Forskningsmidler

Gjennomføring av forskning kan være både tidkrevende og kostbart. Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan man blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.

Søk om forskningsmidler fra Helgelandssykehuset

Du kan søke om midler til et forskningsprosjekt som alt er i gang, eller til et nytt forskningsprosjekt. Du kan søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, reise til ekstern veileder, belønning for muntlige og skriftlige publikasjoner, innkjøp av utstyr.  Likeledes støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningside, kan såkornmidler benyttes til å finne mer ut av det.

"Såkornmidler"

Pengene kan for eksempel brukes til å planlegge et forskningsprosjekt best mulig. Planleggingsfasen tar tid og det er en del ting som må være på plass før du begynner å samle inn data. Pengene kan også brukes til å utarbeide en forskningsprotokoll.

Flere publikasjoner

Vi ønsker flere publikasjoner, og søknader som har en plan for publisering vil bli prioritert. 

Størrelse på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold/relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra forskningsutvalget. 

Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. 
Alle som får tildelt midler til forskning må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet. Tildelte midler som ikke benyttes det året de er tildelt kan bli overført til neste år, etter søknad til forskningsutvalget før årsskiftet.
Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller innunder ordinær drift.

Søk innen 31. januar 2020

Søknaden sendes som én PDF-fil (evt. vedlegg må skannes inn sammen med søknadsskjema) per e-post til 
herald.reiersen@helgelandssykehuset.no innen fredag 31. januar kl. 1700. 
Medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål

Andre kilder til forskningsmidler

Godkjenning av forskningsprosjekter: Forskningsutvalget skal behandle og godkjenne alle prosjekter med hel eller delvis ekstern finansiering. Mer om dette finner du i LMI-reglene, pkt. 4. Forskningsutvalget skal ellers ha melding om, og oversikt over all forskningsaktivitet i foretaket.


Søk om forskningsmidler fra Helse Nord

Helse Nord RHF lyser årlig ut midler til helseforskning.

Forskningsmidler fra Helse Nord


Eksterne forskningsmidler:


EU sine stipend og tilskudd.
  • For internasjonale (europeiske) stipendier / samarbeidsprosjekter i EU/EEA land/ forskningsledelse (European Research Council)  og Societal Challenges)
  • For mobilitet og karriereutvikling (Marie Sklodowska Curie Actions)
  • Horizon 2020  (verdens største forskningsprogram) og Horizon Europa, EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, har til formål å sikre at europeisk forskning, teknologiske fremskritt og innovasjon fører til gode løsninger på felles utfordringer i fremtiden. Norge betaler medlemsavgift til disse programmene. Koordineres også via Forskningsrådet. Helse NORD vil gi mer veiledning om dette fra 2020.
Norges forskningsråd og NIH (National Institute of Health) i USA
  • Forskningsrådet støtter forskning på alle nivåer – vekt på større forskerinitierte prosjekter (med budsjett på ca kr. 1-3 mill per år) inkludert toppforskningsprogram, doktor-  og postdoktorstipend.
  • Internasjonale stipend (samt utenlandsstipend/postdoktorstipend) i regi av universitetene og Norges forskningsråd for å stimulere samarbeid og utveksling av ideer og forskningskompetanse med forskere i andre land. 
  • Karreirestipend - Priser for fremragende forskning. Bl.a. til Sentre For Fremragende Forskning (SFF).
  • National Institiute of Health krever stor investering og innsats på søkerens side og er laget for større bedrifter eller forskningsgrupper som ønsker å skrive en omfattende søknad.
Andre lenker til nasjonale midler:Fant du det du lette etter?