- Vi tar tilbakemeldingene på dypeste alvor

Helgelandssykehuset har mottatt Helsetilsynets foreløpige rapport og har fått i oppdrag å levere en samlet tilbakemelding fra sykehuset over sommeren. 

Hulda Gunnlaugsdottir

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir.

- Helgelandssykehuset er tilfreds med å nå ha mottatt den foreløpige rapporten fra Statens helsetilsyn. Vi tar tilbakemeldingene på dypeste alvor, sier Gunnlaugsdottir. 

Hun understreker at alle i Helgelandssykehuset, som har bidratt med innhold eller blitt intervjuet av Helsetilsynet, samt ledere, har fått rapporten. Involverte helsepersonell og andre Helsetilsynet hadde samtale med, samt ledelsen, vil få anledning til å uttale seg til rapporten. 
Helgelandssykehuset vil levere sin samlede tilbakemelding til Helsetilsynet, innen tidsfristen 1. september. 

- Jeg som administrerende direktør er den øverste ansvarlige i sykehuset. Jeg tar ansvar for kritikken som rettes mot oss. Vi har ikke vært gode nok, sier Gunnlaugsdottir og understreker at Helgelandssykehuset kontinuerlig jobber med kvalitet, forbedring og pasientsikkerhet. 

Som et ledd i dette arbeidet ble saken sendt til Helsetilsynet. 
- Vi har kommet godt i gang med arbeidet med å oppfylle det som Helsetilsynet forventer av oss. 
Helgelandssykehuset vil sørge for at tiltakene bidrar til nødvendig og varig justering av kvalitetsarbeidet knyttet til våre pasienter.

Rapporten peker på interne- og eksterne stridigheter.

- Helgelandssykehuset er ETT sykehus, men har vært organisert som tre sykehusenheter. Vi er i ferd med å omorganisere oss internt fra tre geografiske sykehus, til ETT sykehus med klinisk gjennomgående ledelse. Det vi si i praksis si, som et eksempel, at klinikksjef for kirurgisk klinikk har ansvar for all kirurgisk virksomhet, uavhengig av geografi. På samme måte vil alle seks klinikkene ledes.

Den nye organiseringen trer i kraft 23. august. Prosjektleder for den nye organiseringen er på plass og klinikksjefer er konstituerte. Det jobbes kontinuerlig gjennom dette året, trolig også neste år, for å forme den nye interne strukturen.
 
- En omorganisering kan være krevende, men jeg tror det er helt nødvendig for kunne samle oss, etter noen år med drakamper. Noen internt, - men også noen av kampene har foregått rundt oss. Helgelandssykehuset har mange dyktige fagfolk. Vi skal jobbe enda bedre sammen, utvikle oss sammen og nå målsetningene i fellesskap, sier Gunnlaugsdottir og legger til. 
- Til alle nye ledere som er ansatt i senere tid, og alle som måtte komme, stilles det krav om at man skal jobbe for helheten.