HELSENORGE

Fødsler ved fødestue Brønnøysund flyttes midlertidig til fødeavdelingen i Sandnessjøen

Helgelandssykehusets føde- og barselstue i Brønnøysund flytter fødslene til fødeavdelingen i Sandnessjøen i en periode til og med 31. mars 2022. Det skal fortsatt være dagdrift i Brønnøysund, med poliklinikk med oppfølging av gravide og følgetjeneste 24/7. 

baby
Helgelandssykehuset har i lengre tid hatt mindre personell enn nødvendig for å drive fødestua i Brønnøysund på en tilfredsstillende måte. Det har ikke lykkes å rekruttere eller få til andre ordninger, og derfor må fødsler midlertidig flyttes fra fødestua i Brønnøysund. Fødestua har allerede vært stengt noen helger, av samme årsak.

Den midlertidige ordningen ble iverksatt 30.11.21. Iverksettingen ble gjennomført etter samme varslingsprosedyre som det er gjort ved helgestenging ellers.  De gravide som dette får betydning for får informasjon og tilrettelegging. 

Det er 40 kvinner som er gravide i nedslagsfeltet med termin fra nå og frem til 31.03.21. Av disse er allerede 25 selektert til å føde på fødeavdeling, slik at det er 15 fødende som skulle ha født på fødestua.

De berørte kommunene har, i dag og i går, fått en kort informasjon om denne beslutningen og hva som ligger til grunn for den.

- De ansatte ved fødestua gjør en meget god jobb og har strukket seg langt for at vi skal kunne opprettholde fødetilbudet flest mulig dager. Det er ikke økonomi som ligger til grunn for at vi nå ser oss nødt til å flytte fødslene for en periode. Pasientsikkerhet er det viktigste for oss og da må vi drive forsvarlig. Vi har gjort det som er mulig for å holde åpent for fødsler, men vi kan ikke forsvare å fortsette som nå, uten å ha fått bemanningen på plass, sier medisinsk direktør Hanne Frøyshov. 

Jordmorstyrte fødestuer er en verdifull del av det totale føde- og barseltilbudet i distriktene. Helgelandssykehuset ønsker også å ha dette på plass, som en god tjeneste til innbyggerne på Sør-Helgeland, som har lengst vei til fødeavdeling.

Tiden fram til 31. mars skal brukes godt, til kompetanseheving og videreutdanning av personell og ny innsats for å lykkes med rekrutteringen. Helgelandssykehuset har som mål å løse bemanningsutfordringene og få åpnet fødestua igjen fra 1. april 2022 og vil bruke denne tiden på å bygge en mer robust tjeneste som vil være stabil på sikt.