HELSENORGE
Unikt innovasjons- forsknings og samhandlingsprosjekt

Helserom Helgeland lansert i 2020

Hva om du som pasient kan få helsetjenester i hjemmet eller i et «helserom» i nærheten? Ikke bare med nye digitale løsninger men med god støtte fra lokalt helsepersonell? «Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging» har som visjon å organisere helsetjenester på en ny måte, som skal sørge for at pasienter får et likeverdig helsetilbud uavhengig av egen digitale kompetanse og om de bor på en øy eller like ved sykehuset eller kommunesenteret.

Helsepersonell rundt pasienten
Lokalt helsepersonell i helserommene skal bidra til å «menneskeliggjøre» digital avstandsoppfølging

Pasienter på Helgeland skal få tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet - eller i et lokalt «helserom». Pasienten kan for eksempel her få snakke med fastlegen og sykehuslegen samtidig. Det er også unikt at det er en løsning som ikke bare er rettet mot en diagnosegruppe men kan komme alle innbyggerne til gode.

Prosjektet er et samhandlings- innovasjons og forskningsprosjekt der Helgelandssykehuset HF, Brønnøy kommune, Rødøy kommune, Dønna​ kommune, SINTEF AS og CheckWare AS er partnere.

- Dette kan bli et stort løft for distriktskommuner og er et svært spennende framtidsrettet prosjekt, sier helse- og omsorgssjef i Brønnøy kommune Tove Karin Solli.

Brønnøy kommune er administrativt annsvarlig for innovasjons- forsknings og samhandlingsprosjektet «Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging» som er unikt i nasjonal sammenheng.

Tove Karin Solli

Tove Karin Solli

Prosjektet representerer et betydelig potensial for verdiskaping for pasientene, helsetjenesten og samfunnet. Løsningen vil være overførbar nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet fikk nylig tildelt 7. millioner kroner fra Forskningsrådet. Prosjektet har fått tilknyttet seg gode nasjonale og internasjonale fagpersoner. Brukermedvirkning er også sentralt i hele prosjektet. Helgelandssykehuset HF stiller med prosjektleder.

- At kommune og spesialisthelsetjeneste deler ansvar for forankring og implementering av nye samhandlingsløsninger mener vi er en stor styrke og forutsetning for å lykkes med prosjektet, sier prosjektleder Astri Gullesen i Helgelandssykehuset.

Astri Gullesen

Astri Gullesen

Hva kan tilbys i hjemmet, og hva er et helserom?

Tjenestemodellen skal ivareta både pasienter og ansatte sine behov til en trygg og nær helsetjeneste gjennom å tilby:

  • Helsehjelp i hjemmet, som kan innebære tilbud om e-konsultasjoner, enkelt medisinsk utstyr og digitale verktøy for avstandsoppfølging og -behandling, støttet av lokalt helsepersonell.
  • Et helserom som er tilpasset de varierende behovene i lokalsamfunnet, der pasienter kan få hjelp fra lokalt helsepersonell med faglig støtte ved behov. Helserommet er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel på legekontoret, på sykehjemmet eller i en annen kommunal bygning. Rommet vil inneholde medisinsk utstyr og teknologi som gir pasienter, pårørende, kommunalt helsepersonell – både lokalt og fra andre kommuner – og spesialisthelsetjenesten nye måter å samhandle på. Det skal også gi fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr. Her kan det tilbys helsehjelp som ikke kan gis i hjemmet, slik som tilgang til større medisinsk utstyr, målinger og prøvetaking, videomøter med både pårørende, spesialist- og primærhelsetjeneste, kurs og opplæring, etc.

Slike digitale samarbeid skal gjøre det mulig for hvert lokalsamfunn å tilby tjenester fra legespesialister, allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter etc. selv om alle yrkesgrupper ikke er ansatt i egen kommune.

Menneskeliggjøre teknologien

Visjonen for dette prosjektet er å organisere helsetjenester på en ny måte som sørger for at pasienter får et likeverdig helsetilbud uavhengig om de bor i et øysamfunn eller et steinkast fra sykehus/universitetssykehus og kommunale helsetjenester - og uavhengig av egen digital kompetanse.

Helsehjelpen skal komme til innbyggerne på øysamfunn og i utkantstrøk ved hjelp av teknologi, faglig støtte, kompetanseoverføring og kommunikasjon – i stedet for at innbyggerne trenger å reise langt for å komme til helsehjelpen.

Lokalt helsepersonell i helserommene skal bidra til å «menneskeliggjøre» digital avstandsoppfølging ved å være tilstede for å hjelpe pasienter og pårørende med bruk av teknisk utstyr. De kan bidra med lokal oppfølging under konsultasjonen eller etter.

Lokalt helsepersonell i helserommene skal bidra til å «menneskeliggjøre» digital avstandsoppfølging

 
 

Innovasjonen i prosjektet Helserom Helgeland ligger ikke først og fremst i å utvikle ny teknologi, men snarere å utvikle en avansert og bærekraftig tjenestemodell som ivaretar samhandling på tvers, skaper en fleksibel og kvalitetsbærende organiseringsform og setter eksisterende teknologi sammen på nye måter som sikrer en helhetlig helsetjeneste tilrettelagt for flere pasientgrupper.

- Norske studier av digital samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten har vist at kommunikasjonen mellom tjenestene styrkes og at koordineringen av tjenesten blir bedre. Innovasjonsprosjektet er godt forankret i, og vil være et viktig bidrag til, den pågående nasjonale satsingen på helsefellesskap og avstandsoppfølging av kronisk syke, sier samhandlingssjef i Helgelandssykehuset Knut Roar Johnsen.

SINTEF leder FoU

SINTEF AS vil lede FoU aktiviteten i prosjektet og vil bidra med kompetanse innen e-helse, tjenestedesign, interaksjonsdesign, organisasjonsutvikling, behovsdrevet innovasjon og samfunnsøkonomiske beregninger.

- Dette er et viktig prosjekt for SINTEF og et glimrende eksempel som vi både forsker og satser på innen helse og velferd. Vi ser frem til å samarbeide med Helgelandssykehuset og kommunene Brønnøy, Rødøy, Dønna​ og teknologileverandøren Checkware om å gi pasienter og pårørende gode helsetjenester der de er, sier Morten Dalsmo, konserndirektør for SINTEF Digital.

Merete Rørvik er senior forretningsutvikler, avdeling helse SINTEF Digital og er ansvarlig leder fra SINTEF AS sammen med Kari Sand, seniorforsker avdeling helse SINTEF Digital, som skal lede FOU delen i prosjektet,

Les mer om SINTEF sitt viktige bidrag til prosjektet i faktaboksen nederst på siden.

Bygge på eksisterende prosjekter

Lange reiseavstander er belastende for mange pasienter, spesielt i kombinasjon med faktorer som kronisk sykdom, høy alder, sosial ulikhet og nedsatt mobilitet. Lang reisevei synes dessuten å resultere i et underforbruk av spesialisthelsetjenester, som igjen kan føre til forsinket behandling og økt sannsynlighet for reinnleggelse.

Å reise langt tar naturlig nok også lang tid. Det er anslått at ca. 18.000 helgelendinger har båt og/eller helikopter som primært transportmiddel ved alvorlige ulykker, og ca. 8.000 av disse er uten landfast forbindelse. For mange kan hele dagen gå med for å reise til en poliklinisk konsultasjon. Vanskelige værforhold kan videre medvirke til forsinkelser eller kanselleringer.

Prosjekt Helserom Helgeland skiller seg fra de pågående prosjektene på grunn av Helgelands geografi og demografi. Innbyggerne har behov for mer enn løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. De trenger også lokalt tilbud om medisinsk utredning og behandling. Det er dermed nødvendig å bygge videre på de erfaringene som finnes fra eksisterende prosjekter, for å se hvordan avstandsoppfølging kan organiseres som en helhetlig tjeneste og ikke bare enkeltstående tilbud. Prosjektet starter opp i september - 2021 og avsluttes i mai 2025.

Se prosjektsiden Helserom Helgeland