ADHD-forskning i Mosjøen

Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. Forskning og innovasjon skal være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet.

Forskningsstøtte

Er du ansatt ved Helgelandssykehuset og ønsker du å forske? Det finnes flere som kan hjelpe deg i gang: 


Forskningsmidler fra Helgelandssykehuset

Gjennomføring av forskning kan være både tidkrevende og kostbart. Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan man blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.

Ansatte ved Helgelandssykehuset kan søke forskningsmidler til planlegging og/eller gjennomføring av forskningsprosjekt. Størrelse på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold og relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra forskningsutvalget.

Følgende satser er veiledende. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er noen automatikk i støtte eller premiering, og alle prosjekter vil bli vurdert individuelt.

Det kan søkes om støtte til:

 • Egne forskningsprosjekter: Individuell vurdering av støtte
 • "Starthjelp" ("såkornmidler") for å komme i gang, eks. til litteratur og veiledning. Kr. 10 000 - 50 000
 • Deltakelse i multisenterundersøkelser (som oftest ekstern finanisering): Individuell vurdering (uten sponsing)
 • Premiering av publiserte artikler: Inntil kr 10 000 for "peer reviewed" tidsskrifter, kr. 3000 - 5000 for andre tidsskrift.  Premiering av publiserte artikler vil bli vurdert i forhold til blant annet andel av forfatterskapet.
 • Premiering av presentasjoner/postere på kongresser: Kr 5000 ved internasjonale kongresser, kr3 000 ved mindre kongresser/møter


Innstilling til, og beslutning om støtte blir normalt ikke begrunnet. Tildeling til forskningsprosjekter forutsetter at den som mottar støtte, deltar på foretakets forskningskonferanser med presentasjon av prosjektet i form av innlegg eller posters. Alle som mottar støtte skal avgi rapport om bruk av midlene ved årets slutt. Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. Bare unntaksvis kan midlene overføres til neste år, og da etter søknad til forskningsutvalget. Midler som ikke blir benyttet som planlagt, vil bli inndratt og fordelt til andre søkere.

Dersom du ønsker å søke om støtte/bidrag, må søknadsskjema fylles ut og sendes inn med nødvendige vedlegg. Søknad skal sendes elektronisk.

Forskningsmidler fra Helse Nord

Helse Nord lyser årlig ut midler til helseforskning.

Forskningsmidler fra Helse Nord

 

Pågående forskning

Det er flere aktive forskningsprosjekter ved Helgelandssykehuset:

 • Bakke HK - Bedre førstehjelp med førstehjelpskurs og AMK-veiledning. Valideringsstudie
 • Grane VA - Nevrokognitive og nevrofysiologiske karakteristika ved ADHD hos voksne
 • Nilsen KE - Forebygging av provoserte aborter
 • Bakke HK - Førstehjelpsopplæring i norsk skole - omfang og hindringer
 • Hermstad M - Forstyrrelser under legemiddelhåndtering
 • Mørkved N - Eksponeringsterapi ved kompleks traumatisering: En kasusbeskrivelse
 • Pinto A - Mellomleders rolle i det profesjonelle byråkratiet
 • Steinholt M - PTS hos mødre i Kambodsja
 • Smith C - High performance flying and effects on pulmonary function
 • Mørkved N - Childhood trauma and psychosis
 • Himle A - Oversetting av LEIDS-R 

Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å legge til rette for forskning i helseforetaket. Dette innebærer blant annet å utarbeide strategiplaner for forskning, innstille for disponering av foretakets sentrale forskningsmidler og bistå i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt.

Forskningsutvalget har følgende medlemmer:

 • Forskningsleder Tomas Log
 • Seksjonsleder Svetlana Zykova, UNN
 • Brukerrepresentant Dag Utnes
 • Nevropsykolog Venke Arntsberg Grane
 • Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen
 • Spesialist i klinisk psykologi Aslak Himle
 • Overlege Hans Henrik Strøm

Forskningsstrategi


Forskningsnyheter

 • 03.01.2018 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 15.09.2017
  Viktig og variert forskning på Helgelandssykehusets forskningsdag

  Helgelandssykehuset publiserer nå flere vitenskapelige artikler og har flere aktive doktorgrader enn før. I dag møttes 36 forskere og forskningsinteresserte fra Helgelandssykehuset på Forskningsdagen i Mosjøen.

 • 08.09.2017
  Tester metode for forebygging av depresjon

  Helgelandssykehuset deltar i banebrytende forskning om depresjon. En metode for å forebygge tilbakefall, LEIDS, som er utviklet i Holland, skal nå testes.

 • 15.06.2017
  Pris for viktig forskning om betydningen av barndomstraumer

  Psykolog i spesialisering Nina Mørkved fra Helgelandssykehuset Mosjøen forsker på barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser – et lite utforsket felt til tross for store og utfordrende pasientgrupper. Mørkved fikk nettopp pris for å...

 • 08.03.2017
  Forsker på fødselsangst

  Carola Karl Urvik er jordmor ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og forsker på et felt det finnes lite forskning på i Norge. Hun får nå støtte fra Helgelandssykehusets forskningsfond til å forske i dybden på fødselsangst.

 • 02.11.2015
  Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset

  På forskningskonferansen arrangert av UiN Campus Helgeland deltok tre prosjekter fra Helgelandssykehuset, i tillegg til at sykehuset deltok som samarbeidspartner og praksisarena til studentene. Forskningsgruppen ”Forstyrrelser under legemid...

Forskningsleder i Helgelandssykehuset

Tomas Log 

Forskning i spesialisthelsetjenesten

 • Finnmarkssykehuset
  Banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

  Av Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset. Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • Oslo universitetssykehus
  Eldre hjertepasienter tåler samme behandling som yngre

  80-åringer med hjerteinfarkt bør behandles på lik linje med yngre pasienter. Det var det viktigste funnet i en unik studie av eldre pasienter med hjerteinfarkt.

 • Oslo universitetssykehus
  En banebrytende studie av behandling av øyesykdom gir muligheter for store økonomiske besparelser

  Øyemiljøet ved Oslo universitetssykehus har sammenlignet effekten av to medikamenter i behandlingen av øyesykdom. De to preparatene har samme effekt. Prisforskjellen er enorm.

 • Oslo universitetssykehus
  Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

  Forskere ved Oslo universitetssykehus har identifisert ny biomarkør som kan anslå prognose hos pasienter med nyoppdaget tarmkreft.

 • St. Olavs hospital
  Mer metall, mindre medisiner (NORSTENT)

  NORSTENT-studien som overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs hospital er en del av har i flere år sammenlignet langtidseffekten på bruken av medikamentstenter, som vi bruker istor grad i dag, kontra metallstenter. Funnene har vakt stor op...

 • St. Olavs hospital
  Må lytte mer til ungdommen

  – Å trekke inn ungdommene i arbeidet med å forhindre fedme i samfunnet, er veldig viktig, sier leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ned St. Olavs hospital, Bård Kulseng.

 • Helse Fonna
  Oransje briller gir betring til maniske pasientar

  – Først såg vi betring hos den første pasienten, deretter hos den andre og tredje. Den kjensla var heilt fantastisk. Forskar og psykiater Tone Henriksen sin studie om behandling av bipolare pasientar med blåblokkerande briller har skapt int...

 • Helse Stavanger
  Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen

  Rundt 8 000 nordmenn er rammet av Parkinsons sykdom. Magnus Fuglestad er én av dem.

 • Sykehuset Innlandet
  Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • Akershus universitetssykehus
  Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere

  Forskning ved Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus viser at det er trygt å bytte fra kostbar original biomedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, mens kostnadene mer enn halveres. Det betyr at langt fler...

 • St. Olavs hospital
  Ultralyd for alle

  En liten spesialtilpasset ultralydprobe skal hjelpe diabetikere verden over. EarlyBird er navnet. Proben kan ved hjelp av ultralydteknologi avdekke dårlig blodsirkulasjon i et tidlig stadium. Dette gjør at det kan settes inn tiltak tidlig,...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.