HELSENORGE
ABIOK

En givende arbeidshverdag

- Det beste med å være anestesisykepleier er å ha ansvaret for kun en pasient om gangen. Da føler jeg at jeg kan yte best mulig sykepleie til pasientene. 

Lotte Langseth

Anestesisykepleier ved Helgelandssykehuset, Lotte Langseth.

Lotte Langseth tok sykepleien i Trondheim og hadde flere praksisperioder på St. Olavs Hospital som sykepleierstudent; medisinsk praksis på avdeling for ryggmargsskader, kirurgisk praksis på øre, nese, hals og psykiatripraksis på Nidaros Distriktspsykiatriske senter.
- Under studiene i Trondheim jobbet jeg som støttekontakt en ettermiddag i uka, jeg tok ekstravakter på min tidligere praksisplass på Nidaros DPS og jobbet på medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana i feriene. Da jeg var ferdig utdannet sykepleier, flyttet jeg hjem til Mo i Rana og begynte å jobbe på medisinsk avdeling hvor jeg jobbet ett år, før jeg fikk jeg fast stilling på kirurgisk avdeling. Her jobbet jeg i tre år før jeg tok spesialsykepleierutdanning i anestesi, sier Langseth.

Variert arbeidshverdag

Hun begynte spesialsykepleierutdanningen i anestesisykepleie høsten 2018 og januar 2020 begynte hun i stillingen som anestesisykepleier på operasjonsavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 
- Kombinert med 100 prosent stilling som anestesisykepleier, skrev jeg min avsluttende masteroppgave som jeg leverte desember 2020. Det er ikke nødvendig å skrive masteroppgaven for å jobbe som anestesisykepleier; den er frivillig å ta, og Nord Universitet la opp til at masteroppgaven skulle skrives over to semester. Dette var et travelt og lærerikt år, og med innvilget forskningsmidler og tilrettelegging fra arbeidsgiver, kunne jeg periodevis jobbe hjemmefra, forteller Langseth. 
I Mo i Rana utføres ortopedi, generellkirurgi og gynekologiske inngrep av pasienter i alle aldersgrupper, friske og syke, elektive (planlagte) operasjoner og øyeblikkelig hjelp-operasjoner. 
- Det er stor variasjon i arbeidshverdagen, og det liker jeg godt. 

På Helgelandssykehuset Mo i Rana, jobber hun dag, aften og natt og har arbeidshelg hver 6. helg hvor hun jobber 12-timers skift. 
- På dagvakt starter arbeidsdagen med rapport fra koordinator som har oversikt over operasjonsprogrammet. Deretter blir personalet fordelt på de ulike operasjonsstuene. Vi forbereder oss på mottak av pasient ved å lese i pasientens journal, og klargjør medikamenter og utstyr. Deretter henter vi pasient på dagkirurgen, eller så blir pasienten ringt inn fra sengepost. 

På operasjonsstua

En anestesisykepleier gjør individuelle forberedelser av pasientene inne på operasjonsstua, ut fra hvilken operasjon de skal gjennom. 
- Vi legger inn perifert venekateter, henger opp intravenøs væske, kobler opp overvåkningsutstyr for å måle vitale parameter og gir medikamenter. Dersom pasienten skal ha narkose håndterer anestesisykepleier pasientens luftveier; vi preoksygenerer, ventilerer og legger ned larynxmaske eller intuberer dersom pasienten skal ha endotrakealtube. Vi samarbeider også med anestesilege og operasjonssykepleierne som har ansvaret for andre oppgaver. 
Under operasjonene overvåker anestesisykepleieren pasienten og gjør nødvendige tiltak underveis. Etter operasjonen overføres de nyopererte pasientene til dagkirurgen eller til intensivavdelingen for videre overvåkning. 
Det er også alltid en anestesisykepleier som har calling og er tilgjengelig for akutte oppdrag utenfor operasjonsavdelingen.  

- Arbeidsdagen som anestesisykepleier er meget givende. Det beste med å være anestesisykepleier er å ha ansvaret for kun en pasient om gangen. Da føler jeg at jeg kan yte best mulig sykepleie til pasientene, sier Langseth.