Behandling og henvisning

Vi legger stadig ut flere behandlingstekster. Sjekkliste for henvisning er en del av behandlingssidene.

Behandlingssidene på Helgelandssykehuset er tilpasset pasienter og pårørende, og inneholder informasjon til pasienten om behandlingen eller undersøkelsen. Sidene har informasjon om henvisning, om diagnosen fra helsenorge.no, ventetider fra Velg behandlingssted, og tilhørende pasientkurs.

Vi er i en oppbyggingsfase og nye behandlinger blir stadig publisert.

Behandlinger og undersøkelser

Prioriteringsveiledere og kreftpakkeforløp

Når sykehusene mottar henvisninger av pasienter, skal sykehuset sørge for at de pasientene det haster mest å få undersøkt kommer først inn til behandling. For å hjelpe til med dette har Helsedirektoratet, sammen med blant andre sykehusene, laget konkrete veiledere som skal gjøre det enklere å prioritere.

Vi har laget en oversikt over kreftpakkeforløpene med både pasientretta informasjon og informasjon til fastleger. Her finner du også informasjon om kontroll av coloncancer-pasienter.

 

Habilitering og rehabilitering

Oversikt over lokal, regional og privat tilbud innen habilitering og rehabilitering, gjennom koordinerende enhet.

Raskere tilbake

Raskere tilbake er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykemeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding av helsemessige årsaker kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling.

Alle fastlegene skal vurdere om sykemeldte pasienter kan komme raskere tilbake i jobb ved å henvise dem til behandling i spesialisthelsetjenesten. Via lenken under finner du en oversikt over de behandlingstilbudene som er etablert ved sykehus og institusjoner i Helse Nord, samt avtaler inngått med private helseinstitusjoner.

Den gode henvisning

Gode henvisninger vil kunne korte ned behandlingstiden og sørge for at de riktige pasientene kommer til rett behandling til rett tid.

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk psykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

For henvisninger til psykisk helse og rus, les mer her.