienten og forhold rundt denne, herunder somatisk undersøkelse, samstemt medisinliste og beskrevet alvorlighetsgrad, sånn at det er mulig å vurdere pasientens tilstand. I tillegg vurderes forventet nytte og om kostnader står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Vedtak kan i første omgang påklages til avdelingsleder VOP Brønnøysund. Evt. direkte til Fylkesmannen i Nordland.

Pasienter/privatpersoner kan også ta direkte kontakt. Dersom det viser seg hensiktsmessig, kan de få tilbud om vurderingssamtale og ev videre behandlingstilbud, etter å ha blitt somatisk undersøkt og skaffet henvisning fra fastlege.

Les mer om hva henvisningen bør inneholde


Samarbeid/ samhandling

Kontakt og samarbeid mellom ulike aktuelle instanser kan være en viktig del av behandlingen, f.eks. fastlege, kommunal psykiatritjeneste, NAV, IPS, arbeidsplass, skole, ambulant akutteam, døgnavdelinger, nevropsykologisk avdeling, habilitering, avdelinger i Nordlandssykehuset Bodø, andre faginstanser i Helse Nord eller andre som pasienten har kontakt med. I tillegg kan det ofte være ønskelig, nyttig og nødvendig å involvere pårørende/familie/ nettverk i behandlingen.

Slikt samarbeid settes bare i gang når pasienten selv ønsker det eller gir sitt samtykke til dette. Dersom pasienten har behov for hjelp fra mange aktører over tid har pasienten rett til Individuell plan.  Det vil da være hensiktsmessig at det blir opprettet en ansvarsgruppe rundt pasienten, med de som skal samarbeide om de ulike tiltakene.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 06 06 60
mandag - fredag 08.00-15.30
Vi har mulighet til å ta i mot akutte henvendelser på dagtid
Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund
Besøksadresse
Skules vei 14(Kart)
8900 Brønnøysund
Telefon
75 06 06 60
Faks 75 06 06 80

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

ADHD hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksne
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Bipolar lidelse - medikamentell behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Bipolar lidelse - psykologisk behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Depresjon hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Dialektisk atferdsterapi, voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-voksneDialektisk atferdsterapi, voksneDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud
Gruppeterapi i psykisk helsevernhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/gruppeterapi-i-psykisk-helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevern
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legemiddelbehandling av psykosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/legemiddelbehandling-av-psykoseLegemiddelbehandling av psykoseLPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjonhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksne
Oppfølging ved psykosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/oppfolging-ved-psykoseOppfølging ved psykoseOPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/pakkeforlop-ved-mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksnePakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Personlighetsforstyrrelser, voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Poliklinisk behandling rushttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-rusPoliklinisk behandling rusPPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykodynamisk terapihttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjonhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Spiseforstyrrelser hos voksne, dagbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-voksne-dagbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, dagbehandlingSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?