Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

VOP Mosjøen sine hovedoppgaver er utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og rus/avhengighetsproblematikk.

Les mer om Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

Vi har psykiatere, psykologer, psykiatrisk sykepleiere, kliniske sosionomer, klinisk vernepleier, spesialsykepleiere og ruskonsulenter.

Henvisning

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

VOP ønsker også:

 • Tentativ aktuell diagnose fra legens synspunkt
 • Kort aktuell sykehistorie, dvs. type og grad av symptomer, symptomutvikling og
  pasientens opplevelse av disse. Pasientens psykiske helsetilstand ved undersøkelsen.
  (Ev.sorgreaksjoner, dødsfall, traumer, parforholdsproblematikk, rusproblemer, omsorg for barn)
 • Hva er allerede gjort? (Objektive funn, tester, utløsende fktorer, behandlingsforsøk fra fastlege)
 • Henvisende leges vurdering/konklusjon og plan.
 • Forventninger/bestilling til VOP (Innleggelse, poliklinisk behandling, nevropsykologisk testing)
  Akseptabel ventetid for pasienten.
 • Pasientens egne synspunkter i forhold til behandling; mannlig/kvinnelig behandler?
 • Hvor hyppig tilbakemelding eller eventuelle felles møter er ønskelig under
  behandlingsprosessen?

Rus/avhengighet

Ved VOP jobber det ruskonsulenter som skal gi et tilbud til alle pasienter med rus-/avhengighetsproblematikk, også de under 18 år.

Ruskonsulentenes arbeidsområde omfatter blant annet å:

 • foreta utredninger og gi behandling til pasienter som har problemer knyttet til rus- eller avhengighet, og andre psykiske lidelser. Dette kan være i forhold til alkohol, illegale rusmidler, narkotika, legemidler, pengespill eller annen avhengighet
 •  tidlig intervensjon, vi prøver å legge til rette for at pasient skal få et tilbud raskt hos ruskonsulent VOP
 • gi veiledning og rådgivning til andre deler av hjelpeapparatet i forhold til problemområdet
 • gi tilbud til pårørende

Når det gjelder pårørende kan disse ha kontakt med ruskonsulent uavhengig av om den i familien som har problemer knyttet til rus- eller avhengighet er i behandling.

Henvisning til TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) skal sendes til VOP, og kan komme fra sosialtjenesten, barnevernet, leger og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten. Pasienter/privatpersoner kan også ta direkte kontakt. Dersom det viser seg hensiktsmessig, kan de få tilbud om vurderingsamtale og evt videre behandlingstilbud.

Henvisningens innhold

Henvisningen skal danne grunnlaget for vurderingene som skal gjøres. Det er derfor viktig at den inneholder mest mulig komplett informasjon om pasienten og forhold rundt denne, og henvisningen forutsettes å inneholde de opplysninger som er sentrale for å vurdere pasientens tilstand.  envisningene skal i tillegg til det som står om henvisninger over også inneholde informasjon om:

 • Utestående dommer / planlagt soning
 • Mål for iverksatt / planlagt habilitering / rehabilitering
 • Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjon
 • Vurdering av rett til Individuell Plan
 • Samtykke til innhenting av relevante opplysninger
 • Relevante epikriser
 • Forslag til type tiltak
 • Vurdering om det er behov for avrusing for å kunne gjennomføre behandling

Behandling

Vi gir tilbud om utredning/vurdering, diagnostisering, individuell samtaleterapi, psykodynamisk gruppeterapi, medikamentell behandling og behandling i forhold til rus og avhengighet.

Poliklinikken har kompetanse i ulike terapeutiske tilnærminger;  som gis av ulike faggrupper, kognitiv, narrativ og psykodynamisk terapi.

Kontakt og samarbeid mellom ulike aktuelle instanser er en viktig del av behandlingen

Medikamenter er ofte en viktig del av behandlingen av psykiske lidelser. Ved enkle tilstander forventes det at fastlege er ansvarlig for medikamentell behandling også under behandlingsforløpet i VOP. Det kan da være nødvendig med godt samarbeid mellom fastlege og behandler ved VOP. Fastlege kan imidlertid henvise til psykiater for medikamentell vurdering og rådgivning ved behov.

Samarbeid

I behandlingen kan det ofte være nødvendig å samarbeide med andre deler av hjelpeapparatet. Dette kan være fastlege, NAV, kommunal psykiatritjeneste eller andre pasienten har kontakt med. Slikt samarbeid settes bare i gang når pasienten selv ønsker det eller gir sitt samtykke til dette.

I de fleste tilfeller skjer behandlingen i nært samarbeid med fastlege.  Sykemelding og medisinering følges opp av fastlege.

Dersom pasienten har behov for hjelp fra mange aktører over tid har pasienten rett til Individuell plan.  Det vil da bli opprettet en ansvarsgruppe rundt pasienten.

Det kan ofte være ønskelig og nødvendig å involvere pårørende/familie/nettverk i behandlingen.  Dette gjøres kun i de tilfeller hvor pasienten selv ønsker det.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 11 24 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan 17(Kart)
8657 Mosjøen
Telefon
75 11 24 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

ADHD hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksne
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Bipolar lidelse - medikamentell behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Bipolar lidelse - psykologisk behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Depresjon hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Dialektisk atferdsterapi, voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-voksneDialektisk atferdsterapi, voksneDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud
Gruppeterapi i psykisk helsevernhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/gruppeterapi-i-psykisk-helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevern
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legemiddelbehandling av psykosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/legemiddelbehandling-av-psykoseLegemiddelbehandling av psykoseLPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjonhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksne
Oppfølging ved psykosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/oppfolging-ved-psykoseOppfølging ved psykoseOPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/pakkeforlop-ved-mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksnePakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Personlighetsforstyrrelser, voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Poliklinisk behandling rushttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-rusPoliklinisk behandling rusPPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykodynamisk terapihttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjonhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Spiseforstyrrelser hos voksne, dagbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-voksne-dagbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, dagbehandlingSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?