Helgelandssykehuset er en av tre helseforetak som har lyktes

Helgelandssykehuset har jobbet målrettet og bredt for å få ned bruken av bredspektra antibiotika, og er nå en av tre helseforetak i Norge som har klart å kutte bruken av bredspektret antibiotika med 30%. – Vi har engasjerte sykepleiere som selv har tatt initiativ til at antibiotikastyring er en del av tavlemøtene, sier farmasøyt Trine Aag.

I dag er det europeisk antibiotikadag, og det er fokus på arbeidet i alle avdelinger. Her fra kirurgisk avdeling på Mo.

I dag er det europeisk antibiotikadag, og det er fokus på arbeidet i alle avdelinger. Her fra kirurgisk avdeling på Mo.

Farmasøytene i Helgelandssykehuset har jobbet kontinuerlig med internundervisning, tavlemøter og antibiotikavisitt. Sistnevnte er et tiltak der farmasøytene besøker avdelingene, og kan diskutere enkeltpasienter med legene på previsitt.

Adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir er veldig stolt over arbeidet som er gjort. – Arbeidet for å stoppe multiresistente bakterier er svært viktig, og jeg er stolt over hva våre farmasøyter, sykepleiere og leger har fått til sammen. Dette skal vi fortsatt ha fokus på framover.

Sykepleierne spør mer

Farmasøytene opplever  at sykepleiere spør mer, og det er mer fokus på tematikken. Trine Aag vil gjerne trekke fram to sykepleiere, Anna B. Haustreis og Martha D. Aag, ved medisinsk sengepost Mo i Rana, som presenterte sin bacheloroppgave i sykepleie «Sykepleiernes bidrag i antibiotikastyring» på Nasjonal smittevernkonferanse i Stavanger nylig.

De to la fram funn fra sin oppgave samt hvordan de arbeider i praksis i dag. De fremhever at tverrprofesjonelt samarbeid er viktig og at sykepleiere må ha kompetanse om antibiotika og resistens. Tavlemøter bidrar til systematisk vurdering av antibiotika ved å spørre; Kan antibiotika revurderes? Endring etter resistenssvar? Nedtrapping av dose? Overgang til peroral behandling?

Presentasjon fikk umiddelbart ros fra en engasjert Ingrid Smith ved WHO i Geneve, som jobber med antibiotikaresistens. Det er en av de største globale helseutfordringene i verden. 

En av tre helseforetak som har nådd målet

Multiresistente bakterier som ikke lar seg stoppe av antibiotika, en av de største helsetruslene vi står overfor. Om man ikke klarer å snu utviklingen, kan helt vanlige infeksjoner igjen bli dødelige. Det er derfor sykehusene i Norge nå jobber med å få ned bruken av antibiotika, og spesielt bredspektret antibiotika. Innen 2020 skal alle sykehus i Norge ha klart målet om å redusere bruken med 30%. Til sammen er nå nedgangen kun på 12%, og bare tre helseforetak har nådd målet. Helgelandssykehuset er en av disse, i tillegg til Haraldsplass diakonale sykehus og Sunnaas sykehus.

- Vi hadde et veldig høyt forbruk av bredspektra antibiotika i 2012, men tiltakene vi har satt i verk har hatt effekt. Vi tror det er en fordel at vi er et lite helseforetak, vi rekker rundt med internundervisning, vi kan stikke innom legemøtene og besøke klinikkene jevnlig, sier Trine Aag.

Helgelandssykehuset må fortsatt jobbe målrettet med å få holde forbruket nede. I dag markeres antibiotikadagen i alle sykehusene.