HELSENORGE

Henvisninger til gastro-/colonskopi (koloskopi)

Vi ser at det kommer inn en del henvisninger som sendes til feil avdeling. Vi minner derfor om at henvisninger til gastro- og colonscopi skal sendes til medisinsk fordøyelse, og ikke til kirurgisk avdeling.