Forbedringsprosjekt:

- Hvordan kan vi tilpasse helsetjenesten til den eldre pasienten?

Samarbeidsprosjektet mellom psykisk helse og medisinsk område viser at det er rom for forbedring og nytenking når det gjelder å tilby helsetjenester til eldre med sammensatte vansker og behov. Psykologspesialist Synnøve Steiro Simonsen og klinisk vernepleier Helen Johansen presenterte forbedringsprosjektet «Den eldre pasienten» på den regionale pasientsikkerhetskonferansen.
Synnøve og Helen
Psykologspesialist Synnøve Steiro Simonsen og klinisk vernepleier Helen Johansen presenterte den sammenfattede innsikten av kartleggingen for tusen tilhørere fra hele Nord-Norge på den regionale pasientsikkerhetskonferansen.

​Fagområdene somatikk og psykisk helse og rus arbeider tradisjonelt sett adskilt med å tilby helsetjenester til pasientene - også til dem med sammensatte vansker og behov. Erfaringen er at pasientene derfor får et mer avgrenset og mindre helhetlig tilbud. Et samarbeidsprosjekt ble derfor startet høsten 2019, mellom psykisk helse og rus og medisinsk område ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Målet var å kartlegge opplevelsen av det totale helsetilbudet som gis i dag.

Hovedfunnene deres er at det er mangel på helhetlig tilnærming til pasientens behov, manglende kommunikasjon, koordinering og samhandling, at pasientens informasjonsbehov blir ikke godt nok dekket og at det er liten grad av medvirkning.

Positiv respons

Psykologspesialist Synnøve Steiro Simonsen og klinisk vernepleier Helen Johansen presenterte den sammenfattede innsikten av kartleggingen for tusen tilhørere fra hele Nord-Norge på konferansen der også bl.a. ass. direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad og internasjonale foredragsholdere deltok. Konferansen var heldigital denne gangen. Hvert helseforetak velger ut et forbedringsprosjekt til konferansen som presenteres, og de ble introdusert av adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

Hva synes dere om å få presentert funnene for hele spesialisthelsetjenesten i nord?
- Det synes vi var spennende. Dette er et veldig viktig prosjekt for de som benytter tjenesten, og vi er opptatt av at pasienten sin stemme må høres. Hvordan skal den fremtidige tjenesten se ut? Hvem er til for hvem? Vi er her for pasientene, sier Simonsen og Johansen.

Hensynet til pasienten må ha hovedfokus fremfor etablerte strukturer som kan vise seg å stå i veien for god helsehjelp

Positiv respons kom både under og etter foredraget. Blant annet var det en som skrev «Kudos til Helgelandssykehuset som tar tak i helhet og koordinering».
- Vi opplever at kolleger synes det er spennende med forbedringsprosjekt, og at det er viktig med fokus på eldre.

Samarbeid mellom medisinsk avdeling, voksenpsykiatri og fysikalsk medisinsk rehabilitering

Tall fra Helsedirektoratet, aldring og helse og Statistisk sentralbyrå viser bl.a. at i 2017 var 63 % av alle ressursene i spesialisthelsetjenesten brukt til 10 % av pasientene. Blant stormottakere er 50 % i alderen 67 år og eldre.

Nesten en av tre over 63 år har depressive plager, og flere diagnoser er sentralt kjennetegn for personer med store og sammensatte behov. Dette gjelder i stor grad eldre.

- Med bakgrunn i de beskrivende tallene ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom medisinsk avdeling, voksenpsykiatrisk poliklinikk og fysikalskmedisinsk rehabilitering i Sandnessjøen. Avdelingene har tradisjonelt få arenaer og liten struktur for samarbeid, den samme erfaringen gjelder mellom nivå spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Derfor består prosjektgruppen av deltagere fra nevnte avdelinger og begge nivå, forklarer Simonsen.

Arbeidsgruppen har gjennomført en kvalitativ studie og benytter tjenestedesign som metode. Helsedirektoratet ved Bente Steinnes, Eva Margrethe Bjerkmann og Astrid Twenebowa Larssen har metodestøtten i prosjektet, og har derfor spilt en viktig rolle for fremdriften.
- Vi har fått utrolig mye hjelp fra dem. Vi har ukentlige møter med dem og de stiller opp for oss, sier Synnøve Simonsen.

Det er gjennomført intervju med pasienter, pårørende og helsearbeidere på begge nivå, samt workshops.  Det viktigste hovedfunnet er at det i liten grad er helhetlig fokus på pasientens behov og pasienten behandles for en problemstilling i gangen, selv om pasienten mottar flere tjenester.

- Det etterlyses at «noen» har et helhetlig perspektiv på pasienten i møte med andre avdelinger og nivå, forklarer Johansen.

Samarbeid også med kommunehelsetjenesten

Det har vært arrangert workshops med kommunene Herøy og Alstahaug, og det har også vært kontakt med Leirfjord kommune. Herøy kommune deltar også i styringsgruppen.

- Det er veldig viktig med godt samarbeid med hjemmetjeneste, sykehjemsleger og fastleger. Det må være et samarbeid med kommunene. De er med å påvirke spesialisthelsetjenesten, og vi ønsker et godt sømløst samarbeid om pasientene både mellom nivå og avdelinger, sier Simonsen.

Krever endring og nytenking

Den neste fasen i prosjektet er å utarbeide og formalisere forslag til pilot som skal testes ut. De ønsker en gradvis innføring av forbedringspunkter. Funnene vil kreve både endring og nytenkning, forteller Simonsen og Johansen.

- Forbedring av tjenesten kan for eksempel være å innføre helhetlig kartlegging, eller systematiske overføringsmøter på tvers av avdelinger og nivåer. Det kan også være ved nyskapning som å etablere tverrfaglige team på tvers av avdelinger og nivå med inntak, utredning/kartlegging og behandling – og kanskje bør det være noen felles ansatte i spesialist, - og primærhelsetjenesten, tror Johansen og Simonsen.

Siden presentasjonen har prosjektgruppen jobbet videre, og vil nå foreslå en type fasetenking med mål om å gradvis innføre noen av tiltakene, som igjen kan bygge på hverandre. Parallelt med bedre helsetjeneste vil det gi bedre ressursutnyttelse.

Hovedbudskapet deres er at hensynet til pasienten må ha hovedfokus fremfor etablerte strukturer som kan vise seg å stå i veien for god helsehjelp.

Prosjektgruppe Den eldre pasienten har i tillegg til psykologspesialist Synnøve Steiro Simonsen og klinisk vernepleier Helen Johansen bestått av kvalitetsrådgiver Ann Karin Kjeldsand, overlege på rehab. Knut Glasø, områdesjef Åse Albertsen, avdelingsleder rehab. Martin Vatshaug, Ann Merethe Martinsen, rådgiver Grete Svines, ass. avdelingsleder medisin Keivan Vahdatipour og avdelingsleder medisinsk avdeling Tomine Flæsen Dalen.