Forsker og pasienter

Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. Forskning og innovasjon skal være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet. 

Forskningsstøtte

Tilgang til forskningslitteratur

Her kan lese mer om en ny strategi for hvordan ansatte ved Helgelandssykehuset skal kunne få god tilgang til forskningslitteratur av høy kvalitet.

Av: fungerende forskningsleder Aslak E Himle

Sykehus er kunnskapsbaserte virksomheter
God tilgang til oppdatert faglitteratur er helt grunnleggende for ansatte i en kunnskapsbasert virksomhet som et sykehus er. Det være seg forskeren som er i ferd med å utvikle et nytt prosjekt og som da må sette seg inn i det både nytt og gammelt fra feltet han eller hun vil studere. Men det gjelder også klinikeren som er ute etter det siste nye og pålitelige innen behandling av lidelse X.

God kvalitet på artikler er viktig
Kunnskapen vi innhenter gjennom artikler vi finner på nettet skal være pålitelig og ha god kvalitet.
Spesielt innen Open Access (OA) er dette et problem. OA er blitt et stort marked hvor for mange "røvertidsskrifter". Disse publiserer artikler mot betaling uten noen form for kvalitetskontroll. Omics er åpenbart en av disse https://en.wikipedia.org/wiki/OMICS_Publishing_Group

Men OA tilbyr også tidsskrifter av høy kvalitet, for eksempel tidsskrifter fra BMC, American Psychological Association, Wiley. OA betyr at forfatter eller hans/hennes institusjon betaler for publisering av artikkel og betyr fri, online tilgang til sine forskningsresultater.

Ny strategi for tilgang til forskningslitteratur
Helgelandssykehuset er nå i ferd med å utvikle en ny strategi slik at ansatte skal få god tilgang til fagartikler av høy kvalitet.
Strategien består av fire hovedelementer:

 • Open Access (OA)
 • Abonnement på tidsskriftspakke fra Lippincott Williams and Wilkins.
 • Kjøp av enkeltartikler
 • Tilgang til Helsebiblioteket som også inkluderer OA tilganger.

Til sammen antas dette å være en god løsning for ansatte ved Helgelandssykehuset.

Open Access (OA)
Noen råd om god bruk av OA finner du her:
http://www.openaccessjournals.com
http://www.aje.com/arc/making-the-choice-open-access-vs-traditional-journals/
http://whyopenresearch.org/journals

http://www.onlineschools.org/open-access-journals/

Helsebiblioteket (HB)
Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.
Selv om Helsebiblioteket har fått et noe mindre utvalg enn de hadde, vil man fremdeles finne mange gode tidsskrifter med høy kvalitet der.
Blant annet er det full tilgang til alle tidsskrifter fra American Psychological Association (PsychARTICLES), noe som er en gullgruve for ansatte som forsker på psykisk helse og rus.

Noen eksempler på tidsskrifter i PsycARTICLES (tallene angir impact factor):
Developmental Psychology 2.934
Emotion 3.039
European Psychologist 2.174
Journal of Abnormal Psychology 4.642
Journal of Consulting and Clinical Psychology 4.536
Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment 3.289
Psychological Assessment 3.371
Psychological Bulletin 13.250
Abonnement på tidsskriftpakker

Tidsskriftpakke fra Lippincott Williams and Wilkins (145 tidsskrifter)

Helgelandssykehuset har nå kjøpt tilgang til tidsskriftpakken fra Lippincott Williams and Wilkins.
Her vil du finne kvalitetstidsskrifter som Journal of Addiction Medicine, Advances in Nursing Science, American Journal of Clinical Oncology, American Journal of Dermatopathology, American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, American Journal of Surgical Pathology, American Journal of the Medical Sciences, Annals of Surgery, Cancer Nursing, Circulation, Journal of Nervous and Mental Disease, Journal of Neurosurgical Anesthesiology, Psychiatric Genetics, Psychosomatic Medicine, Health Care Management Review og Holistic Nursing Practice: the Science of Health and Healing. Fullstendig liste finner du her.

Tilgangen er en forsøksordning og gjelder ut 2019. Dersom ansatte er fornøyd med denne tilgangen, vil den sikkert bli forlenget. Gi gjerne tilbakemelding til forskningsleder om hva du synes om tilbudet.

Tilgangen til tidsskriftene skjer via Helsebiblioteket.no. NB! Du må være innlogget  på sykehusets intranett for å få denne tilgangen.

Enkeltartikler
Ansatte som forsker kan søke om midler til innkjøp av enkeltartikler som ikke finnes tilgjengelig ellers, samt bøker, når det søkes om forskningsmidler.

Konklusjon
Ansatte ved HSYK vil nå få god tilgang til artikler av høy vitenskapelig kvalitet.
Dette vil stimulere til meget god utredning og behandling

Flere kilder til forskningsstøtte

Er du ansatt ved Helgelandssykehuset og ønsker du å forske? Det finnes flere som kan hjelpe deg i gang: 

Om forskning


Forskningen av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester - sammen med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.
 
Av: Fungerende forskningsleder Aslak E Himle

Hva er forskning?
Forskning er en virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap.

Ordene “ny kunnskap” antyder at det er en nær sammenheng mellom forskning og innovasjon. Innovasjon defineres ofte som det som er nytt, nyttig nyttbart. Gjennom ny kunnskap kan vi få nye ideer om det vi gjør. Dette kan føre til nye og nyttige prosedyrer. Gjennom ny kunnskap kan vi også få ideer til nye hjelpemidler og verktøy. Vi kan dermed utvikle nye ting som kan være til nytte i vårt daglige arbeide ved sykehuset.

Hvorfor skal vi sette av tid og ressurser til å forske ved sykehus?
Forskning er en viktig aktivitet for sykehusene for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi samt for å ivareta og veilede pasientene.

Ole M. Sejersted, professor og tidligere prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, sier det slik: «Helsepersonell har en helt spesiell fagkunnskap om sykdom og helse som ikke andre har. Deres bidrag til forskningsprosessen er svært viktig, ikke minst fordi de kan stille de riktige spørsmålene ut fra egen fagkunnskap».

Altså: Du har en viktig kompetanse for forskning gjennom ditt fag og din erfaring!

Sejersted sier også: «Forskning er inspirerende. Gode ideer og god forskning springer ut av glede og iver over å lære mer».

Altså: Forskning gir indre belønning!

Selv opplever jeg at kombinasjonen klinisk praksis og forskning er meget givende blant annet fordi den gjør meg til en bedre kliniker.

Altså: Du utvikler deg som menneske og som fagperson gjennom forskning.

To forskningsmetoder
Når vi forsker, bruker vi i hovedsak to forskningsmetoder:

 • Den deduktive metode
 • Den induktive metode

Den deduktive metode er en "top-down" tilnærming. Med utgangspunkt i en teori om for eksempel depresjon lager vi en hypotese om at hos enkelte personer kan mild nedstemthet øker faren for depresjon. Vi gjør så observasjoner for å sjekke om dette stemmer. Enten blir hypotesen vår bekreftet – ja, det kan være en slik sammenheng – eller så blir den avkreftet – nei, det er ikke en slik sammenheng. Oppsummert: teori -> hypotese -> observasjon -> bekreftelse.

Den induktive metode kalles gjerne en “bottom-up" tilnærming. Vi starter med observasjoner. For eksempel observerte Semmelweis forskjellig dødelighet på to fødeavdelinger. På avdeling 1 døde 13-18 prosent av mødrene på grunn av barselfeber. På avdeling 2 var det bare omkring to prosent som døde. Vi forsøker å finne et mønster som kan forklare observasjonene. Semmelweis la merke til at legene på avdeling 1 obduserte før de gikk på Føden. Dersom vi finner et mønster, lager vi en forsøksvis hypotese. Semmelweis mente at legene hadde med seg «likstoff» fra obduksjonene. Han tenkte at dersom de vasket hendene sine, ville det ta bort «likstoffet». Han ba legene vaske hendene og dødeligheten sank fra 13-18 prosent til 1 prosent. Men likevel ble han ikke trodd. Hadde han blitt trodd, kunne han kanskje ha klart å utvikle en teori om bakterier som kunne ha forklart dødeligheten. Oppsummert: observasjoner -> mønster -> hypotese -> teori.

To forskningsstrategier
Den ene kalles en kvantitativ strategi. Her samler vi data i form av tall, for eksempel måler vi blodtrykk eller vekt.

Den andre kalles en kvalitativ strategi. Her samler vi inn data i form av ord, for eksempel gjennom å snakke med pasienten. Vi systematiserer så det pasienten har sagt og lager meninger og mønstre ut av det.

Etiske prinsipper
Forskning skal styres av etiske prinsipper som:

Respekt
Personer som deltar i forskning, som informanter eller på annen måte, skal behandles med respekt.

Gode konsekvenser
Som forsker skal man etterstrebe at ens aktivitet har gode konsekvenser, og at mulige uheldige konsekvenser er akseptable.

Rettferdighet
Ethvert forskningsprosjekt skal være rettferdig utformet og utført.

Integritet
Forskeren plikter å følge anerkjente normer og å opptre ansvarlig, åpent og ærlig overfor kolleger og offentlighet.

Helgelandssykehusets forskningsstrategi
Sykehuset har vedtatt en egen strategi for forskning som gjelder fram til 2021:

Forskningen skal fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert.

Forskning skal komme pasientene til gode gjennom ny kunnskap som kan forbedre behandling.

Brukere skal involveres i alle ledd av forskningen, fra planlegging av prosjekt til implementering i klinisk praksis.

Det må tilrettelegges for forskningsaktivitet i kliniske avdelinger.

Forskning er en ønsket og prioritert aktivitet ved Helgelandssykehuset .

PhD mm
Vi har i 2019 fem ansatte som arbeider med doktorgraden (PhD) , samt en som alt har doktorgrad og som er ansatt som forsker.

Pågående forskningsprosjekter
Totalt er det for tiden 23 aktive forskningsprosjekter. Se oversikt over noen pågående forskningsprosjekter.

Publiserte artikler
Utviklingen har vært positiv med tanke på antall publiserte artikler. Her er noen artikler fra senere år (Uthevet skrift er ansatt):

Perry, Anat; Saunders, Samantha N.; Stiso, Jennifer; Dewar, Callum; Lubell, James; Meling, Torstein Ragnar; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Knight, Robert T. Effects of prefrontal cortex damage on emotion understanding: EEG and behavioural evidence. Brain 2017 ;Volum 140.(4) s.1086-1099

Garcia, Beate Hennie; Djønne, Berit K; Skjold, Frode; Mellingen, Ellen Marie; Aag, Trine Iversen. Quality of medication information in discharge summaries from hospitals: an audit of electronic patient records. International Journal of Clinical Pharmacy 2017 s.1-7

Mählck, Carl-Gustav; Bäckström, Torbjörn. Follow-up after early medical abortion: Comparing clinical assessment with self-assessment in a rural hospital in northern Norway. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology 2017 ;Volum 213. s.1-3

Om å komme i gang med forskning
Ta gjerne kontakt med forskningsleder eller med medlemmene i forskningsutvalget dersom du ønsker å forske!

Både små og store forskningsprosjekter er velkommen!

Du kan finne på noe selv og starte et prosjekt sammen med kolleger.

Du kan koble også deg på større prosjekter ledet av universiteter.

Forskningsmidler fra Helgelandssykehuset

Av: Fungerende forskningsleder Aslak E Himle

Gjennomføring av forskning kan være både tidkrevende og kostbart. Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan man blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.

Ansatte ved Helgelandssykehuset kan søke forskningsmidler til planlegging og/eller gjennomføring av forskningsprosjekt. Størrelse på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold og relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra forskningsutvalget.

Følgende satser er veiledende. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er noen automatikk i støtte eller premiering, og alle prosjekter vil bli vurdert individuelt.

Det kan søkes om støtte til:

 • Egne forskningsprosjekter: Individuell vurdering av støtte
 • "Starthjelp" ("såkornmidler") for å komme i gang, eks. til litteratur og veiledning. Kr. 10 000 - 50 000
 • Deltakelse i multisenterundersøkelser (som oftest ekstern finansiering): Individuell vurdering (uten sponsing)
 • Premiering av publiserte artikler: Inntil kr 10 000 for "peer reviewed" tidsskrifter, kr. 3000 - 5000 for andre tidsskrift.  Premiering av publiserte artikler vil bli vurdert i forhold til blant annet andel av forfatterskapet.
 • Premiering av presentasjoner/postere på kongresser: Kr 5000 ved internasjonale kongresser, kr3 000 ved mindre kongresser/møter

 Innstilling til, og beslutning om støtte blir normalt ikke begrunnet. Tildeling til forskningsprosjekter forutsetter at den som mottar støtte, deltar på foretakets forskningskonferanser med presentasjon av prosjektet i form av innlegg eller posters. Alle som mottar støtte skal avgi rapport om bruk av midlene ved årets slutt. Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. Bare unntaksvis kan midlene overføres til neste år, og da etter søknad til forskningsutvalget. Midler som ikke blir benyttet som planlagt, vil bli inndratt og fordelt til andre søkere.

Dersom du ønsker å søke om støtte/bidrag, må søknadsskjema fylles ut og sendes inn med nødvendige vedlegg. Søknad skal sendes elektronisk.

Forskningsmidler fra Helse Nord

Helse Nord lyser årlig ut midler til helseforskning.

Forskningsmidler fra Helse Nord

 

Pågående forskning

Av: Fungerende forskningsleder Aslak E Himle

 • Venke A Grane - Nevrokognitive og nevrofysiologiske karakteristika ved ADHD hos voksne (Ph.D. arbeid)

 • Marit Hermstad - Forstyrrelser under legemiddelhåndtering
  • En studie der man undersøker forstyrrelser når sykepleiere håndterer legemidler i sykehus. Studien har både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming der en har registrert forstyrrelser under legemiddelhåndteringen ved sengeavdelinger i Helgelandssykehuset samt intervjuet sykepleiere om deres erfaringer med slike forstyrrelser. Prosjektet er initiert og ledet av Nord universitet med medforskere fra Helgelandssykehuset. En artikkel er publisert i 2018 i Journal for Clinical Nursing der Marit er en av medforfatterne: Alteren, Johanne; Hermstad; Marit; White, Jo; Jordan, Susan: «Conflicting priorites: Observation of medicin administration.» Ytterligere en artikkel er under utarbeidelse.
 • Nina Mørkved - Eksponeringsterapi ved kompleks traumatisering: En kasusbeskrivelse
  •  Dette er en kasusartikkelen, et sideprosjekt og ikke del av PhD. «The treatment of PTSD in an older adult Norwegian woman using Narrative exposure therapy: A case report» ble publisert i European journal of psychotraumatology.
 • Arnfrid Pinto - Mellomleders rolle i det profesjonelle byråkratiet
  • En studie av mellomlederes rolle ved sentra for psykisk helse og rus (DPS) som bygger på forskers egne data.
 • Marigit Steinholt - Miljøgifter i blodet hos gravide i Kambodsja (Ph.D. arbeid)
  • Studien gjelder miljøgifter, blant annet fra plantevernmidler og bombing under Vietnamkrigen, hos gravide i Kambodsja. Prosjektet er i samarbeid med UiT, NTNU og forskningsinstitusjoner i Kambodsja. Arbeidet er en del av Margit sin Ph.D.
 • Nina Mørkved - Childhood trauma and psychosis (Ph.D. arbeid)
  • Nina forsker på barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser – et lite utforsket felt til tross for store og utfordrende pasientgrupper. Nina fikk i 2017 pris for årets poster ved Haukeland universitetssykehus. Hun forteller at forskningen vil kunne ha implikasjoner for hvordan vi forstår og møter disse pasientene, og vil forhåpentligvis bidra til at pasienten blir enda bedre ivaretatt. I prosjektet har det vært nært samarbeid med Universitet i Bergen og utenlandske universiteter.
 • Aslak E Himle - The Leiden Index of Depression Sensitivity Revised (LEIDS-R): An Investigation of the Internal Structure and Conceptual Validity of the Norwegian Translation
  • Depresjon er et økende folkehelseproblem som omfatter vel 350 millioner mennesker verden over. Mange som blir behandlet for depresjon opplever tilbakefall. Det er derfor viktig å finne fram til metoder som kan avdekke pasienter som er spesielt sårbare for tilbakefall. LEIDS-R er et instrument som har vist seg å kunne avdekke hvem som er spesielt utsatt for tilbakefall. Disse pasientene kan da tilbys spesielle forebyggende tiltak som reduserer faren for tilbakefall. Sammen med Odd E Havik ved Universitetet i Bergen og Jens Thimm ved Universitetet i Tromsø oversatt instrumentet til norsk. Artikkel er under publisering.
 • Liss Antonsen  - Brukermedvirkning i psykiatrisk poliklinikk for voksne
  • Dette er en studie av om økt brukermedvirkning i behandling øker pasientens tilfredshet med og utbytte av behandlingen.
 • Carola K Urvik - Prosjekt samtaletilbud for gravide kvinner
  • Prosjekt samtaletilbud for gravide kvinner ble opprettet i 2013 med en varighet på to år. Bakgrunnen var et ønske om å kunne gi et tilbud til en gruppe gravide kvinner som ga uttrykk for at de er redde for å føde, eller med ønske om keisersnitt av ulike grunner. Tilbudet i form av samtaler skulle gjøre det mulig å åpne opp for erfaringer kvinnene hadde gjort tidligere i livet. Etter endt prosjektperiode ble det skrevet en evalueringsrapport, og samtaletilbudet er nå blitt et ukentlig poliklinisk tilbud på fødeavdelingen i Sandnessjøen.

   For å få en dypere forståelse av kvinnenes opplevelser av samtalene og hvilken betydning disse har hatt for fødselsopplevelsen ble det søkt om forskningsmidler fra Helgelandssykehuset for å gjennomføre dybdeintervjuer med kvinner fra prosjektperioden. En artikkel fra denne intervjustudien er under utarbeidelse.  
 • Nora Straumfors - Fødselstall og provosert abort på Helgeland og i Nordland
 • Runa M Andreassen RM - Urinary orosomucoid – a better predictor of cardiovascular and renal disease than albuminuria? (PhD arbeid)
  • Dette er en studie med data fra Tromsøundersøkelsen der urinmarkøren orosomucoid kartlegges som mulig prediktor for hjerte-kar sykdommer og nyresvikt og om den kan være en bedre markør enn albuminuri. PhD kandidaten er med i en forskningsgruppe ved UiT (Metabolic and Renal Research Group, UiT- The Arctic University of Nprway) og har sin hovedveileder i Tromsø. Prosjektet har også samarbeid med forskningsmiljø i Danmark og andre forskningsmiljø i Tromsø. Runa forventes å forsvare sin doktorgrad i 2023. 
     
 • Andreas Bjørn - Suicidalitet ved DPS døgnavdelinger
  • Hensikten med studien er å undersøke hvordan psykiatriske sykepleiere opplever å ha ansvar for suicidale pasienter ved en døgnavdeling med begrensede spesialistressurser. Artikkel er under utarbeidelse.
 • Susanne Herseth - Hvordan kan anestesisykepleiere mestre situasjoner med uventede vanskelige luftveier?
  •  
 • Anette Nyjordet  - Tid er myokard
  •  
 • Marlene Künne - «Jeg trives best i eget selskap?"
  • Forskningsprosjekt om mennesker med høyt fungerende autisme (Aspergers syndrom) på Helgeland.
   Prosjektet er en studiet av hvordan det er å leve med Aspergers syndrom og hvilke følger denne lidelsen kan ha for livskvaliteten til disse pasienter. Mange pasienter søker ensomheten samtidig at de lider av å være ensom. Noe som virker svært ambivalent og som gir oss grunnlag til mer forskning innenfor fagfeltet.
 • Veronica Hovind - «Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater» (PhD arbeid)
  • Undersøker variasjon i operasjoner for hofte- og kneprotese i hele landet, skal fokusere mest på Helse Nord når det gjelder pasientstrømmer. Studien er et blandet design med både kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Prosjektleder er professor Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset. Disputar er planlagt ca 2022.
 • Jon Våbenø - (Forsker i 50% stilling ved Helgelandssykehuset). Hovedprosjekt: Farmakologisk modulering av kjemokinreseptorer. Biprosjekt: Antibiotiske scaffolds

  • Som en konsekvens av den «molekylære revolusjonen» innen biologi/medisin, står forståelse av legemidlers virkning på molekylært nivå sentralt i både terapi og utvikling. Disse to prosjektene omhandler utvikling av nye forbindelser med terapeutisk potensial i behandling av inflammatoriske og autoimmune sykdommer (kjemokin-systemet) og bakterielle infeksjoner (antibiotika). Jon har nært samarbeid med Universitetet i København og med Institutt for farmasi ved UiT.
 • Bjørn Haug - Familie med sinusknutsykdommer
  • Prosjektet består av to deler: (1) En klinisk undersøkelse av en familie med svært høy forekomst av sinusknutesvikt og (2) en genetisk utredning (eksomsekvensering) av den samme familien. 
 • Espen Bergli - Undersøkelse av norsk intensivpopulasjon
  • Prosjektet er i samarbeid med Helse Bergen og Nordlandssykehuset.
 • Inger Myrnes Hansen - Spondylartropati og genetikk
  • Dette er en studie av spondylartopatipasienter i kommunene Rana, Hemnes, Nesna og Rødøy, samt deres førstegradsslektninger.Spondylartropati er en samlebetegnelse på en gruppe revmatiske sykdommer; Bechterews, sykdom, Psoriasisleddgikt, Reaktiv artritt, Reiters sykdom, Leddgikt i forbindelse med tarmsykdommer og en gruppe som kalles for uspesifisert spondylartropati. Studien har et omfattende samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og har ført til publisering av flere artikler i anerkjente tidsskrifter som f.eks. Nature.  

Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å legge til rette for forskning i helseforetaket. Dette innebærer blant annet å utarbeide strategiplaner for forskning, innstille for disponering av foretakets sentrale forskningsmidler og bistå i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt.

Forskningsutvalget har følgende medlemmer:

 • Fungerende forskningsleder Aslak E Himle
 • Brukerrepresentant Dag Utnes
 • Nevropsykolog Venke Arntsberg Grane
 • Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen
 • Overlege Hans Henrik Strøm
 • Ass.lege Veronica Hovind
 • Avdelingsleder Tove Aminda Hansen, Klinisk forskningsavdeling - UNN

Publiserte vitenskapelige artikler 2005-2018

Av: Fungerende forskningsleder Aslak E Himle

Her finner du oversikt over publiserte forskningsartikler fra ansatte ved Helgelandssykehuset 2005 fram til og med 2018.  Fra 2005 til og med 2018 er det publisert i alt 87 vitenskapelige artikler som er registrert i Cristin. 51 artikler ble publisert av ansatte innen somatikken, mens 36 ble publisert av ansatte innen psykisk helse.

pub 2005 2018.jpg

Her følger en oversikt over alle publiserte vitenskapelige artikler registrert i Cristin der ansatte ved Helgelandssykehuset har vært forfatter eller medforfatter. Fra 2011 ser man hvilke institusjoner som har vært med på artikkelen, skrevet med store bokstaver.2018
Alteren, Johanne; Hermstad, Marit; White, Jo; Jordan, Susan. Conflicting priorities: Observation of medicine administration. Journal of Clinical Nursing 2018 ;Volum 27.(19-20) s. 3613-3621 HELSEHELG NORD

Berg, Christian; Daugvilaite, Viktorija; Steen, Anne; Jørgensen, Astrid Sissel; Våbenø, Jon; Rosenkilde, Mette Marie. Inhibition of HIV Fusion by Small Molecule Agonists through Efficacy-Engineering of CXCR4. ACS Chemical Biology 2018 ;Volum 13.(4) s. 881-886 HELSEHELG

Brunner, Ida Emilia; Øgrim, Kjell Geir; Kropotov, Juri D; Brunner, Jan Ferenc. Methylphenidate selectively modulates one sub-component of the no-go P3 in pediatric ADHD medication responders. Biological Psychology 2018 ;Volum 134. s. 30-38 HELSEHELG NTNU OSTFSYK

Di Cagno, Massimiliano Pio; Clarelli, Fabrizio; Våbenø, Jon; Lesley, Christina; Rahman, Sokar Darsim; Cauzzo, Jennifer; Franceschinis, Erica; Realdon, Nicola; Stein, Paul C. Experimental Determination of Drug Diffusion Coefficients in Unstirred Aqueous Environments by Temporally Resolved Concentration Measurements. Molecular Pharmaceutics 2018 ;Volum 15.(4) s. 1488-1494 HELSEHELG UiT

Johnson, Elizabeth L.; Adams, Jenna N.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Lin, Jack J.; Knight, Robert T.. Dynamic frontotemporal systems process space and time in working memory. PLoS biology 2018 ;Volum 16.(3) s. - HELSEHELG OUS UiO

Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas. Lateral prefrontal cortex lesion impairs regulation of internally and externally directed attention. NeuroImage 2018 ;Volum 175.(15) s. 91-99 HELSEHELG OUS UiO

Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T.. Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans.. Cortex 2018 ;Volum 101. s. 309-312 HELSEHELG OUS UiO

Karlsen, Kari Ebbesen; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Ulleberg, Pål; Benum, Kirsten. Effect of yoga in the treatment of eating disorders: A single-blinded randomized controlled trial with 6-months follow-up.. International Journal of Yoga 2018 ;Volum 11.(2) s. 166-169 HELSEHELG USN MODUM UiO

McNiff, Jean; Edvardsen, Odd; Steinholt, Margit. ‘Impact’, educational influence and the practice of shared expertise. Educational Action Research 2018 ;Volum 26.(5) s. 803-819 HELSEHELG UiT

Mørkved, Nina; Winje, Dagfinn; Dovran, Anders; Arefjord, Kjersti Jorunn; Johnsen, Erik; Kroken, Rune Andreas; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Thimm, Jens; Sinkeviciute, Igne; Rettenbacher, Maria; Løberg, Else-Marie. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorders as compared to substance abuse disorders. Psychiatry Research 2018 ;Volum 261. s. 481-487 HAUKELAND HELSEHELG SUS UiB UiO UiT

Sadaghiani, Sepideh; Dombert, Pascasie L.; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein Ragnar; Endestad, Tor; Knight, Robert T.; Solbakk, Anne-Kristin; D'Esposito, Mark. Lesions to the fronto-parietal network impact alpha-band phase synchrony and cognitive control. Cerebral Cortex 2018 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO

2017
Bakke, Håkon Kvåle; Bakke, Harald Kvåle; Bjørlo Schwebs, Runa. First-aid training in school: amount, content and hindrances. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2017 ;Volum 61.(10) s. 1361-1370 HELSEHELG HVL UiT UNN

Bakke, Håkon Kvåle; Steinvik, Tine; Angell, Johan; Wisborg, Torben. A nationwide survey of first aid training and encounters in Norway. BMC Emergency Medicine 2017 ;Volum 17.(1) s. - HELSEHELG HFI OUS UiT UNN

Bakke, Håkon Kvåle; Steinvik, Tine; Ruud, Håkon; Wisborg, Torben. Effect and accuracy of emergency dispatch telephone guidance to bystanders in trauma: post-hoc analysis of a prospective observational study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2017 ;Volum 25.(1) s. - HELSEHELG HFI OUS UiT UNN

Garcia, Beate Hennie; Djønne, Berit K; Skjold, frode; Melling, Ellen Marie; Aag, Trine Iversen. Quality of medication information in discharge summaries from hospitals: an audit of electronic patient records. International Journal of Clinical Pharmacy 2017 s. 1-7 HELSEHELG SNHF UiT

Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Rennie, Michael; Robinson, Jane E.; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Neil P.. Spatial memory is impaired by peripubertal GnRH agonist treatment and testosterone replacement in sheep. Psychoneuroendocrinology 2017 ;Volum 75. s. 173-182 HELSEHELG OUS UiO

Jakobsen, Hanne; Andersson, Gerhard; Havik, Odd E.; Nordgreen, Tine. Guided internet-based cognitive behavioral therapy for mild and moderate depression: a benchmarking study. Internet Interventions 2017 ;Volum 7. s. 1-8 HAUKELAND HELSEHELG UiB

Johnson, Elizabeth L.; Dewar, Callum; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T. Bidirectional Frontoparietal Oscillatory Systems Support Working Memory. Current Biology 2017 ;Volum 27.(12) s. 1829-1835 HELSEHELG OUS UiO

Kileng, Hege; Bernfort, Lars; Gutteberg, Tore Jarl; Moen, Odd Sverre; Kristiansen, Magnhild Gangsøy; Paulssen, Eyvind Jakob; Berg, Leif Kyrre; Florholmen, Jon; Goll, Rasmus. Future complications of chronic hepatitis C in a low-risk area: Projections from the hepatitis c study in Northern Norway. BMC Infectious Diseases 2017 ;Volum 17:624. s. 1-9 HELSEHELG NLSH UiT UNN

Koskela, Lauri; Raatiniemi, Lasse; Bakke, Håkon Kvåle; Ala-Kokko, Tero; Liisanantti, Janne. Do pre-hospital poisoning deaths differ from in-hospital deaths? A retrospective analysis. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2017 ;Volum 25:48. s. 1-5 HELSEHELG UiT

Koskela, Lauri; Raatiniemi, Lasse; Bakke, Håkon Kvåle; Ala-Kokko, Tero; Liisanantti, Janne. Fatal poisonings in Northern Finland: causes, incidence, and rural-urban differences. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2017 ;Volum 25:90. s. 1-8 HELSEHELG UiT UNN

Kvig, Erling Inge; Brinchmann, Beate; Moe, Cathrine Fredriksen; Nilssen, Steinar; Larsen, Tor Ketil; Sørgaard, Knut W.. Geographical accessibility and duration of untreated psychosis: Distance as a determinant of treatment delay. BMC Psychiatry 2017 ;Volum 17:176. s. - HELSEHELG NORD NLSH SUS UiB UiT

Kvig, Erling Inge; Brinchmann, Beate; Moe, Cathrine Fredriksen; Nilssen, Steinar; Larsen, Tor Ketil; Sørgaard, Knut W.. "Lanthanic Presentation" in first-episode psychosis predicts long service delay: the challenge of detecting masked psychosis. Psychopathology 2017 ;Volum 50.(4) s. 282-289 HELSEHELG NORD NLSH SUS UiB UiT

Mählck, Carl-Gustav; Bäckström, Torbjörn. Follow-up after early medical abortion: Comparing clinical assessment with self-assessment in a rural hospital in northern Norway. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology 2017 ;Volum 213. s. 1-3 HELSEHELG

Norum, Jan; Hansen, Tonya Moen; Hovland, Anders; Balteskard, Lise; Haug, Bjørn; Olsen, Frank; Trovik, Thor. Calculating the 30-day survival in acute myocardial infarction: should we use the treatment chain or the hospital catchment model?. Heart International 2017 ;Volum 12.(1) s. 24-30 FHI HELSEHELG HFI HN NLSH UiT UNN

Norum, Jan; Hovland, Anders; Balteskard, Lise; Trovik, Thor; Haug, Bjørn; Hansen, Finn Henry; Alterskjær, Sissel; Madsen, Pål; Olsen, Frank. Treatment of acute myocardial infarction in the sub-arctic region of Norway. Do we offer an equal quality of care?. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76. s. - HELSEHELG HFI HN NLSH UiT UNN

Perry, Anat; Saunders, Samantha N.; Stiso, Jennifer; Dewar, Callum; Lubell, James; Meling, Torstein Ragnar; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Knight, Robert T. Effects of prefrontal cortex damage on emotion understanding: EEG and behavioural evidence. Brain 2017 ;Volum 140.(4) s. 1086-1099 HELSEHELG OUS UiO

2016
Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila; Alteren, Johanne. Å være i relasjon med seg selv og andre. Pasientens erfaringer med temabasert samtalegruppe i allmennpsykiatrisk døgnavdeling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2016 ;Volum 13.(3) s. 188-199 HELSEHELG NORD

Aasen, Ida Emilia Sareneva; Håberg, Asta; Olsen, Alexander; Brubakk, Ann-Mari; Evensen, Kari Anne Indredavik; Sølsnes, Anne Elisabeth; Skranes, Jon Sverre; Brunner, Jan Ferenc. The relevance of the irrelevant: Attention and task-set adaptation in prematurely born adults. Clinical Neurophysiology 2016 ;Volum 127.(10) s. 3225-3233 HELSEHELG NTNU SSHF STO

Dehli, Trond; Monsen, Svein Arne; Fredriksen, Knut; Bartnes, Kristian. Evaluation of a trauma team activation protocol revision: A prospective cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2016 ;Volum 24.(1) HELSEHELG UiT UNN

Grane, Venke Arntsberg; Brunner, Jan Ferenc; Endestad, Tor; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Kropotov, Yury; Knight, Robert Thomas; Solbakk, Anne-Kristin. ERP correlates of proactive and reactive cognitive control in treatment-naïve adult adhd. PLoS ONE 2016 ;Volum 11:e0159833.(7) s. - HELSEHELG NTNU OUS STO UiO

Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Robinson, Jane E.; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Neil P.. A reduction in long-term spatial memory persists after discontinuation of peripubertal GnRH agonist treatment in sheep. Psychoneuroendocrinology 2017 ;Volum 77. s. 1-8 HELSEHELG OUS UiO

Kallestad, Håvard; Wullum, Elin; Scott, Janine Linda; Stiles, Tore Charles; Morken, Gunnar. The long-term outcomes of an effectiveness trial of group versus individual psychoeducation for bipolar disorders. Journal of Affective Disorders 2016 ;Volum 202. s. 32-38 HELSEHELG NTNU STO UiO

Kornhall, Daniel K; Martens-Nielsen, Julie. The prehospital management of avalanche victims. Journal of the Royal Army Medical Corps 2016 ;Volum 162.(6) s. 406-412 HELSEHELG SSHF UiT UNN

Løvstad, Marianne; Sigurdardottir, Solrun; Andersson, Stein; Grane, Venke Arntsberg; Moberget, Torgeir; Stubberud, Jan; Solbakk, Anne-Kristin. Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult Version in Patients with Neurological and Neuropsychiatric Conditions: Symptom Levels and Relationship to Emotional Distress. Journal of the International Neuropsychological Society 2016 ;Volum 22.(6) s. 682-694 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO

Mørkved, Nina; Endsjø, Mathilde Paulina; Winje, Dagfinn; Johnsen, Erik; Dovran, Anders; Arefjord, Kjersti; Kroken, Rune Andreas; Helle, Siri; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Rettenbacher, Maria; Huber, N; Løberg, Else-Marie. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis 2016 ;Volum 9.(1) s. 48-56 HAUKELAND HELSEHELG SUS UiB UiT

Raatiniemi, Lasse; Steinvik, Trine; Liisanantti, Janne; Ohtonen, Pasi; Martikainen, Matti; Alahuhta, Seppo; Dehli, Trond; Wisborg, Torben; Bakke, Håkon Kvåle. Fatal injuries in rural and urban areas in northern Finland: A 5-year retrospective study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2016 ;Volum 60.(5) s. 668-676 HELSEHELG HFI UiT UNN OUS

Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Endestad, Tor; Hol, Per Kristian; Schanke, Anne-Kristine; Stubberud, Jan. Rehabilitation of Executive Functions in Patients with Chronic Acquired Brain Injury with Goal Management Training, External Cuing, and Emotional Regulation: A Randomized Controlled Trial. Journal of the International Neuropsychological Society 2016 ;Volum 22.(4) s. 436-452 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO

Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine; Stubberud, Jan. Goal Management Training Combined With External Cuing as a Means to Improve Emotional Regulation, Psychological Functioning, and Quality of Life in Patients With Acquired Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 ;Volum 97.(11) s. 1841-1852 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO

Øgrim, Kjell Geir; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Brunner, Jan Ferenc. Single-dose effects on the P3no-go ERP component predict clinical response to stimulants in pediatric ADHD. Clinical Neurophysiology 2016 ;Volum 127.(10) s. 3277-3287 HELSEHELG NTNU OSTFSYK

2015
Aasen, Ida Emilia Sareneva; Brunner, Jan Ferenc. Modulation of ERP components by task instructions in a cued go/no-go task. Psychophysiology 2016 ;Volum 53.(2) s. 171-185 HELSEHELG NTNU STO

Bakke, Håkon Kvåle; Steinvik, Trine; Eidissen, Silje-Iren; Gilbert, Mads; Wisborg, Torben. Bystander first aid in trauma – prevalence and quality: a prospective observational study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2015 ;Volum 59.(9) s. 1187-1193 HELSEHELG HFI OUS SSHF UiT UNN

Berg, Leif Kyrre; Fagerli, Erik; Myhre, Arnt-Otto; Florholmen, Jon; Goll, Rasmus. Self-reported dietary fructose intolerance in irritable bowel syndrome: Proposed diagnostic criteria. World Journal of Gastroenterology 2015 ;Volum 21.(18) s. 5677-5684 HELSEHELG NLSH UiT

Cortes, Adrian; Pulit, Sara L.; Leo, Paul J.; Pointon, Jenny J.; Robinson, Philip C.; Weisman, Michael H.; Ward, Michael; Gensler, Lianne S.; Zhou, Xiaodong; Garchon, Henri-Jean; Chiocchia, Gilles; Nossent, Johannes; Lie, Benedicte Alexandra; Førre, Øystein Thorleiv; Tuomilehto, Jaakko; Laiho, Kari; Bradbury, Linda A.; Elewaut, Dirk; Burgos-Vargas, Ruben; Stebbings, Simon; Appleton, Louise; Farrah, Claire; Lau, Jonathan; Haroon, Nigil; Mulero, Juan; Blanco, Francisco J.; González-Gay, Miguel A.; López-Larrea, Carlos; Bowness, Paul; Gaffney, Karl; Gaston, Hill; Gladman, Dafna D.; Rahman, Proton; Maksymowych, Walter P.; Crusius, J. Bart A.; van der Horst-Bruinsma, Irene E.; Valle-Oñate, Raphael; Romero-Sánchez, Consuelo; Myrnes, Inger; Pimentel-Santos, Fernando M.; Inman, Robert D.; Martin, Javier; Breban, Maxime; Wordsworth, Bryan Paul; Reveille, John D.; Evans, David M.; de Bakker, Paul I.W.; Brown, Matthew A.. Major histocompatibility complex associations of ankylosing spondylitis are complex and involve further epistasis with ERAP1. Nature Communications 2015 ;Volum 6. HELSEHELG OUS UiO

Dehli, Trond; Bågenholm, Anna; Trasti, Nora; Monsen, Svein Arne; Bartnes, Kristian. The treatment of spleen injuries: a retrospective study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2015 ;Volum 23. s. 85-90 HELSEHELG UiT UNN

Hansen, Tor Ivar; Haferstrom, Elise Christina; Brunner, Jan Ferenc; Lehn, Hanne; Håberg, Asta. Initial validation of a web-based self-administered neuropsychological test battery for older adults and seniors. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2015 ;Volum 37.(6) s. 581-594 HELSEHELG NTNU STO

Heggdal, Didrik; Hammer, Jan; Alsos, Trude; Fosse, Roar; Malin, Ingrid. Erfaringer med å få og ta ansvar for bedringsprosessen og sitt eget liv gjennom basal eksponeringsterapi (BET) :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2015 ;Volum 12.(2) s. 119-128 HELSEHELG VV

Kristensen, Kristin Valen; Dalseth, Anette Karlsen; Moldestad, Line; Wallan, Solveig; Lorem, Geir F; Jentoft, Greta; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers : et gruppebasert mestringstilbud ved fødselsdepresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(5) s. 405-412 HELSEHELG UiT UNN

Pham, Uyen Ha Gia; Andersson, Stein; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Dietrichs, Espen; Malt, Ulrik Fredrik; Skogseid, Inger Marie; Haraldsen, Ira Hebold; Solbakk, Anne-Kristin. Self-Reported Executive Functioning in Everyday Life in Parkinson's Disease after Three Months of Subthalamic Deep Brain Stimulation. Parkinson's Disease 2015 ;Volum 2015:461453. s. - HELSEHELG OUS UiO

Rydszek, Jaroslaw Krzysztof. Assessment of risk factors for mortality in patients with cardiovascular disease and a history of treatment for malignancy. Kardiologia polska 2015 ;Volum 73.(9) s. 730-739 HELSEHELG


2014
Bakke, Håkon Kvåle; Dehli, Trond; Wisborg, Torben. Fatal injury caused by low-energy trauma – a 10-year rural cohort. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2014 ;Volum 58.(6) s. 726-732 HELSEHELG HFI OUS UiT UNN

Grane, Venke Arntsberg; Endestad, Tor; Pinto, Arnfrid Farbu; Solbakk, Anne-Kristin. Attentional control and subjective executive function in treatment-naive adults with attention deficit hyperactivity disorder. PLoS ONE 2014 ;Volum 9.(12) HELSEHELG OUS UiO

Hjalmarsen, Audhild; Brenn, Tormod; Risberg, Marijke Jongsma; Antonsen, Kathrine M.; Benum, Elisabeth K.; Aasebø, Ulf. Retrospective survival in elderly COPD patients receiving pulmonary rehabilitation; a study including maintenance rehabilitation. BMC Research Notes 2014 ;Volum 7.(210) s. - HELSEHELG NLSH UiT UNN

Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy; Casas, Ferran; Friborg, Oddgeir; Grinde, Bjørn; Headey, Bruce; Jozefiak, Thomas; Lekhal, Rabit; Marks, Nic; Muffels, Ruud; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Thimm, Jens; Torgersen, Svenn; Trommsdorff, Gisela; Veenhoven, Ruut; Vittersø, Joar; Waaktaar, Trine; Wagner, Gert G.; Wang, Catharina E.; Wold, Bente; Zachrisson, Henrik Daae. Psychology of Child Well-Being. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. s. 555-631 FHI HELSEHELG UiB UiO UiT STO RBUP-ØS

Strøm, Hans Henrik; Bremnes, Roy M.; Sundstrøm, Stein Harald; Helbekkmo, Nina; Aasebø, Ulf. How Do Elderly Poor Prognosis Patients Tolerate Palliative Concurrent Chemoradiotherapy for Locally Advanced NoneSmall Cell Lung Cancer Stage III? A Subset Analysis From a Clinical Phase III Trial. Clinical Lung Cancer 2015 ;Volum 16.(3) s. 183-192 HELSEHELG STO UiT UNN

Strøm, Hans Henrik; Bremnes, Roy M.; Sundstrøm, Stein Harald; Helbekkmo, Nina; Aasebø, Ulf. Poor prognosis patients with inoperable locally advanced NSCLC and large tumors benefit from palliative chemoradiotherapy: A subset analysis from a randomized clinical phase III trial. Journal of Thoracic Oncology 2014 ;Volum 9.(6) s. 825-833 HELSEHELG STO UiT UNN

Thimm, Jens; Antonsen, Liss. Effectiveness of cognitive behavioral group therapy for depression in routine practice. BMC Psychiatry 2014 ;Volum 14. HELSEHELG UiT


2013

Aas, Anne-Marie; Johansson, Lars; Bjerkan, Kirsti; Lorentsen, Nina; Mostad, Ingrid Løvold. Do Norwegians with diabetes have a healthier diet than the general population?. Norsk Epidemiologi 2013 ;Volum 23.(1) s. 61-74 HELSEHELG NTNU OUS STO UiO 

Augestad, Knut Magne; Norum, Jan; Dehof, Stefan; Aspevik, Ranveig; Ringberg, Unni; Nestvold, Torunn Kristin; Vonen, Barthold; Skrøvseth, Stein Olav; Lindsetmo, Rolv-Ole. Cost-effectiveness and quality of life in surgeon versus general practitioner-organised colon cancer surveillance: a randomised controlled trial. BMJ Open 2013 ;Volum 3.(4) HELSEHELG HN NLSH UiT UNN

Berg, Leif Kyrre; Fagerli, Erik; Martinussen, Marit; Myhre, Arnt-Otto; Florholmen, Jon; Goll, Rasmus. Effect of fructose-reduced diet in patients with irritable bowel syndrome, and its correlation to a standard fructose breath test. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2013 ;Volum 48.(8) s. 936-943 HELSEHELG NLSH UiT

Cortes, Adrian; Hadler, Johanna; Pointon, JP; Robinson, Philip; Karaderi, Kudce; Leo, Paul; Cremin, Katie; Pryce, Karena; Harris, Jessica; Lee, Seunghun; Joo, Kyung Bin; Shim, Seung-Cheol; Weisman, Michael; Ward, Michael; Xiaodong, Zhou; Garchon, Henri-Jean; Karaderi, T; Nossent, Johannes C; Lie, Benedicte Alexandra; Førre, Øystein Thorleiv; Tuomilehto, Jaako; Laiho, Kari; Jiang, Lei; Liu, Yu; Wu, Xin; Bradbury, Linda A; Elewaut, Dirk; Bourgos-Vargas, Ruben; Stebbings, Simon; Appleton, Louise; Farrah, Claire; Lau, Jonathan; Kenna, Tony J; Haroon, Nigel; Ferreira, Manuel A.; Yang, J; Mulero, Juan; Fernandez-Sueiro, Jose Luis; Gonzalez-Gay, Miguel A.; Lopez-Larrea, Carlos; Deloukas, Panos; Donelly, Peter; Bowness, Paul; Gafney, Karl; Gaston, Hill; Gladman, Dafna D.; Rahman, Proton; Maksymowych, Walter P.; Xu, Huji; Crusius, J Bart A; Horst-Bruinsma, Irene E van der; Chou, CT; Valle-Onate, R; Romero-Sanchez, C; Hansen, Inger Myrnes; Pimentel-Santos, FM; Inman, Robert D; Videm, Vibeke; Martin, J; Breban, Maxime; Reveille, John D; Evans, DM; Kim, Tae-Hwan; Wordsworth, Bryan Paul; Brown, Matthew; Chiocchia, Gilles. Identification of multiple risk variants for ankylosing spondylitis through high-density genotyping of immune-related loci. Nature Genetics 2013 ;Volum 45.(7) s. 730-738 HELSEHELG NTNU OUS STO UiO UNN 

Norum, Jan; Heyd, Anca Kriemhilde; Hjelseth, Bente; Svee, Tove Elisabeth; Mürer, Fred A.; Erlandsen, Randi; Vonen, Barthold. Quality of obstetric care in the sparsely populated sub-arctic area of Norway 2009-2011. BMC Pregnancy and Childbirth 2013 ;Volum 13.(175) s. HELSEHELG HN NLSH UiT UNN

Strøm, Hans Henrik; Bremnes, Roy M.; Sundstrøm, Stein Harald; Helbekkmo, Nina; Fløtten, Øystein; Aasebø, Ulf. Concurrent palliative chemoradiation leads to survival and quality of life benefits in poor prognosis stage III non-small-cell lung cancer: a randomised trial by the Norwegian Lung Cancer Study Group. British Journal of Cancer 2013 ;Volum 109.(6) s. 1467-1475 HAUKELAND HELSEHELG STO UiT UNN

Thimm, Jens. Early maladaptive schemas and interpersonal problems: A circumplex analysis of the YSQ-SF. International Journal of Psychology & Psychological Therapy / Revista Internacional de Psicologia y Terapia Psicologica 2013 ;Volum 13.(1) s. 113-124 HELSEHELG UiT

Thimm, Jens; Holte, Arne; Brennen, Tim; Wang, Catharina E.. Hope and expectancies for future events in depression. Frontiers in Psychology 2013 ;Volum 4. s. - FHI HELSEHELG UiO UiT


2012
Dønnem, Tom; Ervik, Bente; Magnussen, Kathrine; Andersen, Sigve; Pastow, Doris Ruth; Andreassen, Sissel; Nørstad, Tone; Helbekkmo, Nina; Bremnes, Roy M.; Nordøy, Tone.
Bridging the distance: a prospective tele-oncology study in Northern Norway. Supportive Care in Cancer 2012 ;Volum 20.(9) s.2097-2103 HELSEHELG UiT UNN

Aasebø, Ulf; Strøm, Hans Henrik; Postmyr, Merete.
The Lean method as a clinical pathway facilitator in patients with lung cancer. Clinical Respiratory Journal 2012 ;Volum 6.(3) s.169-174 HELSEHELG UiT UNN

Melbye, Hasse; Moe, Per Chr.; Arstad, Frode.
Innleggelser ved forverring av astma og kols. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132.(14) s.1607-1609 HELSEHELG UiT UNN

2011
Thimm, Jens C.. Incremental validity of maladaptive schemas over five-factor model facets in the prediction of personality disorder symptoms. Personality and Individual Differences 2011 ;Volum 50.(6) s.777-782 HELSEHELG NTNU

Haug, Bjørn; Kjelsberg, Kjærsti; Lappegård, Knut Tore.
Pacemaker implantation in small hospitals: complication rates comparable to larger centres. Europace 2011 ;Volum 13.(11) s.1580-1586 HELSEHELG NLSH UiT

2010
Thimm, J. C. (2010). Relationships between early maladaptive schemas and psychosocial developmental task resolution. Clinical Psychology and Psychotherapy, 17, 210-230.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19750562

Kristiansen, M. G., Gutteberg, T. J., Mortensen, L., Berg, L. K., Goll, R., & Florholmen, J. (2010). Clinical outcomes in a prospective study of community-acquired hepatitis C virus infection in Northern Norway. Scandinavian Journal
of Gastroenterology, 45, 746-751.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20205506

Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 373-380.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20435297

Thimm, J. C. (2010). Mediation of early maladaptive schemas between perceptions of parental rearing style and personality disorder symptoms. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 52-59.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19896642

2009
Picard, F., Pegna, A. J., Arntsberg, V., Lucas, N., Kaczmarek, I., Todica, O., Chiriaco, C., Seeck, M., & Brodtkorb, E. (2009). Neuropsychological disturbances in frontal lobe epilepsy due to mutated nicotinic receptors. Epilepsy & Behavior, 14, 354-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059498

Asfeldt, A. M., Steigen, S. E., Løchen, M. L., Straume, B., Johnsen, R., Bernersen, B., Florholmen, J., & Paulssen, E. J. (2009). The natural course of Helicobacter pylori infection on endoscopic findings in a population during 17 years of follow-up: The Sørreisa gastrointestinal disorder study. European Journal of Epidemiology, 24, 649-58.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19629722

Haug, B., Avall, A, & Monsen, S. A. (2009). Luftambulansens pålitelighet - en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland. Tidsskrift for Norsk Legeforening, 129, 1089-93.
http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2009/1089-93.pdf

Helseth, S., Lagerlóv, P., Holager, T., Johansen, O., & Rosvold, E. O. (2009). Ungdom og bruk av reseptfri smertestillende medisin. Vård i Norden, 29, 28-31.

2008
Fredheim, O. M., Kaasa, S., Fayers, P., Saltnes, T., Jordhoy, M., & Borchgrevink, P. C. (2008). Chronic nonmalignant
pain patients report as poor health-related quality of life as palliative cancer patients. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 52, 143-148.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18005378

Moksnes, K., Fredheim, O. M., Klepstad, P., Kaasa, S., Angelsen, A., Nilsen, T., & Dale, O. (2008). Early pharmacokinetics of nasal fentanyl: Is there a significant arterio-venous difference?. European Journal of Clinical Pharmacology, 64, 497-502.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18180911

Fredheim, O. M., Moksnes, K., Borchgrevink, P. C., Kaasa, S., & Dale, O. (2008). Clinical pharmacology of methadone for pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 52, 879-889.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331375

Asfeldt, A. M., Straume, B., Steigen, S. E., Lochen, M. L., Florholmen, J., Bernersen, B., Johnsen, R., & Paulssen, E. J. (2008). Changes in the prevalence of dyspepsia and Helicobacter pylori infection after 17 years: The Sørreisa
gastrointestinal disorder study. European Journal of Epidemiology, 23, 625-633.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18704703
 
2007
Fredheim, O. M., Borchgrevink, P. C., Klepstad, P., Kaasa, S., & Dale, O. (2007). Long term methadone for chronic pain: A pilot study of pharmacokinetic aspects. European Journal of Pain, 11, 599-604.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17113329

Fredheim, O. M., Borchgrevink, P. C., Saltnes, T., & Kaasa, S. (2007). Validation and comparison of the healthrelated quality-of-life instruments EORTC QLQ-C30 and SF-36 in assessment of patients with chronic nonmalignant pain. Journal of Pain and Symptom Management, 34, 657-665.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17618079

Chandy, H., Steinholt, M. & Husum, H. (2007). Delivery life support: A preliminary report on the chain of survival for complicated deliveries in rural Cambodia. Nursing and Health Sciences, 9, 263-269.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17958675

2005
Aspevik, R. K., & Irtun, Ø. (2005). Plager før og etter kolecystektomi. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 125, 1333-1335.
http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2005/1333-5.pdf

Eriksen, T., Müller, C., Miryahyaei, M., & Nielsen, E. W. (2005). Nye nevrologiske symptomer etter hjerneinfarkt hos en 59 år gammel kvinne. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 125, 3277-8.
 

Forskningsstrategi

Forskningsnyheter

 • 04.10.2019
  God forskning, samskapelse og brukermedvirkning er stikkord fra årets forskningsseminar

  "Hvordan få til god forskning? var hovedfokus da rundt 50 forskere og forskningsinteresserte fra hele Helgelandssykehuset møtte hverandre i to hele dager. Forskning og innovasjon er viktig for Helgelandssykehuset, som gjerne vil "samskape"...

 • 02.09.2019 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 12.07.2019
  Velkommen til forskningsseminar 2-3 oktober

  Helgelandssykehuset arrangerer forskningsseminar for ansatte. Sett av datoene i kalenderen din.

 • 05.07.2019
  Ny tilgang til forskningslitteratur

  Helgelandssykehuset har nå kjøpt tilgang til tidsskriftpakken fra Lippincott Williams and Wilkins.

 • 28.04.2019
  Utlysning av resterende forskningsmidler for 2019

  Vi har hittil i år tildelt midler både til større doktorgradsprosjekter, og til mindre forskningsprosjekter - både innen somatikk og psykisk helse. Det gjenstår en god del av foretakets forskningsmidler for i år. Vi ser fram til en søknad fra deg!

 • 10.12.2018
  11,7 millioner til forskning i Helgelandssykehuset

  Vi gratulerer ansatte ved Helgelandssykehuset som nettopp har fått tildelt kr 11,7 million til forskning fra Helse Nord. Tildelingen gjelder for perioden 2019 og fram til med 2023. For 2019 har vi fått tildelt kr. 2,43 millioner kroner.

 • 30.11.2018 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 03.01.2018 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 15.09.2017
  Viktig og variert forskning på Helgelandssykehusets forskningsdag

  Helgelandssykehuset publiserer nå flere vitenskapelige artikler og har flere aktive doktorgrader enn før. I dag møttes 36 forskere og forskningsinteresserte fra Helgelandssykehuset på Forskningsdagen i Mosjøen.

 • 08.09.2017
  Tester metode for forebygging av depresjon

  Helgelandssykehuset deltar i banebrytende forskning om depresjon. En metode for å forebygge tilbakefall, LEIDS, som er utviklet i Holland, skal nå testes.

 • 15.06.2017
  Pris for viktig forskning om betydningen av barndomstraumer

  Psykolog i spesialisering Nina Mørkved fra Helgelandssykehuset Mosjøen forsker på barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser – et lite utforsket felt til tross for store og utfordrende pasientgrupper. Mørkved fikk nettopp pris for å...

 • 08.03.2017
  Forsker på fødselsangst

  Carola Karl Urvik er jordmor ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og forsker på et felt det finnes lite forskning på i Norge. Hun får nå støtte fra Helgelandssykehusets forskningsfond til å forske i dybden på fødselsangst.

 • 02.11.2015
  Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset

  På forskningskonferansen arrangert av UiN Campus Helgeland deltok tre prosjekter fra Helgelandssykehuset, i tillegg til at sykehuset deltok som samarbeidspartner og praksisarena til studentene. Forskningsgruppen ”Forstyrrelser under legemid...

 

Nasjonale forskningsprosjekter

 • 22.05.2019 Akershus universitetssykehus
  Forskning på gode vaner endrer spesialisthelsetjenesten

  I 2005 var det bare onkologene blant sykehusleger som hadde kommunikasjonskurs som ledd i spesialistutdanningen. Det ville Pål Gulbrandsen gjøre noe med, og hentet kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» til Norge.

 • 22.05.2019 Helse Stavanger
  Demensskole øker livskvaliteten

  Hva skal til for at personer med demens kan leve best mulig med sykdommen? Å sette seg på skolebenken kan ha god effekt, viser en studie ved Stavanger universitetssjukehus.

 • 22.05.2019 Sykehuset Østfold
  Får nasjonal oppmerksomhet

  18 forskningsprosjekter er presentert i en nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble overrakt statssekretær Anne Grethe Erlandsen i går. Ett av prosjektene som vises fram, er forskningen til jordm...

 • 22.05.2019 Sykehuset Innlandet
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 21.05.2019 Helse Bergen
  Gir håp til pasienter med autoimmune sykdommer

  Hva skjer når kroppen går til angrep på sine egne organer? Hvilke mekanismer ligger bak? Og hvorfor er det noen som utvikler slike sykdommer, og andre ikke?

 • 21.05.2019 Helse Bergen
  Alt som piper er ikke astma

  Strupen spiller en betydelig større rolle ved pusteproblemer under anstrengelse enn tidligere antatt. Økt kunnskap om dette vil gi færre feildiagnoser og forebygge inaktivitet blant barn og unge.

 • 21.05.2019 Helse Bergen
  Høyt blodtrykk mer skadelig for kvinnehjertet

  Det er mer skadelig med høyt blodtrykk for kvinnehjertet enn for mannshjertet. Ny forskning skal gi bedre kunnskap om hvorfor det er slik, og hvordan hjerteskade ved høyt blodtrykk kan forebygges hos kvinner.

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Ny medisin for kalde hjerter

  Dødeligheten blant kraftig nedkjølte pasienter er høy, og hjertestans under oppvarming er en vanlig dødsårsak. Forskning på nye medikamenter kan bidra til å få ned disse tallene.

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Pionerarbeid på de pårørende

  I dag finnes ikke noe strukturert oppfølgingsprogram for familie og pårørende etter alvorlige hodeskader ved noen av de fire traumesentrene. Dette til tross for at halvparten av de pårørende opplever økende omsorgsbelastning og redusert liv...

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Gir pasienten mer makt og ansvar

  Hvordan kan vi bedre kvaliteten på tjenester for pasienter med sammensatte og langvarige behov til det beste for både pasient og helsevesen? Det var utgangspunktet for forskningen som har resultert i utviklingen av Pasientsentrert helsetjenesteteam.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.