Flott ramme rundt den første samhandlingskonferansen på Helgeland

Endelig samhandlingskonferanse for klinisk personell og helseledere på Helgeland. 150 deltakere samlet seg i Mosjøen til to spennende og interessante dager.

Deltagere
150 deltakere fra hele Helgeland.

Samhandlingssjef Iren Ramsøy innledet konferansen med å påpeke at samhandlingsverktøyene og rammene for samhandling nå er i ferd med å komme på plass.

- Vi har i dag har god oversikt over hva som må jobbes med for å lage pasientens helsetjeneste, sa Ramsøy.

Konferansen var preget av god stemning og gode forelesere. Fru Haugans bidro til flotte rammer, god mat og de som overnattet møttes til en hyggelig middag men inspirerende underholdning fra KAUK-kompaniet.

- Vi gleder oss allerede til neste gang.

Samhandling fra nasjonalt, regionalt og lokalt ståsted

Professor Anders Grimsmo fra NTNU snakket i stort om selve samhandlingsreformen og evalueringen av denne. Blant funnene var blant annet at tverrfaglig samarbeid krever enormt god ledelse i forhold til pasientforløp.
- Forløpene er informasjonsdrevne. Det viktigste vi kan gjøre noe med er hvilken informasjon som kommer forut for pasienten, sier Grimsmo.

Han snakket om problemene med reinnleggelser, multisyke som trenger at pasientforløpene ikke er så diagnosebasert men mer tilpasset virkeligheten i kommunene, og at det internasjonalt nå er mer fokus på hjemmebasert behandling for eldre.
- Vi har diagnosesentrerte retningslinjer til en virkelighet som er dominert av multisykdom. Hverdagen er annerledes, sier Grimsmo.

Yngve Osbak fra Fylkesmannen i Nordland hadde fokus på psykisk helse og rus, og snakket også om utfordringene om at det i kommunene ikke handler om diagnoser, men om hvor syk pasienten er, hvilke behov pasienten har. Han sier at kommunene nå tar hånd om sykere og sykere pasienter.

Helsetjenester for eldre

Fra Helse Nord RHF presenterte rådgiver Raymond Dokmo et nytt regionalt prosjekt – «Helsetjenester for eldre». Målgruppen her er skrøpelige eldre med flere sykdommer. Disse har mange utfordringer som Helse Nord nå i tett samarbeid med helseforetakene og kommunene skal finne løsninger på. Saken skal til styret i Helse Nord i april 2017.

Dette bildet mangler alt-text

Samhandlingssjef Iren Ramsøy fra Helgelandssykehuset og Raymond Dokmo fra Helse Nord RHF

De to dagene var stappfulle av innhold, og mange ulike tema ble adressert i de videre foredragene - sykelig overvekt, psykisk helse og rus, lærings- og mestringstilbud, praksiskonsulenter, ortogeriatri, kommunal ø-hjelp, Raskere tilbake, prehospital akuttmedisin og KS avsluttet med foredrag om «Hva skal til for å bli en god «samhandler» i dagens og fremtidens helsetjeneste?».

Dette bildet mangler alt-text

Ingrid Pedersen og Hege A. Sjåvik, Vefsn kommune, hadde et godt innlegg om erfaringer og utfordringer knyttet til kommunal øyeblikkelig hjelp

Folkehelse

Roar Blom fra Nordland fylkeskommune fokuserte mer på at fokuset må være på å unngå å bli pasient eller pleietrengende.
- Økt levealder er ikke alt, men mange er borte fra jobb, eller er uføre. Hyppigste årsak for de unge er psykiske lidelser, sier Blom.

Dette bildet mangler alt-text

Han sier at samhandlingen mellom sykehus og kommuner gjør arbeidet hans lettere, og understreker hvor viktig det er, og kommer samtidig med en oppfordring til de som bevilger til helseformål.
- Bedre folkehelse er god samfunnsøkonomi. Burde ikke målet i norsk helsetjeneste være et sunnere, friskere folk, og ikke pasienter raskest mulig gjennom behandling?

Hjemmerehabilitering og Koordinerende enhet

I tillegg til mange gode innlegg var det også mange interessante stands relevante for alle som jobber med samhandling enten i kommune eller på sykehus.

Deltagerne kunne i pausene besøke og snakke med - fra Helgelandssykehuset; LAR (legemiddelassistert rehabilitering), AAT (Ambulant akutteam psykisk helse), farmasøyter samt Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering. Fra kommunene stilte hjemme-rehabilitering fra Rana og Brønnøy kommune, og Koordinerende enhet fra Vefsn kommune.

Dette bildet mangler alt-text

Marit Hermstad fra Koordinerende enhet, Helgelandssykehuset

Dette bildet mangler alt-text

Hverdagsrehabilitering i Brønnøy kommune, ved Sonja Strøm Hansen og Trine Øren Solsem.

Dette bildet mangler alt-text

Stein Feragen fra LAR, Helgelandssykehuset.

Årlig arrangement

Samhandlingskonferansen var rettet mot klinisk personell og helseledelse, og de første tilbakemeldingene er positive. Arenaen kan beskrives som et av flere verktøy som kan bidra til utvikling av gode helsetjenester og koordinerte pasientforløp. Her åpnes også en mulighet for etablering av nettverk og nye måter å samarbeide på.

Innholdet er forsøkt balansert både innenfor somatikk og psykisk helse og rus, og alle samarbeidsparter (Helgelandssykehuset og alle kommuner på Helgeland) har hatt mulighet til å påvirke innhold. Konferansen er tenkt som et årlig arrangement.

Program og presentasjoner fra årets konferanse finner du her.