HELSENORGE
Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Helserom Helgeland

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging har som visjon å organisere helsetjenester på en ny måte. Målet er å utvikle en ny tjenestemodell som sikrer at pasienter får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt helserom uavhengig om de bor på en øy, like ved sykehuset eller ved kommunesenteret og uavhengig av pasientens egen digitale kompetanse.

Illustrasjon

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging har som mål å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter fra Helgeland får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt «Helserom». 

Pasient og pårørende kan i helserommet bl.a ha en konsultasjon med fastlegen, sykehuslegen, spesialisten og fysioterapeut samtidig, der noe helsepersonell er fysisk tilstede sammen med pasient og pårørende, mens annet helsepersonell deltar i konsultasjonen via skjerm, HoloLens-briller e.l.

Man kan også delta i pasient- og pårørendeopplæring i lokale små grupper med lokale gruppeledere, mens noe av undervisningen foregår via skjerm, AV1 robot e.l

Pasienter og pårørende kan ved behov få hjelp fra lokalt helsepersonell med teknisk oppkobling og med nødvendig oppfølging etter konsultasjonen.

​Det at pasien​​​t, pårørende og lokalt helsepersonell har deltatt sammen i avstandskonsultasjonen og samhandlingen med eksternt helsepersonell,
tror vi kan bidra til økt mulighet for god oppfølging lokalt både i og etter avstandskonsultasjonen og bidra til større trygghet og økt helsekompetanse for pasient og pårørende.

Ny tjenestemo​dell

Helserom Helgeland skiller seg fra de pågående prosjektene på grunn av Helgelands geografi og demografi og fordi tjenestemodellen skal forskes på samtidig som den skal utvikles og ​implementeres i kommuner og sykehus. 

Innbyggerne på Helgeland har behov for mer enn en løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. De trenger også lokalt tilbud om medisinsk utredning, behandling veiledning og tverrfaglig oppfølging. Prosjektet kan føre til en ny tjenestemodell som egner seg for rurale strøk.

Prosjektet representerer et betydelig potensial for verdiskaping for pasientene, helsetjenesten og samfunnet.

Styrke lokalt helse​​personell og samhandling på tvers av nivå og etat
Prosjektet ønsker å bidra til å styrke lokalt helsepersonell ved å tilrettelegge for helsefaglig veiledning direkte fra eksternt helsepersonell inn i helserommet eller til pasientens hjem. 

Prosjektet vil også kartlegge og forske på hvordan man best mulig kan benytte det "lokale helserommet" og bidra til at tverrfaglig helsepersonell kan delta i faglige nettverk og kompetanseheving.

Man vil også se på hva som må ledelsesforankres for at helsepersonell skal kunne dele egne kunnskaper til nytte for annet helsepersonell, pasienter og pårørende på tvers av kommunegrenser, etat og nivå.

Det vil identifisere hva som styrker den nødvendige samhandlingen og hva som er utfordrende.

Prosjektet vil undersøke om tett samhandling på tvers av nivå og etat kan føre til mer arbeidsglede og faglig trygghet, noe som igjen kan gjøre det blir lettere å rekruttere og beholde gode helsearbeidere på Helgeland.

Utstyr, tilganger  og kompetanse som ​​bør være i et Helserom

Det skal i samarbeid mellom partnerne i prosjektet undersøkes, forskes på og testes ut hvilke funksjoner og utstyr et lokalt helserom bør inneholde. 

Man skal kartlegge hvilke muligheter som allerede fins med tanke på oppfølging i hjemmet der det kan være et behov for støtte av lokalt helsepersonell. 

Man skal også undersøke behovet for opplæring/kompetanseheving hos både helsepersonell og pasienter/pårørende med tanke på bruk av utstyr og teknologiske løsninger.

Fora​​​nkring

Prosjektet er forankret i øverste ledelse hos alle partnerne og det er underskrevet samarbeidsavtale som er er godkjent av Norsk Forskningsråd.
Prosjektet forankres i Helsefelleskap og samarbeider godt med DMS Sør- Helgeland.

Behov for nye samhandlingsløsninger skal kartlegges og testes ut.

Det skal undersøkes hvilke økonomiske, tekninske og organisatoriske barrierer som kan være til hinder for at den nødvendige og gode samhandlingen kan utøves ​på tvers av fag, nivå og etat.  
Prosjektet ønsker å forankre nye tiltak og samhandlingsløsninger til beste for pasienter, pårørende, helsepersonell og befolkningen i Helsefelleskap, Brukerutvalg, strategiske planer og samarbeisdsavtaler.

Digital helsekompe​​tanse

Ny forskning viser at mange av de som trenger helsetjenester mest og oftest er de som er dårligst rustet til å benytte seg av den digitale helsetjenesten. 

Man må både ha økonomi, kompetanse og  tilgjengelig utstyr​ og evne til å tolke og kvalitetssikre den digitale helseinformasjonen man får tilgang til. Dette er en av faktorene som Helserom Helgeland- lokal helsehjelp med avstandsoppfølging ønsker å bidra til å finne gode løsninger på, ved å undersøke  behov og ved å menneskeliggjøre teknologien.
​ 
Pasienter og pårørende bør få tilbud om støtte fra lokalt helsepersonell i bruken av de digitale løsningene der dette er et behov. Helsepersonell skal få si noe om hva de trenger av utstyr og kompetanse for å nyttigjøre seg bruk av teknologi i behandlingen.

Samhandlings- forsknings - og innovasjonsprosjektet starter opp i september 2021 og vil vare til mai 2025 (2027). Prosjektet er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF, Brønnøy og Rødøy og Dønna kommune, SINTEF AS og CheckWare AS. 
Helserom Helgeland har fått tildelt syv millioner fra Norges Forskningsråd.

Prosjektet skal arbeide tett opp mot Helsefelleskap og DMS  Sør- Helgeland i Brønnøy kommune.  

Partner​e i pro​​​sjek​​tet

Administrativ ansvarlig av samhandlings- forsknings og innovasjonsprosjektet er Brønnøy kommune, Sintef har FOU ansvar og Helgelandssykehuset har prosjektledelse.

  • Brønnøy kommune ved Tonje Johansen​​​, enhetsleder fellesfunksjoner ​​og prosjektdeltager kommunaldirektør, Frank Nilssen​
  • Dønna kommune ved prosjektdeltagere virksomhetsleder, Rune Ånes og kommunelege 1, Heidrun Stene og rådmann, Tor Henning Jørgensen
  • Rødøy kommune ved prosjektdeltagere helse- og omsorgssjef​, Kristin Sandaa og leder for helsetjenesten, Tone Kristin Hoff​
  • SINTEF AS leder FoU aktiviteten ved seniorforsker SINTEF digital helse, Kari Sand og cand.polit​. Merete Rørvik.
  • CheckWare sitt arbeid i prosjektet skal ledes av Chief technology offiser/Chief information security ​Officer, ​Stig Husby og administrerende direktør, Heidi Aabel.​​
  • ​​Helgelandssykehuset HF har prosjektlederansvar ved prosjektleder, Astri Gullesen og prosjektdeltagere konstituert administrerende direktør, Hanne Frøyshov​, samhandlingssjef, Knut Roar Johnsen og ph.d. forsknings- og innovasjonssjef, Herald Reiersen. 


Prosjektleder

Dame med langt lyst blondt hår

Prosjektleder Astri M. Gullesen

​Rådgiver Samhandlingsavdelingen, Astri M. Gullesen

Astri Gullesen er utdannet sykepleier og har etterutdanning innen lungesykepleie, helsepedagogikk og arbeidshelse. Hun arbeider som rådgiver og prosjektleder i fagstab, avdeling for samhandling i Helgelandssykehuset HF. Hun var prosjektleder for prosjektet Samhandling om Mestringstreff på Helgeland, kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av teknologi i pasient- og pårørendeopplæring. 

Samhandling om Mestringstreff på Helgeland fikk prosjektmidler som en oppfølging av Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord. Prosjektet er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset, Vefsn, Rødøy og Brønnøy kommune og NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse). Les mer om prosjektet her.​

Prosjekt Samhandling om Mestringstreff ble avsluttet i desember 2021, men arbeidet  videreføres i Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging.

Les mer​​​​

Her kan du lese mer om Helsero​m Helgeland


Fant du det du lette etter?