HELSENORGE

Søk forskningsmidler for 2022!

Planlegger du å forske, eller har du publikasjoner du vil ha belønning for?  Søk etter forskningsmidler for 2022, eller for belønning av publikasjoner. Det er to søknadsskjemaer! Fristen er fredag 29. april 2022.

Forskning

Hva du kan søke penger til?

​Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine. I tillegg til å søke midler til forskningsprosjekter, kan det søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, også for søknadsskriving, premiering av publiserte artikler og postere/forelesninger på internasjonale kongresser, osv.

Vi ønsker å stimulere til at ansatte kan komme i gang med klinikknær forskning, og oppfordrer til brukermedvirkning og plan om publisering når du tror du har en ide om et aktuelt prosjekt. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, så må det redegjøres hvorfor. 

Ulike t​​yper prosjekt- eller såkornmidler ​

  • Støtte til publisering eller planer for dette. Dette prioritees. Vi ønsker spesielt å støtte arbeidet med å skrive artikler som blir vitenskapelig fagfellevurdert.   Har du en masteroppgave som bør publiseres, kan du søke midler for å gjøre det mulig.  Fra 1. januar 2021 skal alle artikler som publiseres innen Helse Nord være Open Access. Du kan søke om finansiering av slike publikasjoner som ikke støttes av Helse Nord.​
  • Utvikling av nye forskningsideer til nytte for sykehuset eller helsevesenet, som kan føre til f.eks. bedre helsetjenester eller produkter for ulike brukergrupper.
  • Å planlegge et forskningsprosjekt mot en større søknad - såkalt såkornmidler.  Dette kan f.eks. være å få tilgang til og oppsummere faglitteratur relevant for søknaden, hjelp til metode- og statistikkvurderinger, møter med samarbeidspartnere, utarbeide en forskningsprotokoll, etc.


​Det kan f.eks. søkes om finansiering av litteraturinnkjøp og oppsummere faglitteratur relevant for søknaden; statistikkhjelp rundt metodevalg, design og styrkeberegning; frikjøp av arbeidstid; eller reise til ekstern veileder. Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. 

Brukermedvirkning

Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, må det redegjøres for hvorfor. 

Belønningsmidler - Nytt søknadsskjema

Vi premierer vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser.   I år har vi laget
Bruk søknadsskjemaet om belønningsmidler, for å søke etter belønning for:
  • Publisert fagfellevurdert artikkel
  • Avholdte foredrag og muntlige presentasjoner på internasjonale konferanser.
  • Postere på internasjonale konferanser.

Kun ansatte
Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Midler som er gitt, må vanligvis i bruk i løpet av 6 måneder, ellers vil de bli inndratt.  Pga. coronasituasjonen så er det mulig å få overført prosjektmidler til neste år. Midlene skal brukes til prosjekter som ikke naturlig faller inn under ordinær drift.  Alle som får tildelt midler til forsknings-prosjekter må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet.  

Formelle krav

Oppstart av større kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, og evt. Statens legemiddelverk.


Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering. 
Det er også visse kriterier forskningsutvalget tar hensyn til når de vurderer forskningsprosjekter.


Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til Herald Reiersen innen 29. april 2022. 

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstillinger på vegne av medisinsk direktør Hanne M. Frøyshov som foretar de endelige beslutningene.