Helse i arbeid

Fra 1.januar er vi i gang med et nytt nasjonalt konsept; HelseIArbeid. Dette tilbudet har kommet i kjølvannet av raskere tilbake, og har som mål at folk skal stå i jobb til tross for fysiske eller psykiske plager.

Helse i arbeid plakat

Konseptet har både bedriftstiltak og individtiltak.

 1. ​Bedriftstiltaket – helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen
 2. Individtiltaket – rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring hos pasienter med
  a) muskel- og skjelettplager
  b) lettere psykiske plager som mild angst og depresjon.

Dette medfører en utvidelse av eksisterende tilbud ved FMR. I tverrfaglig avklaringspoliklinikk er formålet å avklare helsetilstand, arbeidsevne og motivasjon for arbeid, samt avdekke hvilke begrensninger som forhindrer arbeid. Det er mulighet for å trekke inn relevant fagpersonell basert på pasientens problemstilling og behov:

 • Psykolog eller personell med psykologfaglig kompetanse
 • Personell fra NAV
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Sosionom
 • Sykepleier

Arbeidsevne og mestring

Ved behov vil pasienten bli henvist videre til et arbeidsfokusert rehabiliteringstilbud ved avdelingen. Arbeidsevne og mestring er førende stikkord, slik at den enkelte skal være i stand til å mestre arbeid og privatliv. Pasienten kan også bli henvist til et forløp med arbeidsrettet kognitiv terapi. Hvis indisert vil vi også sikre eventuell videre henvisning til andre behandlere/aktører.

For rask avklaring og tilbakeføring til arbeid, er vi avhengig av rask henvisning fra fastleger. Gjerne tidlig i sykemeldingsforløpet eller før pasienten blir sykemeldt. Det henvises på samme måte som tidligere. Sjekkliste for henvisning av den nye pasientgruppen; lettere psykiske plager, ligger vedlagt. Vi oppfordrer til at pasienter henvises innenfor de to hovedgruppene:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Lettere psykiske plager

Les mer om HelseIArbeid på Helsedirektoratet

Les mer om HelseIArbeid på Helse Nord (blir snart oppdatert også med Helgelandssykehusets tilbud)

Kriterier for henvisning fra fastlege

I henvisningen ønsker vi det skal stå en beskrivelse av situasjonen: Funksjonsfall opp mot arbeid/utdanning, omsorg for egne barn, graviditet, og komorbiditet. Er pasienten i arbeid men med nedsatt fungering, eller ute av jobb/studier og i såfall hvor lenge?

Vi ønsker også informasjon om tiltak er prøvd tidligere, som:

 • Oppfølging fastlege
 • Kommunale tilbud
 • Kommunal KID kurs
 • Andre kommunale tiltak 
 • Private løsninger (psykolog etc.)

Ta kontakt

Tilbudet er i en oppstartsfase. Vi planlegger en besøksrunde til fastlegekontorer i nedslagsfeltet for å informere nærmere om konseptet Helse i arbeid. Dere er velkomne til å ta kontakt på tlf.: 750 65 335.

Fysikalsk medisin og rehabilitering