Pressemelding:

Helgelandssykehuset gjenopptar normal drift på fødestua

Etter at fødestua i Brønnøysund har hatt noen måneder med redusert tilbud, åpnes det opp for normal drift. Fra 1. april blir det åpent for fødsler mandag til fredag. Fra 20. april blir det åpent også i helgene. Dette har vært målet å få til, helt siden den midlertidige endringen ble iverksatt.

Guttebaby
- Jeg er glad for dette og veldig stolt av eget personale. Det har vært utøvd god ledelse i klinikken og i fødestuen. Det har vært jobbet meget godt for å komme i mål som planlagt og jeg vil rette en honnør til alle som har deltatt, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Det var spesielt to forhold som tilsa at man måtte lukke for planlagt fødselsaktivitet i en periode, begge er relatert til bemanning og pasientsikkerhet: 

  1. Rekruttering av flere jordmødre, noe som over lang tid har vist seg å være utfordrende. Etter en lang periode med mye bruk av overtid, var det ikke forsvarlig å fortsette drift på den måten. Nå har vi fått på plass nødvendig forsterkning.
  2. Faglig oppfølging av personalet: Sykehuset har plikt til å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig med kompetanse. For ansatte i fødestuen innebærer dette både kurs og hospitering ved fødeavdelinger. Dette har vi nå fått gjennomført og vi har fått etablert planer og system for å ivareta dette på en god måte i tida framover. 

Dialog med kom​munene

For sykehuset har det vært viktig å skape trygghet i kommunene og forståelse for at vi jobber mot samme mål; gode helsetjenester for innbyggerne. Den midlertidige stengingen for fødsler kom brått på - og mange reagerte negativt. Helgelandssykehuset har hatt jevnlige møter med ordførerne på Sør-Helgeland underveis i perioden hvor det har vært jobbet for gjenåpning og normal drift.

- Det har vært gode møter og de har vært viktig for å skape en felles forståelse av utfordringene, samt orientere om hvordan vi har jobbet for å nå målet med normal drift fra 1. april, sier Gunnlaugsdottir.

Ordførerne i Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Vega sier i en felles uttalelse i sakens anledning:

«Fødestua i Brønnøy har vært viktig for innbyggerne på Sør-Helgeland og at den nå gjenåpnes fra 1. april er en gledens dag. Så takk til alle som har engasjert seg og bidratt til at tilbudet er på plass igjen. Det å ha et godt og trygt fødetilbud er en viktig brikke for økt bosetting i regionen.»​

De fleste fødende reiser til fødea​vdeling

Det er fortsatt slik at de fleste fødende selekteres til å føde ved fødeavdeling. Det er et mindretall som føder ved fødestuen. Likevel ser vi at det har betydning for tryggheten til de gravide at fødestuen er i normal drift. I så måte er dette en positiv sak for flere enn de som føder ved fødestuen.

Kvalitet på tjenestene er mer enn reisevei

​Helgelandssykehuset jobber videre for å få rekruttert i utdanningsstillinger, samt utvikling og ivaretakelse av det personalet vi har. Som arbeidsgiver har man også plikt til å sørge for ferieavvikling. Helgelandssykehuset har alternerende sommeråpent på fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana. Fødestuen i Brønnøysund ses i sammenheng med dette og har sommerstengt de fire ukene som det er åpen fødeavdeling i Sandnessjøen, slik det har vært gjort gjennom mange år.

​​