Nye rutiner for pasienter i pakkeforløp for malignt melanom

Ny algoritme for henvisning: Pasienter med indikasjon for sentinel node prosedyre (dvs fra stadium pT1b) henvises direkte til Nordlandssykehuset, BDS, til samtidig utvidet eksisjon og sentinel node prosedyre. 

Bakgrunn: 

Handlingsprogram for malignt melanom anbefaler sentinel node prosedyre for melanomer med tykkelse over 0,8 mm, dvs. pT1b og høyere, etter grundig informasjon om fordeler og ulemper.

Ulcerasjon er en prognostisk ugunstig parameter og inngår i TNM klassifiseringen av melanomer. Pas. med tynne (≤ 0,8 mm) melanomer og ulcerasjon (pT1b) har samme prognose som pT2 (> 1,0 mm). Disse pasientene skal derfor også tilbys vaktpostprosedyre.

Ved tykke melanomer er funnraten høy, opptil 70 prosent . Tidl. var øvre grense for å anbefale vaktpostprosedyre 4 mm, basert på at fjernmetastaser i denne gruppen er hyppigere hvilket reduserer verdien av prosedyren med tanke på overlevelse. Nå anbefales ingen øvre grense, og det antas at hos mange vil prosedyren forlenge sykdomsfri overlevelse. VP tilbys derfor også pasienter med tumortykkelse høyere enn 4,0 mm etter informasjon om fordeler og ulemper .
 
Det brukes lymfoscintigrafi til identifisering av sentinel node og arrdannelse etter utvidet eksisjon kan forstyrre denne prosedyren.
 
Sentinel node prosedyre skal derfor helst gjøres før eller samtidig med utvidet eksisjon. 

Aktuell status: 

Primær eksisjon gjøres vanligvis som eksisjonsbiopsi i primærhelsetjeneste. Ved malignt melanom henvises pasienten til kirurgisk poliklinikk til utvidet eksisjon som henviser videre til NLSH, seksjon for bryst- og endokrinkrirugi (BDS) til sentinel node prosedyre som da gjøres  etter utvidet reseksjon.

Dette var nødvendig pga dårlig kapasitet på BDS i oppstartfasen for å unngå lang ventetid for utvidet eksisjon. 

Ny algoritme:

Pasienter med indikasjon for sentinel node prosedyre (dvs fra stadium pT1b) henvises direkte til Nordlandssykehuset, BDS, til samtidig utvidet eksisjon og sentinel node prosedyre. Det er også etablert tverrfaglige møter med kirurg, patolog, radiolog og onkolog.
 
Pasienter uten indikasjon for sentinel node prosedyre dvs stadium pT1a henvises som før til kir. poliklinikk til utvidet eksisjon.
 
Pasienter med lokalisasjon i caput/hals har varierende lymfedrenasje og burde opereres på et sted med erfaring på kreftkirurgi i ØNH område. De  henvises til kir. poliklinikk som konfererer med UNN ang. indikasjon for sentinel node prosedyre og hvem som skal gjøre utvidet reseksjon.