Tverrfaglig utredning og behandling av utmattelse (CFS/ME)

Fysikalsk medisin og rehabilitering Sandnessjøen

CFS/ME er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge sykehistorie og symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett.

Les mer om CFS/ME
Informasjon fra helsenorge.no

CFS/ME

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse.

​Det forskes bredt på CFS/ME, både med tanke på biologiske/fysiske årsaksforhold og psykologiske faktorer. Utredningen gjøres ved kartlegging, utelukking av andre samtidige og lignende diagnoser/sykdommer, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett. Helsemyndighetene ønsker å behovsidentifisere forskning i håp om å finne noen svar om CFS/ME.

Sykdomstilstander med langvarig utmattelse (Forskningsradet.no)

Symptomer på CFS/ME

 • Utmattelse: langvarig og kronisk utmattelse, som forverres etter fysisk eller mental anstrengelse (hovedsymptom)

 • Søvn: mangel på forfriskende søvn (blir ikke uthvilt etter å ha sovet).

 • Smerter: smerter i muskler og ledd, ulike former for hodepine

 • Hukommelse og konsentrasjon: svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt simultankapasitet, ordletingsproblemer, rask kognitiv trettbarhet, distraherbarhet, langsom informasjonsbearbeiding, dårlig korttidsminne (kognitive symptomer)

 • Blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet (autonome forstyrrelser)

 • Overfølsomhet: for en eller flere typer sanseinntrykk (lys, lyd, smak, lukt, berøring)

 • Nedsatt balanse, opplevelse av muskelsvakhet

 • Sykdomsfølelse: feberfølelse, tilbakevendende sår hals og ømme lymfeknuter

 • Andre symptomer: irritabel tarm syndrom, interstitiell cystitt, hyppig vannlating, svimmelhet, nummenhet, kvalme, problemer med temperaturreguleringen, økt tørste, intoleranse for enkelte matvarer eller kjemikalier

Les mer om Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME (helsenorge.no)

Innledning

Utrednings- og behandlingstilbudet er rettet mot pasienter med utmattelse som oppfyller kriteriene for Raskere tilbake, og som har opplevd vesentlig funksjonsnedsettelse med en varighet over 6 mnd. Tilbudet er basert på en tverrfaglig tilnærming.

Les mer om Raskere tilbake

Pasienter som ikke oppfyller kravene for Raskere tilbake henvises til UNN Tromsø.

Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose som stilles gjennom å utelukke andre tilstander som kan gi de samme symptomene. I tillegg må visse diagnosekriterier være oppfylt for at diagnosen skal kunne stilles. Canadakriteriene benyttes ved avdelingen, og det er disse som oftest brukes ved utredning av voksne.

Diagnosen kan ikke alltid stilles selv om kriteriene er oppfylt, da andre sykdommer og tilstander også kan gi utmattelsessymptomer.

Henvisning og vurdering

Henvisning registreres i postmottaket ved poliklinikken, og drøftes tverrfaglig for å vurdere om pasienten har rett til helsehjelp. Henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av drøftingen. Dersom utfallet blir rett til helsehjelp blir pasienten satt på venteliste. I ventetiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand skal pasienten forholde seg til fastlege.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning merkes «Raskere tilbake»

Nasjonal veileder om CFS/ME-utredning fra Helsedirektoratet

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I tillegg:

 • Beskrivelse av grad av utmattelse, om den er anstrengelsesutløst samt innvirkning på daglig aktivitetsnivå, arbeidsstatus, sykemeldingsforhold og –historikk, eventuelt andre trygdeytelser, samt psykososiale forhold
 • Søvn(forstyrrelser), eventuelle nevrologiske, kognitive, autonome, nevroendokrine eller immunologiske symptomer
 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Tidligere psykiatrisk psykehistorie og ev tidligere behandling
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Omsorg for barn
 • Arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov
 • Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Laboratorieprøver:

Prøvene skrevet i kursiv tas etter individuell vurdering, de resterende tas rutinemessig ved mistanke om CFS/ME:

Klinisk kjemi:

 • Hb, SR, CRP, leukocytter med differensialtelling, trombocytter.
 • Glukose, Na, K, Cl, Ca, Mg; Fosfat, Jern, Tibc, Ferritin, Vit B12 og Folat
 • Totalprotein, albumin, immunglobuliner
 • ALP, ASAT, ALAT, LD, CK, ACE, bilirubin
 • Kreatinin, urinstoff, urinsyre, triglycerider, kolesterol
 • Homocystein


 

Endokrinologiske prøver:

 • TSH, fritt T4, Vit D, kortisol kl. 08 og 20, Melatonin
 • Eventuelt etter individuell vurdering: anti TPO og TRAS, PTH, prolaktin, ACTH, antistoff mot binyrebarkvev, aldosteron, renin, proinsulin.


 

Mikrobiologiske prøver:

 • Serologi: EBV, CMV (Cytomegalovirus), VZV (Varicella Zoster), HSV (Herpes Simplex), HIV, Toxoplasmose, Borrelia, Mykoplasma, Chlamydia, Hepatittserologi, Brucellose.
 • Etter individuell vurdering: Ved gastrointestinale symptomer fæcesprøver til patogene tarmbakterier, cyster og egg, eventuelt enterovirus, adenovirus.
 • Ved positiv serologi på Mycoplasma spp. Chlamydia, EBV, CMV, Enterovirus, HHV (Humant Herpes Virus)-6, henvisning til infeksjonsmedisin med tanke på videre utredning med PCR prøver eller spinalpunksjon.


 

Immunologiske prøver:

 • IgG, IgM, IgA, totalt IgE, IgG subklassifisering, ANA screening, RF, IgA, antitransglutaminase antistoff, anti – gliadin antistoff.


 

Andre undersøkelser:

 • Rgt Thorax, MR cerebrum undersøkelse for atrofi. Ultralyd abdomen, EEG, EKG, andre relevante undersøkelser i forhold til symptombildet.


 


 

1. Før

Pasienten må henvises til tilbudet av lege. Alle laboratorieprøver (se under sjekkliste for henvisning) samt røntgen thorax og MR av hodet (cerebrum) må foreligge før pasienten kan tas inn til utredning og behandling.

Prøvesvarene kan ikke være eldre enn 6 mnd.


 

2. Under

Utredningen og behandlingen har fem dagers varighet. Det er opptil syv faggrupper som arbeider sammen i det tverrfaglige teamet under oppfølgingen av pasientene, disse er bestående av lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

Under oppholdet gjennomføres en grundig utredning for å se om diagnosekriteriene for CFS/ME oppfylles, samt om andre tilstander og sykdommer som kan forklare symptombildet kan utelukkes.

I tillegg kartlegges pasientens funksjon både i forhold til arbeids- og stønadsstatus og dagliglivet samtidig som det arbeides med å gi verktøy til økt mestring på de samme områdene.

I samråd med deg som pasient utarbeider vi en tverrfaglig behandlingsplan.

3. Etter

Pasienter med langvarig utmattelse kan tilbys deltakelse på lærings- og mestringskurs med fire dagers varighet.

Målet med kurset er å gi deltakerne et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med utmattelsesproblemer i tillegg til muligheten for erfaringsutveksling med andre som har lignende plager. Dette vil danne et grunnlag for videre rehabilitering, som pasientene kan søkes til via Regional Vurderingsenhet (RVE).

Arrangementer

 • Kronisk utmattelse (CFS/ME)

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med kronisk utmattelse (CFS/ME). Her finner du mer informasjon om kurset.

Kontakt

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Parkering på angitte plasser er gratis.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2 og har alltid et godt utvalg av snitter, rundstykker, salater og pålegg i vår stående buffet. Du får også kjøpt middag her.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3). I tillegg til kioskvarer kan du også kjøpe deg en kopp kaffe og slappe av i vestibylen. Kiosken har betalingsterminal.

Åpningstid:

 • Hverdager: 10.00 - 16.30
 • Lørdager: 11.00 - 15.00 
 • Søndager: Stengt

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.