OSO - overordnet samhandlingsorgan

OSO’s formål er å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset, for dermed å legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen, og videreutvikling av god samhandling, gode prosesser og gode, sammenhengende pasientforløp.

OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset.

Medlemmer


OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. Valgperioden følger kommunevalgperiodene.

Leder for perioden 2015-2017 : Samhandlingssjef Iren Ramsøy

Nestleder: 

Fra kommunene:

 • Rådmann Pål Trælvik, Brønnøy / Vara:
 • Rådmann Magne Pettersen, Vefsn / Vara:
 • Kommunalsjef Siv Nilsen, Herøy / Vara:
 • Kommunalsjef Kåre Nordnes, Rana / Vara:
 • Kommuneoverlege Kirsten Toft, Alstahaug / Vara:
 • Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen, Hattfjelldal / Vara: PRO leder Turid Thorsteinsen

Fra Helgelandssykehuset:

 • Samhandlingssjef Iren Ramsøy / Vara enhetsdirektør Venche Abel
 • Med. direktør Fred Mürer / Vara: Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen
 • Områdesjef akutt/ kir Svein Arne Monsen / Vara: Områdesjef Akutt / kir Michael Strähle
 • Områdesjef medisin Ole Johnny Pettersen /  Vara Områdesjef Medisin / kir Bjørg Rossvoll
 • Områdesjef Odd Magne Rønning/ Vara: Områdesjef Pasientreiser Arve Smedseng
 • Områdesjef Psykisk helse Jeanett Pedersen / Vara:  Områdesjef Psykisk helse Børge Nordås

Møte- og talerett:

 • Brukerutvalgsrepresentant Ernly Eriksen
 •  Fylkesmannen i Nordland/ troms  John Arve Skarstad
 • KS representant: Guri Moen Lajord
 • Fagforbundet / NSF HSYK : Elsa Enge
 • Fagforbundet kommune: Elsa Solvang

Sekretariat:

Senter for samhandling ved Samhandlingssjef Iren Ramsøy


 

Vedtekter


Vedtektene er formelt behandlet og godkjent av samtlige kommuner i Nord-Helgeland regionråd, Helgeland regionråd og Sør-Helgeland regionråd.

§ 1 Formål

OSO’s formål er å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset, for dermed å legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen, og videreutvikling av god samhandling, gode prosesser og gode, sammenhengende pasientforløp.

§ 2 Myndighet

OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunene og helseforetaket.

OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Helgelandssykehuset i saksområder som avgrenses av Overordnet Samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lovverket.

§ 3 Representasjon

OSO har 12 medlemmer, hvor Helgelandssykehuset og kommunene har 6 representanter hver. Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får tilsendt alle saksdokumenter, men har stemmerett bare når fast representant er forhindret. Ved forfall sørger den faste representanten selv for at vara innkalles, og informerer leder i OSO om dette.

Kommunenes representanter/varaer oppnevnes av regionrådene på Helgeland, som oppnevner 2 representanter og 2 varaer hver.

Helgelandssykehusets representanter/varaer oppnevnes av foretaksdirektøren. Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Valgperioden følger kommunevalgperioden slik at nytt OSO begynner 1. januar etter kommunevalg.

En brukerrepresentant oppnevnt av Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har møte- og talerett. Fylkeslegen i Nordland har møte- og talerett. En representant for kommuneoverlegeforum har møte- og talerett.

§ 4 Oppgaver

I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver:
• Følge opp Overordnet samarbeidsavtale mellom Helgelandssykehuset og kommunene
• Drøfte og eventuelt avgjøre uenighetssaker knyttet til Overordnet samarbeidsavtale
• Drøfte og evtentuelt avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter
• Oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg og gi disse mandat
• Godkjenne retningslinjer
• Evaluere Overordnet samarbeidsavtale årlig

§ 5 Budsjett

OSO har ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader.

§ 6 Arbeidsform

OSO konstituerer seg selv. Ledelsesfunksjonen alternerer årlig mellom Helgelandssykehuset og kommunene. Når leder er fra Helgelandssykehuset bør nestleder være fra kommunene og omvendt. Sekretærfunksjonen ivaretas av Helgelandssykehuset.

Saker som ønskes tatt opp i OSO meldes til leder og sekretariat.

OSO kan opprette egne utvalg og arbeidsgrupper, og kan for øvrig innkalle andre representanter ved behov.

OSO konstituerer seg på første møte hvert nyår med valg av leder, nestleder og sekretærfunksjon. Funksjonstiden er ett år, men ledelsen fungerer inntil ny ledelse er konstituert.

Om møtevirksomheten:
1. OSO har møte ca 3-4 ganger pr. år
2. Møtene er åpne. Møtekalender offentliggjøres på internett
3. Møter avholdes fortrinnsvis som fysiske møter, men kan ved behov avholdes som videokonferanse eller telefonmøte
4. Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter
5. Saker kan fremsettes av enhver interessent, i samråd med leder/nestleder/sekretariat
6. Saker til OSO må meldes senest 6 uker før møtet
7. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes medlemmer, varamedlemmer, observatører, regionrådene og kommunene senest 3 uker før møtet og legges ut på Helgelandssykehusets og regionrådenes/kommunenes hjemmesider
8. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på epost
9. OSO kan ikke gjøre beslutninger i saker som ikke er meldt og utsendt på forhånd
10. Kun OSO’s 12 medlemmer har stemmerett. Sekretær, brukerrepresentant, representant for Fylkesmannen og representant for kommuneoverlegeforum har talerett.
11. OSO er beslutningsdyktig når mer enn 50% av medlemmer møter
12. Der ikke annet er bestemt tas avgjørelser ved simpelt flertall.
13. Ved avstemming hvor det ikke oppnås enstemmighet, skal det protokolleres hvordan den enkelte har stemt
14. Referater anses godkjent dersom møtedeltakerne etter en frist på 4 døgn ikke har gitt tilbakemelding om ønskede endringer
15. Referat fra møter skal være tilgjengelig for alle interesserte senest en uke etter møtet
16. Referater legges ut på Helgelandssykehusets og regionrådenes/kommunenes hjemmesider
17. Det kan i helt spesielle tilfeller innkalles til ekstraordinære møter med minimum en ukes varsel
18. Leder, nestleder og sekretariat kan danne et arbeidsutvalg, for prioritering av saker til OSO, hvis dette er hensiktsmessig av hensyn til saksgang.

§ 7 Endringer i vedtektene

OSO kan vedta endringer i vedtektene med 2/3 flertall av OSOs medlemmer. Forslag til endringer i vedtektene skal sendes til behandling i kommunene og i Helgelandssykehuset forut for endelig behandling i OSO.


 

Protokoller

20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling OSO referater/20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf