Forskere fra Mosjøen formidler resultater på «NeuroScience 2019» konferansen i USA

Society for Neuroscience har avholdt sin årlige konferanse i Chicago med 24000 forskere fra hele verden. Våre forskere Venke Arntsberg Grane, Anne-Kristin Solbakk og Tor Endestad presenterte der en poster på sin ADHD studie.: «Working Memory, Inhibitory Control, and set-shifting in an unmedicated ADHD cohort diagnosed in adulthood».

Venke Arntsberg Grane, Tor Endestad og Anne-Kristin Solbakk

​Forskningsresultatene som gruppen i Mosjøen har presentert, bidrar til å karakterisere voksne med ADHD.

Selv om kjernesymptomene for denne pasientgruppen er vansker med oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet, er det kjent at de også kan ha vansker som er knyttet til nevropsykologiske funksjoner, kalt eksekutive funksjoner. Disse omfatter flere ulike kognitive funksjoner og prosesser som er nødvendig for å tilpasse seg endringer og krav i omgivelsene. Typisk betegner disse en persons målrettede evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver, samt regulering av atferd og mentale/kognitive funksjoner.

Studien viser at voksne som har ADHD ikke nødvendigvis har en generell svekkelse av eksekutive funksjoner, men kan ha spesifikke vansker på noen områder. Å få kunnskap om dette er viktig for pasienten, både for å forstå den individuelles vansker, men også når man skal legge til rette for barns skolegang, senere utdanning, og i arbeidssituasjonen for voksne som har denne lidelsen.

Grane og hennes kollegaer har også tidligere deltatt på denne konferansen. I 2015 presenterte de resultater fra samme studie, utført i Helgelandssykehuset, men da også med elektrofysiologiske data. I dette arbeidet hadde gruppen med både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Flere norske forskere deltok. Solbakk og Endestad som i sine hovedstillinger er seniorforskere ved Psykologisk institutt i Oslo, deltok med flere av sine stipendiater og postdoktorkandidater fra FRONT Neurolab – RITMO. De hadde tilsammen 7 ulike presentasjoner på konferansen. Også den nye postdoktorkandidaten, András Puszta ved Nevropsykologisk avdeling, deltok på konferansen sammen med den norske gruppen.