Forskningsmidler

Gjennomføring av forskning kan være både tidkrevende og kostbart. Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan man blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.

Du kan søke om midler til et forskningsprosjekt som alt er i gang, eller til et nytt forskningsprosjekt. Det kan søkes om midler til litteraturinnkjøpfrikjøp av arbeidstidreise til ekstern veileder, obelønning for muntlige og skriftlige publikasjoner.  Likeledes støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningside, kan såkornmidler benyttes til å finne mer ut av det.


"Såkornmidler"

Pengene kan for eksempel brukes til å planlegge et forskningsprosjekt best mulig. Planleggingsfasen tar tid og det er en del ting som må være på plass før du begynner å samle inn data. Pengene kan også brukes til å utarbeide en forskningsprotokoll.

Flere publikasjoner

Vi ønsker flere publikasjoner, og søknader som har en plan for publisering vil bli prioritert.  Størrelse på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold/relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra forskningsutvalget. 
Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Midlene skal brukes til prosjekter som ikke naturlig faller inn under ordinær drift. 
Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. 
Midler som er gitt, må tas i bruk i løpet av 6 måneder, ellers vil de bli inndratt.   
Tildelte midler som ikke benyttes det året de er tildelt kan bli overført til neste år, etter søknad til forskningsutvalget før årsskiftet.  Det er ikke anledning til å overføre forskningsmidler fra ett år til et annet med mer enn en gang.  Det gis unntak der det er legetime grunner (f.eks. permisjon, langtidsfravær, el.l.) til at midlene ikke er brukt. Ved overførsel må det også legges en tids- og aktivitetsplan for bruk av pengene.  

Alle som får tildelt midler til forskning må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet.

NB: I forbindelse med Koronasituasjonen i 2020, vil det bli innvilget overførsel av midler fra 2019/2020  til 2021 ved søknad, og 6-månedersfristen for å ta i bruk midler kan ses bort i fra i 2020, så lenge korona beredskapsnivåene hindrer å komme i gang med forskningen.

Søk innen xxxx 2021 (Blir annonsert på intranett)

Søknaden sendes som én PDF-fil (evt. vedlegg må skannes inn sammen med søknadsskjema) per e-post til 
herald.reiersen@helgelandssykehuset.no innen xxxx 2021 kl. 1700. 
Medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål


Andre kilder til forskningsmidler

Forskningsutvalget skal behandle og godkjenne alle prosjekter med hel eller delvis ekstern finansiering. Mer om dette finner du i LMI-reglene, pkt. 4. Forskningsutvalget skal ellers ha melding om, og oversikt over all forskningsaktivitet i foretaket.

Forskningsmidler fra Helse Nord

Helse Nord RHF lyser årlig ut midler til helseforskning.

 

EU sine stipend og tilskudd

For internasjonale (europeiske) stipendier / samarbeidsprosjekter i EU/EEA land/ forskningsledelse

For mobilitet og karriereutvikling

EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, har til formål å sikre at europeisk forskning, teknologiske fremskritt og innovasjon fører til gode løsninger på felles utfordringer i fremtiden. Norge betaler medlemsavgift til disse programmene. Koordineres også via Forskningsrådet. Helse NORD vil gi mer veiledning om dette fra 2020.


Norges forskningsråd og NIH (National Institute of Health) i USA

Norges forskningsråd og NIH støtter forskning på alle nivåer – vekt på større forskerinitierte prosjekter (med budsjett på ca kr. 1-3 mill per år) inkludert toppforskningsprogram, doktor-  og postdoktorstipend.
Internasjonale stipend (samt utenlandsstipend/postdoktorstipend) i regi av universitetene og Norges forskningsråd for å stimulere samarbeid og utveksling av ideer og forskningskompetanse med forskere i andre land. 
Karrierestipend - Priser for fremragende forskning. Bl.a. til Sentre For Fremragende Forskning (SFF).
krever stor investering og innsats på søkerens side og er laget for større bedrifter eller forskningsgrupper som ønsker å skrive en omfattende søknad.

Andre nordiske og internasjonale midler

Andre Norske søknadssteder

Tidligere kalt Extrastiftelsen – har søknadsfrist: 15 mars og 15 september. Du kan søke via en av godkjente søkerorganisasjonene (28 forskjellige helseorganisasjoner). Du får svar to ganger i året: 15 juni og 15 September kl 13.  

Midler fra regionale  sentra, slik som for eksempel 
Av noen så kan det nevnes:

ADHD Foreningen

Forbundet Mot Rusgift

Foreningen for hjertesyke barn

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hørselshemmedes landsforbund

Kreftforeningen

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen uventet barnedød

Meltzerfondet

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Norges Astma og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund

Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Revmatikerforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Pensjonistforbundet

Redd Barna

Rådet for Psykisk Helse

Nyttige lenker fra UiO og OUS til utlysninger og søknadsfrister:Fant du det du lette etter?