Forskningsgruppe - Kirurgi-Ortopedi

Forskningsgruppe Kirurgi og Ortopedi forsker på aktuelle kirurgiske problemstillinger, for eksempel geografisk variasjon i helsetjenestetilbud og –forbruk knyttet til protesekirurgi, eller for å forbedre pasientforløp etter operasjon.

Veronica Hovind - Mo i Rana

Bilde av Veronica Hovind

Veronica Hovind

Veronica Hovind arbeider som lege i spesialisering innen ortopedi ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Hun utdannet seg til lege i Tromsø og Bodø, og ble uteksaminert i 2013.  Hovind har hatt en ortopedisk LIS-stilling siden 2016. Hun ble medlem av Forskningsutvalget i 2019. Hun er også Ph.D.-student ved UiT Norges Arktiske Universitet og deltar i et stort regionalt forskningsprosjekt i regi av SKDE. Studien er et blandet design med både kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Prosjektleder er professor Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset. Disputas er planlagt ca. 2022.

«Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater» (Ph.D. arbeid):  Hovinds Ph.D.-prosjekt er en del av et stort regionalt forskningssamarbeid i Nord-Norge. Prosjektet som helhet skal se nærmere på geografisk variasjon i helsetjenestetilbud og –forbruk hos store pasientgrupper innen hoftebrudd og protesekirurgi. Forskningsansvarlig institusjon er SKDE i Tromsø og prosjektet er finansiert med tildelte forskningsmidler fra Helse Nord. Hovind skal fokusere på hofte- og kneprotesepasienter. Hvert år innsettes det cirka 10.000 hofteproteser og cirka 7.000 kneproteser i Norge. Inngrepene er som regel planlagte, de er kostnadseffektive og utføres ved de fleste norske sykehus. I motsetning til de øvrige regionale helseforetakene, har Helse Nord en stor lekkasje av slike behandlinger til andre helseregioner. I 2016 ble nesten 30% av primære kneproteser og 26% av primære hofteproteser utført av sykehus utenfor regionen.  Prosjektet skal derfor forsøke å besvare hva som forklarer variasjonen i forbruksrater og pasientlekkasjen ut av regionen, med disse tre delstudiene:
  • Hva forklarer geografisk variasjon i operasjonsrater for hofte- og kneprotesekirurgi mellom foretakene i Helse-Nord? (Kvantitativ, registerbasert)
  • Hva forklarer pasientlekkasje ut av Helse-Nord for hofte- og kneprotesekirurgi? (Kvantitativ, registerbasert)
  • Hva påvirker pasientenes valg av behandlingssted for hofte- og kneprotesekirurgi? (Kvalitativ, intervju/fokusgruppe-basert)
Prosjektet ble presentert ved Nasjonal Helsetjenesteforskningskonferanse og ved Helgelandssykehusets Forskningsseminar i 2019. Det planlegges flere presentasjoner og publikasjoner i internasjonale tidsskrift når resultatene foreligger. Hun arbeider klinisk én dag i uken og har 80% forskningstid i cirka 3,5 år. 

Matthew Spreadbury - Mo i Rana

Matthew Spreadbury har siden juni 2019 vært LIS2-lege innen generell kirurgi ved Helgelandssykehuset. Han har tidligere vært hospitant ved UNN innen nevrokirurgi og allmennlege i spesialisering ved Vega kommune. Han er M.D. innen Medisin fra Karlsuniversitetet i Praha og hospitant i akuttmedisin ved University of Oxford.

Prosjektet vil ta for seg introduksjon av ERAS  (Enhanched Recovery After Surgery) innen kirurgi på Helgelandssykehuset. Prosjektet er i oppstartsfase og forskningsprotokoller vil bli utarbeidet.

Fant du det du lette etter?