Helse og arbeid (Raskere tilbake)

Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet skal nå i hovedsak rette seg mot personer med muskel- og skjelettlidelser og personer med alminnelige psykiske helseplager (angst og depresjon).


Spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha tilbud for pasientene som tidligere har vært aktuelle for et "Raskere-tilbake"-tilbud. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper. Henvisningene vil behandles på samme måte som for øvrige pasienter og vil rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper.

Målgruppen er personer med rett til helsehjelp der det vurderes å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet behandling. Personer med sykepengerettigheter vil ikke lengre være eneste målgruppe for tiltakene. Tilbudene vil i utgangspunktet omfatte alle som har behov for spesialisthelsetjeneste hvor problematikk knyttet til arbeid er et viktig element, også for eksempel unge funksjonshemmede som står i fare for ikke å komme seg inn i arbeidslivet.


Rask tilgang på tverrfaglig avklaring av alminnelige plager som grunnlag for tidlig mestring og økt arbeidsdeltakelse

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, avdeling for fysikalsk medisin, er så langt følgende tilbud videreført/etablert under ordningen for pasienter med muskel- og skjelettlidelser:

  • Tverrfaglig avklaringspoliklinikk for pasienter med uspesifikke og sammensatte smertetilstander.
  • Behandlingstilbud/mestringstilbud i form av polikliniske rehabiliteringsprogram for pasienter med avklarte smertetilstander.

Tilbudet gis i form av rask, tverrfaglig vurdering, avklaring og utredning slik at alle pasienter med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan få arbeidsrettet bistand etter behov. Tilbudet skal inneholde tverrfaglig arbeidsrettet kartlegging/utredning/behandling i tillegg til samhandling med samarbeidsaktører lokalt, som eksempelvis NAV, fastlege, arbeidsplass. Arbeidsdimensjonen vektlegges i all vurdering og behandling.

Tanken er at etter hvert skal også målgruppen utvides til å kunne omfatte:

  • Alminnelige psykiske helseplager
  • Et blandet symptombilde med både muskel-/skjelettplager og vanlige psykiske plager

For mer informasjon om tilbudene samt henvisningsrutiner:

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Se alle regionale tilbud under "Helse og arbeid" på Helse Nord:

Helse og arbeid