Muskel- og skjelettlidelser - utredning og rehabilitering

Behandlingsprogram, Fysikalsk medisin og rehabilitering Sandnessjøen

Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike tilstander som har til felles at de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og skjelettsystemet.

Innledning

Vi tilbyr rehabiliteringsopphold for pasienter med lokale muskel-/skjelettplager, samt mer generalisert og sammensatt smerteproblematikk, i etterkant av utredning på poliklinikk.

Pasienter som kommer til rehabilitering skal være ferdig utredet for å sikre at det under oppholdet blir fokusert på ressurser og funksjonsnivå, og ikke på sykdom og sykdomsårsak.

Det er fire til seks faggrupper som arbeider sammen i det tverrfaglige teamet under oppfølging av pasientene.

 

Les mer om muskel og skjelett på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Henvisning registreres i postmottaket ved poliklinikken, og drøftes tverrfaglig for å vurdere om pasienten har rett til helsehjelp. Henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av drøftingen. Dersom utfallet blir rett til helsehjelp blir pasienten satt på venteliste. I ventetiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand skal pasienten forholde seg til fastlege.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Tidligere psykiatrisk sykehistorie, diagnoser og ev tidligere behandling
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Omsorg for barn
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- og historikk, evt. stønadsstatus
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov.

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten:  Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

 


Når bør pasienter henvises til spesialist i fysikalsk medisin:

Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon: Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten vedrørende henvisning

(Side 57)

SAMARBEID MELLOM FØRSTE- OG ANDRELINJETJENESTEN VEDRØRENDE HENVISNING
For at målsetningen til de norske retningslinjene for korsryggsmerter skal kunne oppfylles, er det nødvendig at pasienten opplever en felles og korrekt forståelse, språkbruk og behandling i alle nivåer av helsetjenesten. Dette innebærer at også sykehusavdelinger som mottar ryggpasienter, enten det er øyeblikkelig hjelp-innleggelser eller utredning, kjenner til de samme kriterier for diagnostikk, utredning og behandling som helsepersonell i primærhelsetjenesten. Pasienten kan eksempelvis oppleve det som en frustrerende dobbeltkommunikasjon dersom den ene aktøren er tilbakeholden med bildediagnostikk ved akutte uspesifikke korsryggsmerter, mens MR er det første som skjer rutinemessig hos en annen.

Generelle anbefalinger

I dette perspektivet vil arbeidsgruppen spesielt anbefale at primærleger, manuellterapeuter og kiropraktorer sammen med aktuelle sykehusleger i lokalmiljøet diskuterer seg fram til felles retningslinjer for henvisning til annenlinjetjenesten, med rask avklaring og tilbakemelding til førstelinjetjenesten, og at slike retningslinjer tar utgangspunkt i mottakskapasiteten i annenlinjetjenesten. Annenlinjetjenesten har etter spesialisthelsetjenesteloven
veiledningsplikt overfor førstelinjetjenesten.

Spørsmålet om når, og hvilke, pasienter som skal henvises vil avhenge av og tilpasses lokale forhold. Det gjelder den enkelte primærleges kompetanse og kapasitet, mulighet for privat spesialisttjeneste, ventetider, kompetanse og ressurser ved det lokale sykehus. Anbefalingene nedenfor innebærer at det finnes/vil bli etablert nødvendige henvisningsinstanser.

Er hovedmålsetningen å hjelpe pasienten tilbake til jobb, bør primærbehandleren tidlig vurdere å henvise til/samarbeide med bedriftshelsetjeneste eventuelt arbeidsmedisiner. Samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) på et tidlig tidspunkt kan også være nyttig. Vi vil for disse anbefalingene bemerke at vi ikke har vurdert hvorvidt det er mottakskapasitet i lokalmiljøene og hvilke effekter forslagene har på eventuell kødannelse og ventetider.

Det foreligger noe varierende anbefalinger for henvisningskriterier i våre hovedkilder (280;321;341). Arbeidsgruppen vil anbefale (moderat/sterk grad) følgende enkle råd som utgangspunkt for lokal enighet mellom første- og annenlinjetjenesten. Disse skal sikre et optimalt pasientbehandlingsforløp – en rød tråd gjennom hele tiltakssløyfen:

Øyeblikkelig hjelp/tidlig-henvisning

Det anbefales (sterk grad):

 • Ved cauda equina syndrom, utbredte eller progredierende nevrologiske utfall og invalidiserende smerter som ikke responderer på adekvat smertebehandling.
 • Hos pasienter der man mistenker mulig underliggende alvorlig patologi (kanser, fraktur, inflammasjon) bør det henvises meget raskt, eventuelt først til bildediagnostisk utredning. Henvisningen bør gå til relevant sykehusavdeling, og ikke til ryggpoliklinikk, ved mistanke om slik underliggende patologi.

Uspesifikke korsryggsmerter

Det anbefales (sterk/moderat grad):

 • Ved vedvarende og sterke smerter etter 4-6 uker bør det gjøres radiologisk utredning med MR (førstevalg), CT eller konvensjonell røntgen avhengig av hva som mistenkes (se kap.6.3).
 • Pasient som ikke viser sikker bedring etter 8-12 uker, bør om mulig henvises til tverrfaglig ryggpoliklinikk, fysikalsk medisinsk poliklinikk eller privatpraktiserende spesialist, eller annen aktuell poliklinikk ved lokalsykehuset for ”second opinion”.
 • Pasient som , bør henvises som ovenfor.
 • Pasient med uspesifikk, stadig residiverende, korsryggsmerte bør tilbys en vurdering i annenlinjetjenesten.

Nerverotaffeksjon

Det anbefales (sterk/moderat grad):

 • Ved symptomer uten bedring ut over 4-6 uker bør det utføres MR (førstevalg), alternativt CT, særlig hvis operativ behandling overveies.
 • Pasient som ikke viser sikker bedring etter 8-12 uker, bør henvises til tverrfaglig ryggpoliklinikk, nevrokirurgisk eller ortopedisk poliklinikk, nevrologisk eller fysikalsk medisinsk poliklinikk eller privatpraktiserende spesialist.


Se Nasjonale kliniske retningslinjer Korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon, fullversjon:

http://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf

Prioriteringsveileder – fysikalsk medisin og rehabilitering

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Fysikalsk%20medisin%20og%20rehabilitering.pdf

1. Utredning

For at du som pasient skal være aktuell for et rehabiliteringsopphold, må du være ferdig utredet somatisk, ha et endringspotensiale, samt være motivert for egeninnsats ut fra et helhetlig perspektiv som innebærer både en fysisk og en kognitiv tilnærming.

Du som pasient bør ikke stå i en pågående uavklart forsikrings- eller trygdesak, og det bør heller ikke være andre årsaker til begrenset utbytte av gruppeaktiviteter og undervisninger (som alvorlige psykiske lidelser, pågående rusmisbruk, manglende norsk språkkunnskap).

Utredning i tverrfaglig avklaringspoliklinikk

Utredningen av langvarige smerter i muskel- og skjelettapparatet ledes av spesialist i fysikalsk medisin. Utredningen gjøres tverrfaglig sammen med fysioterapeut og sosionom eller ergoterapeut.

Det gjøres en vurdering av årsaker til smertene dine. Det tverrfaglige teamet vurderer om det er behov for annen utredning, om det er aktuelt med kirurgisk behandling, eller om rehabilitering skal tilbys. En sentral del av konsultasjonen innebærer å avdekke om smertene dine kan karakteriseres som uspesifikke plager, irritasjon av nerverøtter eller om det kan være alvorligere sykdom. Valg av undersøkelser gjøres ut ifra hvilke symptomer du som pasient beskriver. Lege/tverrfaglig team kartlegger din oppfatning av egne smerter, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i ditt hverdagsliv.

Gjennom samtale og en grundig klinisk undersøkelse, vil lege/tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaker og vedlikeholdene faktorer knyttet til smerter. Du som pasient får informasjon om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, kort informasjon om aktuell tilstand og får informasjon og råd om hva du bør gjøre videre.

For mange er en poliklinisk konsultasjon som beskrevet ovenfor tilstrekkelig både som utredning og behandling. Dersom det vurderes at du har behov for og kan nyttiggjøre deg deltakelse i et av avdelingens gruppebehandlingstilbud og er motivert for dette, settes du opp på venteliste. 

For de som ikke blir vurdert som aktuell for videre oppfølging/behandlingstilbud kan det bli aktuelt med henvisning til lokal fysioterapeut, henvisning til annen legespesialist, henvisning til eksternt rehabiliteringssenter eller annet i etterkant av utredning ved vår avdeling.

2. Behandling

Varighet behandling 9 dager fordelt på 10 uker

Rehabiliteringstilbudet omfatter

 • Fysisk aktivitet i gruppe og individuelt, både ute og innendørs.
 • Undervisning om anatomi, fysisk aktivitet, smertefysiologi, stressmestring, kosthold og arbeidsdeltagelse; alt med utgangspunkt i en biopsykososial forståelsesmodell.
 • Individuell veiledning for økt bevisstgjøring av egne ressurser.
 • Pasienten skal sette seg mål for den videre rehabiliteringsprosessen, og utarbeide en individuell behandlingsplan i samråd med behandlerne i avdelingen.

 

Dette er et behandlingstilbud innen ordningen "Helse og arbeid", som har som mål at personer som står i fare for å bli sykmeldt unngår dette, samt å bringe sykemeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Det er et behandlingstilbud i form av polikliniske rehabiliteringsprogram for pasienter med avklarte smertetilstander.

Helse og arbeid

3. Oppfølging

Etter endt rehabiliteringsopphold videreføres ansvaret for oppfølging i den videre rehabiliteringsprosessen til fastlege og aktuelle behandlere innenfor primærhelsetjenesten.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheter

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg av snitter, rundstykker, salater og pålegg i vår stående buffet. Du får også kjøpt middag her.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3). I tillegg til kioskvarer kan du også kjøpe deg en kopp kaffe og slappe av i vestibylen. Kiosken har betalingsterminal.

Åpningstid:

 • Hverdager: 10.00 - 16.30
 • Lørdager: 11.00 - 15.00 
 • Søndager: Stengt

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.