Søknadsfrist 31. mai

Utlysning av resterende forskningsmidler for 2020

Vi har tidligere i år tildelt over 800 000 kroner i støtte både til større doktorgrads- og postdoktorprosjekter, og til mindre forskningsprosjekter innen somatikk og psykisk helse. Det gjenstår en god del av foretakets forskningsmidler for i år. Vi ser fram til en søknad fra deg!

Forskning

Hva du kan søke penger til

Det er fortsatt mulig for alle med gode ideer å søke om midler. Du kan søke om midler til et forskningsprosjekt som alt er i gang, eller til et nytt forskningsprosjekt.

Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningsidé, kan såkornmidler benyttes til å finne mer ut av det. Det kan søkes om finansiering av f.eks. litteraturinnkjøp, studier rundt metodevalg og design, frikjøp av arbeidstid og reise til ekstern veileder.

Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. (Helse Nord har også noe midler for støtte av kliniske studier mot Korona. Søknader innvilges fortløpende ved å kontakte Helse Nord).

Vi premierer også vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser.

Brukermedvirkning

Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, må det redegjøres for hvorfor.

Publisering

Vi ønsker flere publikasjoner. Søknader som har en plan for publisering vil bli prioritert. Du kan søke midler til publisering av en mastergradsoppgave.

Innovasjon

Innovasjon er noe nytt for sykehuset som er både nyttig og kan nyttiggjøres. Vi oppmuntrer til forskning på ideer som kan føre til enda bedre helsetjenester.

Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Midler som er gitt, må tas i bruk i løpet av 6 måneder, ellers vil de bli inndratt.

Formelle krav

Kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til forskningsloven, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, Statens legemiddelverk, dispensasjon fra taushetsplikten, bruk av biobank.

Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering.

Her kan du også lese mer hvilke kriterier forskningsutvalget tar hensyn til når de vurderer forskningsprosjekter.

Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til herald.reiersen@helgelandssykehuset.no innen fredag 31. mai.

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstillinger på vegne av medisinsk direktør Fred A Mürer som foretar de endelige beslutningene.