HELSENORGE

Planlegger du å forske neste år? Søk forskningsmidler fra Helgelandssykehuset for 2023!

Planlegger du å forske, eller har du publikasjoner du vil ha belønning for?  Søk allerede NÅ etter forskningsmidler (belønningsmidler eller prosjektmidler) for oppstart i Januar 2023, eller for belønning av årets publikasjoner. Denne gangen får du også en unik mulighet å få tildelt kr. 200.000,- i såkornmidler (frikjøp) for å planlegge en større Ph.D. prosjektsøknad. Fristen er fredag 11. November 2022. 

Digital figur som står på iPAD
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

​​​Hva du kan søke penger til?

Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine. I tillegg til å søke midler til forskningsprosjekter, kan det søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, også for søknadsskriving, premiering av publiserte artikler og postere/forelesninger på internasjonale kongresser, osv.

Vi ønsker å stimulere til at ansatte kan komme i gang med klinikknær forskning, og oppfordrer til brukermedvirkning og plan om publisering når du tror du har en ide om et aktuelt prosjekt. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, så må det redegjøres hvorfor. 

​Ulike t​​yper prosjekt- eller såkornmidler ​

  • Støtte til publisering eller planer for dette. Dette prioritees. Vi ønsker spesielt å støtte arbeidet med å skrive artikler som blir vitenskapelig fagfellevurdert.   Har du en masteroppgave som bør publiseres, kan du søke midler for å gjøre det mulig.  Fra 1. januar 2021 skal alle artikler som publiseres innen Helse Nord være Open Access. Du kan søke om finansiering av slike publikasjoner som ikke støttes av Helse Nord.​
  • Utvikling av nye forskningsideer til nytte for sykehuset eller helsevesenet, som kan føre til f.eks. bedre helsetjenester eller produkter for ulike brukergrupper.
  • Å planlegge et forskningsprosjekt.  I denne høstutlysningen tildeler vi den beste søknaden et beløp på kr. 200.000, for å skrive en forskningsprotokoll/ søknad etter Ph.D. midler fra Helse Nord. Da kan du bruke tiden fra Januar 2023 frem til September 2023 til å kjøpe deg fri fra klinikken for å skrive en god søknad med protokoll til Helse Nord RHF.  For de som ikke når opp denne gangen i vår konkurranse, kan de fremdeles få kr. 50.000 til slike formål!   Dette kan f.eks. være å få tilgang til og oppsummere faglitteratur relevant for søknaden, hjelp til metode- og statistikkvurderinger, møter med samarbeidspartnere, utarbeide en forskningsprotokoll, etc.
​Det kan også søkes om støtte til nye og pågående forskningsprosjekter, kjøp av litteratur og oppsummere faglitteratur,  statistikkhjelp rundt metodevalg, design og styrkeberegning, eller frikjøp av arbeidstid og reise til ekstern veileder. Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. 


Belønningsmidler - Nytt søknadsskjema

Vi premierer vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser.   Du kan få opptil kr. 10.000 i belønning for hver publisert fagfellevurdert artikkel, og for avholdte foredrag og muntlige presentasjoner eller postere på internasjonale konferanser tildeler vi opptil kr. 5.000 for hver av disse.

Kun ansatte
Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Midlene skal brukes til prosjekter som ikke naturlig faller inn under ordinær drift. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Alle som får tildelt midler til forsknings-prosjekter må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet.  

Formelle krav

Oppstart av større kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, og evt. Statens legemiddelverk.


Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering, samt godkjenning av klinikksjef. 

Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til Herald Reiersen innen 11. november 2022 kl 23:59. 

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstillinger på vegne av sykepleiefagligdirektør Elin Rasmussen Grønvik som foretar de endelige beslutningene.