Forskning i koronaens tid - Forskningsmidler for 2021

Start med å forske, og søk allerede NÅ etter forskningsmidler for 2021. Merk at frist for å søke om forskningsmidler for oppstart januar 2021 er mandag 30. november 2020.

forskning
Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine. Det kan søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, premiering av publiserte artikler og postere/forelesninger på internasjonale kongresser, osv.

Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning eller publisering. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet så må det redegjøres hvorfor. 

Det kan være ulike søknadstyper:


  • Støtte til publisering eller planer for dette, prioriteres. Vi ønsker spesielt å støtte arbeidet med å skrive artikler som er vitenskapelig fagfellevurdert.
  • Utvikling av nye forskningsideer til nytte for sykehuset eller helsevesenet, som kan føre til f.eks. bedre helsetjenester eller produkter for ulike brukergrupper.
  • Midler for å planlegge et forskningsprosjekt mot en større søknad - såkalt såkornmidler.  Dette kan f.eks. være å få tilgang til og oppsummere faglitteratur relevant for søknaden, hjelp til metode- og statistikkvurderinger, møter med samarbeidspartnere, utarbeide en forskningsprotokoll, etc. Her kan du lese mer om såkornmidler. 
  • Oppstart av større forskningsprosjekter. Husk at slike prosjekter må tilfredsstille krav til forskning i henhold til forskningsloven med en kompetent forsker som prosjektleder.
  • Støtte til pågående forskningsprosjekter.
  • Diverse midler til kjøp av litteratur, frikjøp av arbeidstid og reise til ekstern veileder. Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. Vi premierer også vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser.
  • Innovasjon er noe nytt for sykehuset som er både nyttig og kan nyttiggjøres. Vi oppmuntrer til forskning på ideer som kan føre til enda bedre helsetjenester.  
Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. 

Alle som får tildelt midler til forskning må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet. Som en del av støtte til forskning i koronatiden, så vil vi innvilge overførsel av utdelte midler fra 2020 til 2021. Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller innunder ordinær drift.  Kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til forskningsloven, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, Statens legemiddelverk, dispensasjon fra taushetsplikten, bruk av biobank. 

Støtte for å planlegge klinisk forskning
Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering.  

All informasjon du trenger for å skrive en søknad
Her kan du også lese mer hvilke kriterier forskningsutvalget tar hensyn til når de vurderer forskningsprosjekter.

Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til herald.reiersen@helgelandssykehuset.no innen mandag 30. november 2020.