HELSENORGE

Nytt poliklinisk tilbud for hjerneslagpasienter i Sandnessjøen

Pasienter med hjerneslag innlagt på Helgelandssykehuset Sandnessjøen vil nå få tilbud om en poliklinisk kontroll tre måneder etter slaget. Poliklinikken skal bidra til å styrke oppfølgingen av hjerneslagpasientene etter utskrivelse fra sykehuset.

F.v.: Martin Vatshaug (avdelingsleder rehab. med. døgnpost), Knut Andre Hvammen (spes.fysioterapeut), Reda Rapalaviciene (overlege rehab.med.døgnpost), Ole Magnus Flormælen (LIS1 med.leger), Therese Bugaarden (logoped), Tomine Dalen Flæsen (avd.leder med.), Kirsti Einum (LIS1 rehab. med. døgn) og Synnøve Kjos (spes. ergoterapeut).

Poliklinikken startet opp i september og er et samarbeid mellom medisinsk avdeling, medisinske leger og rehabiliteringsmedisinsk døgnpost i Sandnessjøen.

Den polikliniske kontrollen utføres med en tverrfaglig tilnærming utfra nasjonale anbefalinger med deltakelse fra lege, fysioterapeut, ergoterapeut og logoped, utfra den enkelte pasients behov.
Pasientene henvises ved utskrivelse fra medisinsk avdeling og blir kalt inn til kontroll på rehabiliteringsmedisinsk døgnpost tre måneder etter hjerneslaget hvor målet er å:

  • Gi medisinsk oppfølging, blant annet med tanke på sekundærprofylakse.
  • Undersøke om pasient har behov for andre tilbud enn det den har per nå.
  • Kartlegge og følge opp årsak til gjennomgått hjerneslag der man vet dette.
  • Vurdere videre behov for rehabilitering.
  • Spørre pasienter om de har opplevd hendelser de mener vi kan forbedre oss på

Utfra nasjonale anbefalinger utføres poliklinisk kontroll tre måneder etter hjerneslag slik at den enkelte pasient har hatt tid til å vurdere sin funksjon og hvilke utfordringer som eventuelt finnes, både når det gjelder funksjonsnivå, komplikasjoner og gjennomføring av sekundærforebyggende tiltak.

Fagsjef i Helgelandssykehuset, Ida Bukholm, understreker viktigheten av pasientsikkerheten. 

- Dette er et veldig viktig og flott tiltak som vil bidra til økt pasientsikkerhet og bedre kvalitet til en pasientgruppe som virkelig trenger det. Her har vi også muligheten til å fange opp hendelser som pasientene har opplevd som har vært mindre heldige.