HELSENORGE

Fastlegedialog

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med denne tjenesten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikrise brukes til andre formål.

​Dialogmeldinger er et journaldokument og lages og lagres i elektronisk pasientjournal. Pasient vil se meldingene i Pasientjournal-tjenesten på Helsenorge.no. Dialogmeldinger kan brukes til å ettersende tilleggsinformasjon ved henvisning.

Les mer om digital dialog mellom fastlege og spesialist (helse-nord.no)