Fokus på arbeidsmiljø gir lavt sykefravær

Kirurgisk avdeling i Sandnessjøen er en av flere avdelinger i Helgelandssykehuset som gjennom fokus på arbeidsmiljø har klart å få ned sykefraværet.

Tommel opp på kirurgisk avdeling i Sandnessjøen
F.v.: Marion Ludvigsen, hjelpepleier, Marte Visnes-Johnsen, sykepleier, Irene Kristiansen, hjelpepleier, Ann-Iren Melstein, avdelingsleder, Elise Uwe, helsefaglærling og Imre Hollup, portør.

​Når det er få på jobb kan det bli en stor belastning for både sykepleiere og hjelpepleiere. Nå har det vært influensatid så avdelingsleder Ann-Iren Melstein har også tatt vakter for at det skal gå rundt - men sykefraværet har det siste året gått jevnt nedover. Kirurgisk avdeling i Sandnessjøen har til sammen 29 ansatte. Sykefravær har på ett år gått fra ned fra ca 7 til 5 %.

Avdelingen har siden september i fjor hatt stort fokus på arbeidsmiljø og nærvær, og hadde blant annet i februar i år et obligatorisk seminar for alle ansatte ved kirurgisk avdeling, kreftpoliklinikken og dagkirurgisk avdeling. Prosessen har vært i samarbeid med Godt arbeidsmiljø AS, og med midler fra Helgelandssykehusets nærværsprosjekt «Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede». Melstein synes det har vært en god prosess med positive resultater.

Hva skal til for å få et godt arbeidsmiljø?

- Det er viktig å møtes utenfor huset, og gjerne uavhengig av profesjon – sykepleiere, hjelpepleiere, leger og alle yrkesgrupper. Det er viktig å kunne snakke om noe annet enn jobb. Det har lettet stemningen hos oss. Latteren sitter løst, sier Melstein.

Hun er opptatt av at det skal være rom for å gi konstruktive tilbakemeldinger.

- Vi jobber med at det skal være rom for å si fra når det blir negativ stemning. Negative holdninger har en veldig smittende effekt, en person kan endre stemningen i et helt rom med mennesker, sier hun.   

De ansatte føler ansvar for arbeidsplassen. 
– Jeg føler de tar eierskap til avdelingen, og er opptatt av at arbeidsdagen skal gå rundt, mener Melstein, som legger vekt på at hun som leder er aktiv og synlig tilstede i avdelingen. Hun er med på morgenmøtene og pre-visittene (det vil si møte med legene og gruppesykepleier).
- Jeg har fått gode tilbakemeldinger på at jeg er aktiv og synlig, avslutter Melstein.

- Jeg er stolt

Enhetsdirektør Rachel Berg ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen er stolt av arbeidet de ansatte har gjort.

- De ansatte har lagt ned mye arbeid knyttet til forbedring av sitt arbeidsmiljø – et arbeid som ble påbegynt i fjor. Er stolt over den åpenheten og engasjementet de har vist gjennom denne prosessen. Totalt sett for 2017 ligger Sandnessjøen godt under måltall for sykefravær noe som vitner om en god kultur og ikke minst et sterkt eierskap til sin arbeidsplass, sier Rachel Berg.

”Vi-følelsen”, kompetanseheving og raust lederskap gir resultat!

Flere avdelinger i Helgelandssykehuset har lykkes, som Akuttmottaket på Mo (3,4% i 2016 og 3,3% i 2017), og Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Mosjøen (4,5% i 2016 og 3,7% i 2017). Statistikken viser også store variasjoner mellom avdelingene internt i enhetene og mellom sykehusenhetene, men Helgelandssykehusets nærværsprosjekt har valgt å ikke bare ha fokus på avdelinger med høyt fravær. 

- Å sette fokus på nærvær - de som er på jobb – gir verdifull innsikt i hva medarbeidere i Helgelandssykehuset mener er viktig for å ha det bra på arbeid. Disse «funnene» kan være gull verd i et forebyggende perspektiv, sier Heidi Lysfjord, prosjektleder for Nærværsprosjektet.

Skal Helgelandssykehuset klare å stabilisere sykefraværet på målsettingen som er 6,5% vil det kreve fokus og innsats på forebyggende miljøarbeid, avdekke risikofaktorer for arbeidsrelatert sykefravær i den enkelte avdeling og gjøre noe med dette. 

Alt henger sammen! Lavt sykefravær og høyt nærvær, godt arbeidsmiljø og god pasientsikkerhet går hånd i hånd.

Heidi Lysfjord, prosjektleder Nærværsprosjektet
 
 
 

Dette mener medarbeidere i sykehuset er viktige faktorer for å ha det bra på jobb

Det er 12 faktorer som går igjen i de 15 avdelingen som hadde et lavt sykefravær (under 6,5 %):

 • Opplevelse av medbestemmelse, samhold og gruppefølelse
 • Respektfull adferd og god tone
 • Humor
 • Mest mulig forutsigbar drift
 • Kompetanseheving/faglig oppdatering satt i system
 • Fokus på arbeidsmiljø, arbeidsglede og nærvær
 • Individuell tilrettelegging
 • Involverende og ivaretakelse av nyansatte
 • Takhøyde for meningsutveksling
 • Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
 • Faglige og sosiale sammenkomster. Turer og fellesopplevelser
 • Raust og involverende lederskap

Lederne for disse avdelingene er leder for mellom 8 og 26 medarbeidere.

 
 

Tiltak for 2018

Fundamentet som ble lagt i 2016 la vekt på standardisering og god støtte til avdelingsledere. Prosjektet fikk forbedringspris fra Helse Nord med mer, og har fått mange gode tilbakemeldinger. Prosjektet har spesielt fokus på avdelinger med størst fravær.
- De store avdelingene jobber også godt, men det er større utfordringer på store avdelinger enn de små, forteller Lysfjord.
  
Helgelandssykehuset jobber for å få til en nærværskultur, og tror ledelse er nøkkelen. I 2018 fortsetter arbeidet, med blant annet kurs for ledere om tiltaksmuligheter, bistand i avdelinger med høyt sykefravær, større fokus på risikofaktorer for arbeidsrelatert sykefravær, og i større grad delta på avdelingsmøter med nærvær, arbeidsmiljø og forbedring som tema.

- Alt henger sammen! Lavt sykefravær og høyt nærvær, godt arbeidsmiljø og god pasientsikkerhet går hånd i hånd.