Felles tiltak for godt arbeidsmiljø

En arbeidsgruppe i Helgelandssykehuset jobber med å finne tiltak for å sikre godt arbeidsmiljø – både for den enkelte medarbeider, og at vi sammen drar i samme retning.  Gruppen består av ulike tillitsvalgte og hovedverneombud, samt HR og representanter fra ledelse, medregnet adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir.
arbeidsgruppe
F.v. Lisbet Tjønna, Therese K Johansen, Tor Magnus Molund, Henrik Henriksen, Fredrik Aas Albertsen, Dag Christian Johansen, Rune Andre Mathisen, Sissel Karin Andersen, Trond Walter Svendsen, Elin Pettersen og Hulda Gunnlaugsdottir. Nest fremst Ingmar Pedersen og Herbjørn Johansen, Bente Pedersen, Kristin Engan og Nina Lorentsen. Fremst på bildet: Anja Sjåvik og Marit Wisthus.  Ikke på bildet: Elin R.Grønnvik og Leif Morten Aas. Foto: Leif Morten Aas.

Arbeidsgruppen hadde samling i Mosjøen onsdag 14. oktober, og nettopp det å kunne møtes på tvers av lokasjoner og roller var noe arbeidsgruppen ønsket mer av. Det er viktig for å bygge relasjoner. 

Mandatet til arbeidsgruppen er å:
  • Bidra til forbedring av arbeidsmiljøet med særskilt fokus på medarbeiderne. 
  • Gode endringsprosesser som tar vare på arbeidsmiljøet og Helgelandssykehusets HF personalpolitikk
  • Bidra til positive tiltak for arbeidsmiljøet
På denne samlingen var dialog rundt dagens situasjon, presentasjon og diskusjon rundt hva som er godt arbeidsmiljø og hva tilbakemeldingskultur er i fokus. Hensikten var å finne tiltak rettet inn mot arbeidsmiljøet og øke samhandling mellom tillitsvalgte og verneombudstjenesten. Det er planlagt flere samlinger.

- Arbeidsgruppen skal jobbe for et konstruktivt samarbeid i Helgelandssykehuset, forbedring av arbeidsmiljø og endringsprosesser, sier konst. HR-sjef Lisbet Tjønna.

Skal treffe den enkelte ansatte

- Hensikten med dagen var at vi i fellesskap skulle finne tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset HF. Tiltakene skal treffe organisasjonen like fullt som den treffer den enkelte ansatte. Vi har overskrifter som kjennetegner godt arbeidsmiljø, men vil særlig trekke frem forutsigbarhet og at ansatte har god kjennskap til endringsprosessene og rammebetingelsene i Helgelandssykehuset HF. Dette er ofte en undervurdert faktor. Forutsigbarhet kan hindre usikkerhet og kan påvirke arbeidsmiljøet negativt, påpeker Tjønna.

Jevnlig informasjon, og gjerne gjentakelse, kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og gi trygghet til ansatte. Det ble også snakket og vist eksempler på god og dårlig tilbakemeldingskultur. Hvordan gi og ta i mot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte.

- Dette øker kunnskapen vår om oss selv og gir oss mulighet til å endre oss og oppmuntrer til utvikling, sier HR-rådgiver Leif Morten Aas. 

Influensere og flaggbærere

Det ble gjennomført individuelle oppgaver og gruppeoppgaver om hvordan situasjonen i Helgelandssykehuset oppleves med tanke på samarbeid og arbeidsmiljø - og hvordan vi ønsker det burde være. 

- Vi ønsker å finne tiltak rettet mot hva som er de reelle problemene og ta temperaturen på tillitsvalgte og verneombud i stedet for å anta noe, sier Tjønna. 

Therese K Johansen, Hovedverneombud Sandnessjøen sykehus, presenterer arbeidsgruppen sine forslag i forhold til samarbeid og arb

Therese K Johansen, hovedverneombud Sandnessjøen, presenterer her arbeidsgruppen sine forslag i forhold til samarbeid og arbeidsmiljø. 

Gruppens sammensetning og enkeltpersoner i arbeidsgruppen har i form av sine verv og roller en stor påvirkning og er i likhet med ledere i Helgelandssykehuset «influensere» og «flaggbærere» når det gjelder arbeidsmiljø og samarbeid. Derfor ble alle tillitsvalgte og verneombud utfordret på «hvordan har vi det hos oss» og hvordan dette påvirker samarbeid og arbeidsmiljø. 

Deretter ble det i oppfølginga også stilt spørsmål hvordan ønsker vi ha det hos oss i forhold til fremtidig samarbeid og arbeidsmiljø.  Denne bolken ble avsluttet med at tillitsvalgte og verneombud i gruppearbeid på tvers av geografi og fagforbund hadde gode diskusjoner og til slutt ble enige om en konsensus rundt tre punkter partene i møtet ønsker å prioritere fremover sitt videre arbeid/møter;
  • Involvering og medvirkning
  • Samhandling og fysiske møter på tvers
  • Grunnleggende tillit og trygghet
Arbeidsgruppen vil i sitt videre arbeid bli mer konkret i forhold til disse punktene. Det er et mål om å få til to samlinger til før årsskiftet.  Arbeidsgruppen har fått sitt mandat fra adm.dir., og prosessen ledes av konst. HR-sjef Lisbet Tjønna.