Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. Forskning og innovasjon skal være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet.

Forskningsstøtte

Er du ansatt ved Helgelandssykehuset og ønsker du å forske? Det finnes flere som kan hjelpe deg i gang: 


Forskningsmidler

Gjennomføring av forskning kan være både tidkrevende og kostbart. Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan man blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.

Forskningsmidler fra Helgelandssykehuset

Ansatte ved Helgelandssykehuset kan søke forskningsmidler til planlegging og/eller gjennomføring av forskningsprosjekt. Størrelse på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold og relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra forskningsutvalget.

Følgende satser er veiledende. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er noen automatikk i støtte eller premiering, og alle prosjekter vil bli vurdert individuelt.

Det kan søkes om støtte til:

 • Egne forskningsprosjekter: Individuell vurdering av støtte
 • "Starthjelp" ("såkornmidler") for å komme i gang, eks. til litteratur og veiledning. Kr. 10 000 - 50 000
 • Deltakelse i multisenterundersøkelser (som oftest ekstern finanisering): Individuell vurdering (uten sponsing)
 • Premiering av publiserte artikler: Inntil kr 10 000 for "peer reviewed" tidsskrifter, kr. 3000 - 5000 for andre tidsskrift.  Premiering av publiserte artikler vil bli vurdert i forhold til blant annet andel av forfatterskapet.
 • Premiering av presentasjoner/postere på kongresser: Kr 5000 ved internasjonale kongresser, kr3 000 ved mindre kongresser/møter


Innstilling til, og beslutning om støtte blir normalt ikke begrunnet. Tildeling til forskningsprosjekter forutsetter at den som mottar støtte, deltar på foretakets forskningskonferanser med presentasjon av prosjektet i form av innlegg eller posters. Alle som mottar støtte skal avgi rapport om bruk av midlene ved årets slutt. Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. Bare unntaksvis kan midlene overføres til neste år, og da etter søknad til forskningsutvalget. Midler som ikke blir benyttet som planlagt, vil bli inndratt og fordelt til andre søkere.

Dersom du ønsker å søke om støtte/bidrag, må søknadsskjema fylles ut og sendes inn med nødvendige vedlegg. Søknad skal sendes elektronisk.

Forskningsmidler fra Helse Nord

Helse Nords forskningsmidler for 2017 ble lyst ut 20. juni.

Les mer om utlysningen hos Helse Nord

 

Pågående forskning

Det er flere aktive forskningsprosjekter ved Helgelandssykehuset:

 • Bakke HK - Bedre førstehjelp med førstehjelpskurs og AMK-veiledning. Valideringsstudie
 • Grane VA - Nevrokognitive og nevrofysiologiske karakteristika ved ADHD hos voksne
 • Nilsen KE - Forebygging av provoserte aborter
 • Bakke HK - Førstehjelpsopplæring i norsk skole - omfang og hindringer
 • Hermstad M - Forstyrrelser under legemiddelhåndtering
 • Mørkved N - Eksponeringsterapi ved kompleks traumatisering: En kasusbeskrivelse
 • Pinto A - Mellomleders rolle i det profesjonelle byråkratiet
 • Steinholt M - PTS hos mødre i Kambodsja
 • Smith C - High performance flying and effects on pulmonary function
 • Mørkved N - Childhood trauma and psychosis
 • Himle A - Oversetting av LEIDS-R 

Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å legge til rette for forskning i helseforetaket. Dette innebærer blant annet å utarbeide strategiplaner for forskning, innstille for disponering av foretakets sentrale forskningsmidler og bistå i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt.

Forskningsutvalget har følgende medlemmer:

 • Forskningsleder Tomas Log
 • Seksjonsleder Svetlana Zykova, UNN
 • Brukerrepresentant Dag Utnes
 • Nevropsykolog Venke Arntsberg Grane
 • Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen
 • Spesialist i klinisk psykologi Aslak Himle
 • Overlege Hans Henrik Strøm

Forskningsstrategi


Forskningsnyheter

 • 08.03.2017
  Forsker på fødselsangst

  Carola Karl Urvik er jordmor ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og forsker på et felt det finnes lite forskning på i Norge. Hun får nå støtte fra Helgelandssykehusets forskningsfond til å forske i dybden på fødselsangst.

 • 02.11.2015
  Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset

  På forskningskonferansen arrangert av UiN Campus Helgeland deltok tre prosjekter fra Helgelandssykehuset, i tillegg til at sykehuset deltok som samarbeidspartner og praksisarena til studentene. Forskningsgruppen ”Forstyrrelser under legemid...

Forskningsleder i Helgelandssykehuset

Tomas Log