HELSENORGE

TSB/LAR Helgeland - tverrfaglig spesialisert rusbehandling og legemiddelassistert rehabilitering

Helgelandssykehuset HF har egen døgnavdeling for voksne med omfattende rusmisbruk, Helgelandssykehuset har nå åtte plasser. Avdelingen tilbyr utredning, kartlegging og behandling innen ett bredt spekter av både avhengighet og psykiske lidelser og har en bredt tverrfaglig sammensatt personalgruppe.

Økt fokus på sekvensielle behandlingsforløp, innføring av pakkeforløp og redusert bruk av lange sammenhengende innleggelser, kan gjøre slik at Helgelandssykehuset kan ivareta flere pasienten i vårt nedslagsfelt. 

Helgelandssykehuset ønsker at det henvises til felles inntaksteam TSB Helgeland for innleggelser eller til lokal VOP/TSB med henvisninger om poliklinisk utredning og behandling av ruslidelsen.

Det er pr i dag etablert ruskonsulenter/rusteam ved alle voksenpsykiatriske poliklinikker på Helgeland. Poliklinikkene skal kunne ivareta henviste pasienter med rusmiddelmisbruk som alkohol, tabletter og misbruk av anabole steroider eller om de lider av spilleavhengighet.

Barn og unge voksne: 

«Det er flere undersøkelser og studier som viser at det er størst risiko for å utvikle rusproblemer i ungdomstiden (Thatcher & Clark, 2008), og prevalensen av rusbruk er høy blant unge – også i Norge (Hibell et al., 2009; W.  Pedersen & Skrondal, 1998; Wichstrøm, 1998). Dette er bekymringsverdig når mye tyder på at den helseatferden man etablerer i ungdomstiden er avgjørende for helsen man får i voksen alder. Det er viktig å kunne tilby ungdom og deres familier god behandling av alkohol- og rusvansker.»

Kommunene og fastlegene er og vil være sentrale og viktige aktører i TSB tilbudet på Helgeland. Det å videreutvikle og verne om dette samarbeidet vil være helt avgjørende for kvaliteten på tjenestene vi kan tilby pasientene våre på Helgeland.

Omfang av rusrelaterte sykehusinnleggelser er betydelig, og oppsummeres her med følgende oversikt: 


  1. Pasienter med rus- og avhengighetslidelse bruker mer akutte tjenester og har flere innleggelser enn pasienter uten ruslidelse (25). 
  2. Nesten halvparten av traumapasienter i somatisk akuttmottak har rusmidler i blodbanen (26). 
  3. 25 % av de pasientene som bruker alkohol, og som er innlagt i somatisk sykehus, har alkoholavhengighetssyndrom eller skadelig bruk av alkohol. 
  4. Alkohol kan være medvirkende faktor til mer enn 60 ulike sykdommer (27). 
  5. Opptil 15-30 % av alle sykehusinnleggelser kan skyldes rusbruk (28). 
  6. 5-20 % av alle alkoholavhengige pasienter innlagt i sykehus utvikler abstinenstilstander som krever medikamentell behandling. 
  7. 8- 40 % av pasienter i intensiv avdeling utvikler alkoholabstinenstilstand. 
  8. Regelmessig bruk av rusmidler og abstinenstilstand kan øke fare for komplikasjoner og forlenge behandlingsforløp når mennesker blir somatisk syke (29).