HELSENORGE

Helgelandssykehuset etablerer tilbud om tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk/Non-Invasive Prenatal Test (NIPT)

Alle gravide over 35 år vil fra 15. november få tilbud om tidlig ultralydundersøkelse i spesialisthelsetjenesten i svangerskapsuke 11-14.  Tidlig ultralyd kan påvise risiko for kromosomavvik, for eksempel Downs syndrom, eller andre avvik hos fosteret.
I tillegg vil mange gravide (bl.a. alle over 35 år) få tilbud om en NIPT-test (Non-Invasive Prenatal Test). 

Gravid kvinne
NIPT er en screeningtest som gir informasjon om sannsynlighet for tre utvalgte kromosomavvik hos fosteret;  Down syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) og Patau syndrom (trisomi 13). 

Disse tre kromosomavvikene utgjør til sammen ca. en tredel av kromosomavvik hos foster. Mer informasjon om dette kan leses på HelseNorge

NIPT testen krever en blodprøve av den gravide. Blodprøven medfører ingen risiko for svangerskapet. Tilbudet om NIPT er et tilbud til den gravide og helt frivillig. 

Hvem kan få NIPT?​​

Alle gravide har mulighet til å ta NIPT. Utvalgte gravide vil få tilbud om gratis NIPT i det offentlige: 

  • Alle gravide som er 35 år eller eldre ved forventet fødselstidspunkt har tilbud om NIPT i offentlig spesialisthelsetjeneste (ved sitt lokalsykehus) i forbindelse med tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11-14. 
  • Gravide som, på bakgrunn av tidligere historie, har økt risiko for trisomi hos fosteret, kan også få tilbud om NIPT i offentlig spesialisthelsetjeneste. 
  • Gravide som i svangerskapet får påvist fosteravvik som er forbundet med økt risiko for trisomi kan få gratis NIPT.​
Andre gravide kan tilbys NIPT-test gjennom private virksomheter som er godkjente for å bestille undersøkelsen av et genetisk laboratorium. Den gravide må da selv betale for testen.

Når tas NIPT-prøven?​

NIPT-prøven tas i svangerskapsuke 11-14 i forbindelse med tidlig ultralydundersøkelse som tilbys ved lokalsykehuset. Noen private virksomheter tilbyr testen fra svanrskapsuke 10. Prøven kan også tas senere dersom ultralydundersøkelser avdekker økt risiko for trisomi hos fosteret senere i svangerskapet

I Helse Nord er det etablert tett samarbeid mellom helseforetakene i regionen og Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN Tromsø. UNN Tromsø ved Regional enhet for fostermedisinsk og genetisk kompetanse innehar det overordnede ansvaret for prenatal diagnostikk i regionen.

Pasientinforma​​​sjon

Det er utarbeidet pasientinformasjon som sendes til gravide. Her står det mer informasjon:

Tidlig ultralyd med nakketransslusenmaling

​I tillegg vil det komme en egen informasjonsside på nett også om NIPT. 

Tilbys i alle lokas​j​oner​​

Tilbud om tidlig ultralyd og NIPT test skal være desentralisert og lik over hele landet. Derfor bygges nå tjenesten opp i Helgelandssykehuset og det søkes om virksomhetsgodkjenning.

Helgelandssykehuset vil tilby denne tjenesten ved alle sine 4 lokasjoner:
  • Fødeavdeling/poliklinikk i Sandessjøen
  • Fødeavdeling/poliklinikk i Mo i Rana
  • Fødestuen/poliklinikk i Brønnøysund
  • Poliklinisk tilbud til gravide i Mosjøen
Jordmødre og gynekologer i Helgelandssykehuset har tatt/tar videreutdanning i tidlig ultralyd og NIPT. Overlege i gynekologi Bente Hjelseth er medisinsk ansvarlig for dette tilbudet i Helgelandssykehuset.​