Behandling og henvisning

Vi legger stadig ut flere behandlingstekster. Sjekkliste for henvisning er en del av behandlingssidene.

Behandlingssidene på Helgelandssykehuset er tilpasset pasienter og pårørende, og inneholder informasjon til pasienten om behandlingen eller undersøkelsen. Sidene har informasjon om henvisning, om diagnosen fra helsenorge.no, ventetider fra Velg behandlingssted, og tilhørende pasientkurs.

Vi er i en oppbyggingsfase og nye behandlinger blir stadig publisert.

Behandlinger og undersøkelser

Utredninger og behandling av kreft Habilitering og rehabilitering

Arbeid og helse (tidligere "Raskere tilbake" og andre arbeidsrettede tilbud)

Arbeid og helse omfatter en videreføring av arbeidsrettede tiltak, utrednings- og behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. I Helse Nord er det tilbud også til personer med kognitive følgetilstander etter hjerneskade.

Arbeid og helse (Helse Nord)

Private avtalespesialister

Helse Nord har driftsavtaler med eller gir driftstilskudd til om lag 85 spesialister med egen praksis i Nord-Norge.

Private avtalespesialister (Helse Nord)

Den gode henvisning

Gode henvisninger vil kunne korte ned behandlingstiden og sørge for at de riktige pasientene kommer til rett behandling til rett tid.

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk psykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

For henvisninger til psykisk helse og rus, les mer her.