HELSENORGE
Riktig bruk av antibiotika

Ikke behandle asymtomatisk bakteriuri hos eldre og ta stix kun ved symptomer fra urinveiene

Behandling av asymtomatisk bakteriuri (ABU), det vil si uten svie og trang, anbefales ikke hos eldre og heller ikke hos menn eller personer med diabetes. Unntaket gjelder for urologisk kirurgi.


Asymtomatisk bakteriuri defineres som:

  • vekst av samme bakterieart i en mengde av minst 100 000 kolonibildende enheter per ml urin i to konsekutive prøver fra kvinner eller i en prøve fra menn,
  • fravær av symptomer på urinveisinfeksjon som trang til urinlating og svie ved urinlating.

Observer om plutselig tretthet, redusert allmenntilstand eller balanseproblem ikke utgjør tegn på cystitt, samt heller ikke grumsete og/eller illeluktende urin.

Antibiotikabehandling av asymtomatisk bakteriuri bedrer ikke urininkontinens og minsker ikke heller insidensen av symptomgivende infeksjoner, men kan heller eventuelt øke den. Antibiotika kan gi bivirkninger og gi økt forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Ubehandlet cystitt for eksempel hos demente/afatiske pasienter, som ikke kan fortelle om symptomer, innebærer liten risiko for nyreskade.

Kilde janusinfo.se

Bruk av metenamin (Hiprex)


Omdanningen til formaldehyd er avhengig av pH, som ikke bør være over 5,5-6 for at bakteriostatiske konsentrasjoner skal oppnås. Ved pH over 6,5 kan man ikke vente noen effekt av legemidlet og metenamin bør seponeres. Effekten av c-vitamin som surgjørende middel er ytterst beskjeden.

Hippursaltet kan felle ut ved alvorlig nyresvikt og bør ikke brukes ved GFR<50 ml/min.

Metenamin interagerer med sulfonamider (eks bactrim) og kan føre til utfellinger og krystalluri.

Metenamin er ansett å ha begrenset effekt hos kateteriserte pasienter siden holdbarheten av urin i urinblæren er kort, noe som gjør at det blir lav konsentrasjon av formaldehyd i blæren. Nasjonale retningslinjer angir at metenamin anses uvirksomt ved permanent kateter.

Figur 1: Forbruk av de mest vanlige antibiotikagruppene i primærhelsetjenesten Helgeland, 2016.
 
Figur 1: Forbruk av de mest vanlige antibiotikagruppene i primærhelsetjenesten Helgeland, 2016.

Figuren viser blant annet at forbruket av flere antibiotika mot urinveisinfeksjon er høyere på Helgeland enn gjennomsnittet i Norge. Dette gjelder særlig bruk av metenamin (Hiprex).

MET: Methenamine,
PEN V: Phenoxymethyl penicillin
DOX: Doxycycline,
PIV: Pivmecillinam,
AMX: Amoxicillin,
Lymec: Lymecycline,
DCX: Dicloxacillin,
ERY: Erythromycin,
CIP: Ciprofloxacin,
TET: Tetracycline,
TMP: Trimethoprim,
SXT: Trimethoprim/Sulfamethoxasol,
NIT: Nitrofurantoin,
AZM: Azithromycin,
CLI: Clindamycin.