ADHD-forskning i Mosjøen

Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. Forskning og innovasjon skal være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet.

Forskningsstøtte

Er du ansatt ved Helgelandssykehuset og ønsker du å forske? Det finnes flere som kan hjelpe deg i gang: 


Forskningsmidler fra Helgelandssykehuset

Gjennomføring av forskning kan være både tidkrevende og kostbart. Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan man blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.

Ansatte ved Helgelandssykehuset kan søke forskningsmidler til planlegging og/eller gjennomføring av forskningsprosjekt. Størrelse på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold og relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra forskningsutvalget.

Følgende satser er veiledende. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er noen automatikk i støtte eller premiering, og alle prosjekter vil bli vurdert individuelt.

Det kan søkes om støtte til:

 • Egne forskningsprosjekter: Individuell vurdering av støtte
 • "Starthjelp" ("såkornmidler") for å komme i gang, eks. til litteratur og veiledning. Kr. 10 000 - 50 000
 • Deltakelse i multisenterundersøkelser (som oftest ekstern finanisering): Individuell vurdering (uten sponsing)
 • Premiering av publiserte artikler: Inntil kr 10 000 for "peer reviewed" tidsskrifter, kr. 3000 - 5000 for andre tidsskrift.  Premiering av publiserte artikler vil bli vurdert i forhold til blant annet andel av forfatterskapet.
 • Premiering av presentasjoner/postere på kongresser: Kr 5000 ved internasjonale kongresser, kr3 000 ved mindre kongresser/møter


Innstilling til, og beslutning om støtte blir normalt ikke begrunnet. Tildeling til forskningsprosjekter forutsetter at den som mottar støtte, deltar på foretakets forskningskonferanser med presentasjon av prosjektet i form av innlegg eller posters. Alle som mottar støtte skal avgi rapport om bruk av midlene ved årets slutt. Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. Bare unntaksvis kan midlene overføres til neste år, og da etter søknad til forskningsutvalget. Midler som ikke blir benyttet som planlagt, vil bli inndratt og fordelt til andre søkere.

Dersom du ønsker å søke om støtte/bidrag, må søknadsskjema fylles ut og sendes inn med nødvendige vedlegg. Søknad skal sendes elektronisk.

Forskningsmidler fra Helse Nord

Helse Nord lyser årlig ut midler til helseforskning.

Forskningsmidler fra Helse Nord

 

Pågående forskning

Det er flere aktive forskningsprosjekter ved Helgelandssykehuset:

 • Grane VA - Nevrokognitive og nevrofysiologiske karakteristika ved ADHD hos voksne
 • Hermstad M - Forstyrrelser under legemiddelhåndtering
 • Mørkved N - Eksponeringsterapi ved kompleks traumatisering: En kasusbeskrivelse
 • Pinto A - Mellomleders rolle i det profesjonelle byråkratiet
 • Steinholt M - PTS hos mødre i Kambodsja
 • Mørkved N - Childhood trauma and psychosis
 • Himle A - The Leiden Index of Depression Sensitivity Revised (LEIDS-R): An Investigation of the Internal Structure and Conceptual Validity of the Norwegian Translation
 • Antonsen L - Brukermedvirkning i psykiatrisk poliklinikk for voksne
 • Jakobsen H - Guided Internet-based Cognitive Behavioral Treatment for mild and moderate depression: A Benchmarking Study
 • Lenes AM - Fysisk aktivitet og psykisk helse BUP Rana
 • Urvik CK - Prosjekt samtaletilbud for gravide kvinner
 • Straumfors N - Fødselstall og provosert abort på Helgeland og i Nordland
 • Andreassen RM - Urinary orosomucoid – a better predictor of cardiovascular and renal disease than albuminuria? (PhD arbeid)
 • Bjørn A - Suicidalitet ved DPS døgnavdelinger
 • Herseth S - Hvordan kan anestesisykepleiere mestre situasjoner med uventede vanskelige luftveier?
 • Nyjordet A - Tid er myokard
 • Künne M - Tidlig utredning hjelper gjennom livet- Utviklingshemmede barn på Helgeland

Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å legge til rette for forskning i helseforetaket. Dette innebærer blant annet å utarbeide strategiplaner for forskning, innstille for disponering av foretakets sentrale forskningsmidler og bistå i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt.

Forskningsutvalget har følgende medlemmer:

 • Fungerende forskningsleder Aslak E Himle
 • Brukerrepresentant Dag Utnes
 • Nevropsykolog Venke Arntsberg Grane
 • Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen
 • Overlege Hans Henrik Strøm
 • Representant fra UNN

Forskningsstrategi


Forskningsnyheter

 • 10.12.2018
  11,7 millioner til forskning i Helgelandssykehuset

  Vi gratulerer ansatte ved Helgelandssykehuset som nettopp har fått tildelt kr 11,7 million til forskning fra Helse Nord. Tildelingen gjelder for perioden 2019 og fram til med 2023. For 2019 har vi fått tildelt kr. 2,43 millioner kroner.

 • 30.11.2018 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 03.09.2018 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 03.01.2018 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 15.09.2017
  Viktig og variert forskning på Helgelandssykehusets forskningsdag

  Helgelandssykehuset publiserer nå flere vitenskapelige artikler og har flere aktive doktorgrader enn før. I dag møttes 36 forskere og forskningsinteresserte fra Helgelandssykehuset på Forskningsdagen i Mosjøen.

 • 08.09.2017
  Tester metode for forebygging av depresjon

  Helgelandssykehuset deltar i banebrytende forskning om depresjon. En metode for å forebygge tilbakefall, LEIDS, som er utviklet i Holland, skal nå testes.

 • 15.06.2017
  Pris for viktig forskning om betydningen av barndomstraumer

  Psykolog i spesialisering Nina Mørkved fra Helgelandssykehuset Mosjøen forsker på barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser – et lite utforsket felt til tross for store og utfordrende pasientgrupper. Mørkved fikk nettopp pris for å...

 • 08.03.2017
  Forsker på fødselsangst

  Carola Karl Urvik er jordmor ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og forsker på et felt det finnes lite forskning på i Norge. Hun får nå støtte fra Helgelandssykehusets forskningsfond til å forske i dybden på fødselsangst.

 • 02.11.2015
  Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset

  På forskningskonferansen arrangert av UiN Campus Helgeland deltok tre prosjekter fra Helgelandssykehuset, i tillegg til at sykehuset deltok som samarbeidspartner og praksisarena til studentene. Forskningsgruppen ”Forstyrrelser under legemid...

 

Forskning i spesialisthelsetjenesten

 • Nordlandssykehuset
  Individualisert gruppebasert fysioterapi positivt for personer med MS

  Forskere ved Nordlandssykehuset har utviklet en ny fysioterapi-tilnærming for pasienter med MS: Intensiv og tilpasset gruppebasert trening. Resultatene viser at pasientene blir bedre – og det varer!

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  Nyfødte kan ta skade av for mye antibiotika

  Hvis nyfødte utsettes for langvarig antibiotikabruk, kan de få svakere immunforsvar, økt sykelighet og økt fare for antibiotikaresistens. Start antibiotikabehandling sjeldnere og stopp fortere, anbefaler forskere i Tromsø.

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  Først i verden med unikt funn i hjernen

  Tenk deg at du ved å få se på utseendet til biler skal forutse hvilke av dem som i fremtiden kommer til å bli totalvrak i en ulykke. Akkurat så umulig er oppgaven som hjerneforskere i Tromsø har tatt på seg. Svarene de nå har funnet vekker...

 • Oslo universitetssykehus
  Betennelsesdempende medisiner med god effekt på hjerteinfarkt

  Hva får du når tre innovative forskere vil finne en ny medisinsk behandling for hjerteinfarkt? Et spennende resultat etter utprøving av et betennelsesdempende preparat – brukt på hjerteinfarkt!

 • Oslo universitetssykehus
  Vil ruste opp kroppens soldater til å bli bedre i kampen mot kreft

  Kreftforsker Johanna Olweus har vist at immunceller fra friske blodgivere kan gjenkjenne mutasjoner i kreftcellene til pasienter. Dette åpner nye muligheter for genterapi av kreft.

 • St. Olavs hospital
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Med hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • St. Olavs hospital
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • Helse Nord-Trøndelag
  Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

  I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt.

 • Helse Bergen
  Livet etter et slag i ung alder

  Et slag kan endre livet totalt. For en mor i 30-årene vil et hjerneslag kunne påvirke alt fra jobbkarriere til lekselesing med barna. NOR-SYS-studien har som formål å gjøre livet hennes best mulig.

 • Helse Bergen
  Vil revolusjonere behandlingen av Parkinsons sykdom

  Ved å finne "the missing link" mellom miljø og genetikk mener Charalampos Tzoulis at han vil kunne revolusjonere både forståelsen og behandlingen av hjernesykdommen Parkinsons sykdom.

 • Helse Bergen
  I mål med Mottaksklinikken

  Det er snart ti år siden man på Haukeland universitetssjukehus begynte å jobbe med et konsept som fundamentalt har endret hvordan sykehuset tar imot «øyeblikkelig hjelp-pasienter». Endringen får også store konsekvenser for driften i resten av sykehuset.

 • Helse Bergen
  Frå dødsdom til håp

  Å få diagnosen kreft i bukspyttkjertelen blir ofte omtalt som ein dødsdom. Ein fersk studie frå Haukeland universitetssjukehus viser at ein kombinasjon av ultralyd og kontrastbobler med cellegift kan doble levetida for desse pasientane.

 • Oslo universitetssykehus
  Forsket seg frem til behandling av kronisk kuldeagglutininsykdom

  150 personer i Norge lever med kronisk kuldeagglutininsykdom (CAD). Tidligere har behandlingen for disse vært redusert til å måtte holde seg innendørs på vinterstid og unngå å bli nedkjølt. Et forskningsprosjekt med Geir Erland Tjønnfjord i...

 • Oslo universitetssykehus
  HoloViz - fra 2D til 3D

  HoloViz er prosjektet som gjør at kirurgene kan planlegge kompliserte operasjoner ved hjelp av hologrammer.

 • St. Olavs hospital
  Ultralyd for alle

  En liten spesialtilpasset ultralydprobe skal hjelpe diabetikere verden over. EarlyBird er navnet. Proben kan ved hjelp av ultralydteknologi avdekke dårlig blodsirkulasjon i et tidlig stadium. Dette gjør at det kan settes inn tiltak tidlig,...

 • St. Olavs hospital
  Må lytte mer til ungdommen

  – Å trekke inn ungdommene i arbeidet med å forhindre fedme i samfunnet, er veldig viktig, sier leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ned St. Olavs hospital, Bård Kulseng.

 • Sykehuset Innlandet
  Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • St. Olavs hospital
  Mer metall, mindre medisiner (NORSTENT)

  NORSTENT-studien som overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs hospital er en del av har i flere år sammenlignet langtidseffekten på bruken av medikamentstenter, som vi bruker istor grad i dag, kontra metallstenter. Funnene har vakt stor op...

 • Finnmarkssykehuset
  Banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

  Av Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset. Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • Helse Stavanger
  Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen

  Rundt 8 000 nordmenn er rammet av Parkinsons sykdom. Magnus Fuglestad er én av dem.

 • Akershus universitetssykehus
  Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere

  Forskning ved Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus viser at det er trygt å bytte fra kostbar original biomedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, mens kostnadene mer enn halveres. Det betyr at langt fler...

 • Oslo universitetssykehus
  Eldre hjertepasienter tåler samme behandling som yngre

  80-åringer med hjerteinfarkt bør behandles på lik linje med yngre pasienter. Det var det viktigste funnet i en unik studie av eldre pasienter med hjerteinfarkt.

 • Oslo universitetssykehus
  Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

  Forskere ved Oslo universitetssykehus har identifisert ny biomarkør som kan anslå prognose hos pasienter med nyoppdaget tarmkreft.

 • Oslo universitetssykehus
  En banebrytende studie av behandling av øyesykdom gir muligheter for store økonomiske besparelser

  Øyemiljøet ved Oslo universitetssykehus har sammenlignet effekten av to medikamenter i behandlingen av øyesykdom. De to preparatene har samme effekt. Prisforskjellen er enorm.

 • Vestre Viken
  Kunstig intelligens finner sykdom som leger kan overse

  Ny forskning kan gi bedre pasientbehandling og øke effekten av tarmkreftscreening.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.