Helse Nord ber om at tosykehusmodellen utredes videre

Styresakene til styremøtet i Helse Nord 22. september er offentliggjort. I sak 105/2016 ber det regionale helseforetaket om at Helgelandssykehuset utreder alternativ 2b-1 videre, til tross for at styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at tosykehusmodellen skal legges til side. Helse Nord støtter imidlertid vedtaket om å inkludere Hemnes og Leirfjord som alternativer for lokalisering for nytt sykehusbygg.

Kommunevåpen Leirfjord og HEmnes
Også Leirfjord og Hemnes skal utredes som vertskommuner for nytt sykehusbygg. Det stadfester Helse Nord i sitt vedtaksforslag.

​I styresak 104-2016, som omhandler kriterier for valg av lokalisering og tomt, inviteres styret i Helse Nord til å fatte følgende vedtak:

1.   Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 (styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland).

2.   Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem
snarest mulig.

3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, begrunnes særskilt.

Må begrunnes særskilt

Styret for Helgelandssykehuset sa i sitt vedtak at kriteriet «bynært/sentrumsnært» ikke skulle gjelde for Hemnes og Leirfjord. De to kommunene var ikke med i det opprinnelige forslaget fra adm. dir. i Helgelandssykehuset. Vedtaksforslaget fra Helse Nord sier at de samme kriteriene skal gjelde for alle lokaliseringsalternativene, og at eventuell lokalisering i Hemnes eller Leirfjord skal begrunnes særskilt da dette vil fravike statlige retningslinjer.

Alternativ 2b-1 skal med

I styresak 105-2016, som omhandler alternativer som skal utredes videre, er vedtaksforslaget som følger:

Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 136-2015 og til behandling av sak 62-2016 i Helgelandssykehusets styre og ber om at følgende alternativ for sykehusstruktur på Helgeland 2025, utredes videre:

  1.  0-alternativet (dagens løsning)
  2. Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS
  3.  Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil 2 DMS

Dette vedtaksforslaget er i tråd med forslaget som administrerende direktør i Helgelandssykehuset la fram for sitt styre 31. august, men som ble nedstemt med knapt flertall.

Styret for Helse Nord skal behandle de to sakene i styremøte i Tromsø 22. september.