Innovasjonsmidler

For å få innovasjonsmidler må man ha en ide eller forskningsresultater som har en potensiell kommersiell eller samfunnsmessig nytteverdi. Det kan være enten et produkt eller tjeneste. Innovasjonsprosessen som skal finansieres skal forsikre at ideene blir nyttiggjort.
Innovasjonsprosessen deles sekvensielt inn i en verifiseringsfase og dernest en etableringsfase.  Verifiseringsfasen er en tidlig fase prosess som omhandler det å finne ut om ideen er patenterbar eller kommersialiserbar, og modne ideen som et realiserbart konsept.  Senere, i etableringsfasen, kommer ideen inn i et forretningsutviklingsløp (evt. lisensiering eller etablering av en bedrift).

 • Hvem kan søke?
  • Søker må være ansatt minst i 20 % stilling på Helgelandssykehuset (både for støtte fra Helse Nord og Helgelandssykehuset HF)
 • Hvordan skrive en god søknad?
  • Fyll ut HELE søknaden og svar på det spør om.
  • Jobb godt med å lage en god prosjektbeskrivelse.
  • Det kan være lurt å tenke på samarbeidspartner(e). Hvem trenges for å realisere min ide/mitt prosjekt?
  • Tenk på hvordan få til en god brukermedvirkning i løpet av hele prosjektet (pasient, pårørende, helsepersonell). Hvorfor det eventuelt ikke er relevant, må som oftest begrunnes. Bruk
  • Inkluder budsjett/finansieringsplan.
  • Last opp relevante vedlegg. Last bare opp materiale det blir spurt om.

Innovasjonsmidler fra Helgelandssykehuset HF

 • Ideplanleggingsmidler for å planlegge et innovasjonsprosjekt (såkornmidler). F.eks. frikjøp av arbeidstid for å skrive en større innovasjonssøknad, eller bruk av teknisk støttepersonell. Her er maksimalbeløpet 50 000 kroner.
 • Patent/IP-undersøkelser/patentering og markeds-undersøkelser. Utvikling av lisensieringsmuligheter (inntil 50 000 kroner).
 • Avdekke potensielle anvendelse og marked for ideen. Uavhengig verifisering av ideen. Test og bygging av prototype. 
 • Stimuleringsmidler for å etablere og drive prosjektsamarbeid til etableringsfasen, dvs. ETTER verifiseringsfasen,  med eksterne aktører som kommuner og næringslivsaktører (inntil 10 000 kroner). 
 • Utgifter i forbindelse med prosjektteam for forretningsutvikling, samt reisestøtte for prosjektmøter med eksterne samarbeids-partnere. I videreføringsfasen inngår midler til forhandlinger med industripartnere, og for forretningsetablering og forretningskonseptet.
 • Prosjektmidler mot tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon.  Her fastsetter Innovasjonsutvalget størrelsen på beløpet etter individuell vurdering av søknaden. Kan omhandle f.eks. både verifisering av ideen og etablering av konseptet, eller til etablering og videreføring av denne.
Utlysningen er kun for innovasjon og ikke forskningsaktiviteter: herunder Ph.D. prosjekter, kliniske studier og sammenlikningsstudier.  Unntak er tidligfase studier som involverer pasient for verifisering og etablering av gjennomførbarhet/Proof-of-Concept/first-in-man.  Støtten for samme prosjekt er kun 2 år.

Godkjenning/Justeringer. Nærmest ansvarlig leder må være informert og ha godkjent prosjektet. Innovasjonsutvalget eller andre overordnede kan gi tilbakemeldinger om prosjektaktivitetene som skal utføres.  Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av Helgelandssykehuset.
Størrelsen på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold/relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra innovasjonsutvalget. Utlysning skjer normalt to ganger i året. 

Dersom du ønsker å søke om støtte/bidrag, må søknadsskjema fylles ut og sendes inn med nødvendige vedlegg innen søknadsfristen. Søknaden skal sendes elektronisk innen 25. Mars 2020.  


Her er lenker til 
(DOFI; for å lagre ideer i hht lov om arbeidstakeroppfinnelser)
(for å avtale hvem som har bidratt med ideer til en oppfinnelse)

Registrere ideen på helseinnovasjonsnettverket, Induct, er mulig.
Dette nettverket, Induct,  er nyttig å bruke for å se på innovasjonsideer som andre helseforetak i Norge og utlandet jobber med.

Alle som mottar støtte skal også rapportere om bruk av midlene ved årets slutt. Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. Bare unntaksvis kan midlene overføres til neste år. Kun en gang kan de overføres, og da etter søknad til innovasjonsutvalget. Midler som ikke blir benyttet som planlagt, vil bli inndratt og fordelt til andre søkere.

Innovasjonsmidler fra Helse Nord

 • Søkere må fremme søknaden gjennom Helgelandssykehuset. 
  • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett. Finansiering forutsetter en egenandel på 50% fra ansvarlig foretak. 
  • Personalrelaterte kostnader, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader kan støttes. Midlene skal kun benyttes for å dekke kostnader for prosjektaktivitetene. Oppgi egeninnsats (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF.
  • Søknaden må godkjennes av budsjettansvarlig ved søkers klinikk/avdeling på Helgelandssykehuset.  Legg ved formell dokumentasjon ved søknaden som forplikter for finansiering/garanti for totalbudsjettet (f.eks. egeninnsats).
 • Kan søke om 550 000 per prosjekt per år. Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.
 • Send søknad gjennom eSøknad og utarbeid en prosjektbeskrivelse i henhold til  

Vurdering av søknader (Vurderingskriterier fra Helse Nord)

Helse NORD opererer med fire hovedkriterier for vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges likt. Hvert kriterium har også underpunkter:
 • Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial
 • Nytteverdi for helsetjenesten 
 • Gjennomførbarhet
 • Organisering og samarbeid
Karakterskalaen for hvert av kriteriene går fra 0-5. Hver søknad gis en samlet karakter med en desimal. Søknaden må ha karakter 3,0 eller bedre for å kunne innstilles.  Oppstart må skje innen 6 måneder etter tildeling. 

Andre kilder til innovasjonsmidler

Det fins i dag både offentlige og private institusjoner som bidrar til innovasjon i Norge. Her vil vi forsøke å komme med tips til hvor du kan søke om slike midler. Send oss gjerne tips på finansieringskilder.

Norges forskningsråd 
European Innovation Council
Stiftelsen Dam
Innovasjon Norge
Eksportrådet (GIEK)
Private investorer– Såkorn
Regionalt forskningsfond - Nord-Norge
UiT innovasjonmidler
Fant du det du lette etter?