Forskning i koronaens tid - Søk på resterende forskningsmidler for 2021

Vi har i november 2020 kun tildelt rundt 30 % av forskningsmidlene for 2021. Du kan derfor fremdeles søke på restmidler. Vi ser fram til en søknad fra deg!

Forskning

Hva du kan søke penger til?

Det er fortsatt mulig for alle med gode ideer å søke om midler. Du kan søke om midler til et forskningsprosjekt som alt er i gang, eller til å utvikle et nytt forskningsprosjekt. 
Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningsidé, så utdeler vi såkornmidler til å planlegge en større studie, eller til å gjøre et et lite forskningsprosjekt. 


Det kan f.eks. søkes om finansiering av litteraturinnkjøp og oppsummere faglitteratur relevant for søknaden; statistikkhjelp rundt metodevalg, design og styrkeberegning; frikjøp av arbeidstid; eller reise til ekstern veileder. Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. 

Brukermedvirkning

Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, må det redegjøres for hvorfor. 

Publisering

Vi ønsker flere publikasjoner. Vi premierer vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser. Søknader som har en plan for publisering i vitenskapelige fagfellevurderte journaler vil bli prioritert. Du kan også søke midler til publisering av en mastergradsoppgave. 
Fra 1. januar 2021 skal alle artikler som publiseres innen Helse Nord være Open Access. Du kan søke om finansiering av slike publikasjoner som ikke støttes av Helse Nord.

Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Midler som er gitt, må vanligvis i bruk i løpet av 6 måneder, ellers vil de bli inndratt.  Pga. coronasituasjonen så er det mulighet til å få overført disse midlene til neste år. Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller inn under ordinær drift.  Alle som får tildelt midler til forskning må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet.  

Formelle krav

Oppstart av større kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, og evt. Statens legemiddelverk.


Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering. 
Det er også visse kriterier forskningsutvalget tar hensyn til når de vurderer forskningsprosjekter.


Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til Herald Reiersen innen 31. mars 2021. 

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstillinger på vegne av medisinsk direktør Fred A Mürer som foretar de endelige beslutningene.