Langvarig og målrettet oppmerksomhet gir resultater

Systematisk bruk av behandlingsplaner innen psykiatri ga store positive endringer i avdelingen og for pasientene – både for VOP og BUP. Arbeidet til Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland har fått nasjonal oppmerksomhet. 

- Den største nytten er at pasientene er aktivt med på å utforme sin behandlingsplan og diskuterer gode mål for behandlingen i fellesskap, forteller psykologspesialist Christer Gavén ved Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland. 

Behandlingsplanene hjelper de ansatte til å holde fokuset gjennom behandlingsforløpet og til å evaluere effekten av helsehjelpen underveis. Psykologspesialisten i Sandnessjøen forteller også at arbeidet gjorde overgangen til pakkeforløpene mye enklere. 

- Bakgrunnen for prosjektet var at man i liten grad fulgte nasjonale føringer for behandlingsplaner og nasjonale/internasjonale retningslinjer for behandling. Mange gikk i langvarig behandling uten klare kriterier for hva man ønsket å oppnå og derved også uklare kriterier for avslutning, forteller Gavén.

Det er pasientens plan

Dagens situasjon er at behandlerne i stor grad benytter behandlingsplanene som et verktøy i kommunikasjonen og samhandlingen med pasienten. Det er pasientens plan, og det evalueres fortløpende om behandlingen har effekt gjennom elektroniske tilbakemeldinger fra pasienten. 

Prosjektet hadde ved oppstart i 2007 som mål å utforme tjenesten i tråd med Helsedirektoratets veileder, som beskriver hvilke krav som stilles til utredning/diagnostikk og behandling. Etter prosjektets slutt hadde senteret oppnådd store positive endringer. De fleste hadde behandlingsplaner, og planene inneholdt mål og avslutningskriterier. Da arbeidet ble overført til linjen ble det etablert en ordning hvor det ble utført halvårige revisjoner av behandlingsplaner hos alle ansatte. Resultatene fra revisjonene meldes tilbake til hver ansatt som får veiledning ved behov. 
- Dette tar både tid og ressurser, men vi opplever at det er en meget god investering da helsehjelpen vi gir blir målrettet og strukturert, med konkrete avslutningskriterier. På den måten får vi en nødvendig gjennomstrømning av henviste og det høyner kvaliteten på den helsehjelp vi gir, sier Gavén.

Leif Øberg, spesialist i voksenpsykiatri, og Christer Gavén, spesialist i klinisk psykologi

Leif Øberg, spesialist i voksenpsykiatri, og Christer Gavén, spesialist i klinisk psykologi

Invitert til fagdag og konferanser

En artikkel i Dagens Medisin ga deltakelse på fagdag og forespørsel om studiebesøk. 
- Psykiatrisk klinikk på Vinderen i Oslo inviterte oss direkte til en fagdag hvor vi la fram vår måte å arbeide med dette på. Det var en lydhør forsamling som tok til seg våre råd og ansatte i ledelsen vil komme på studiebesøk til oss i forbindelse med revisjoner av behandlingsplaner.
Nå er Leif Øberg, spesialist i voksenpsykiatri, og Gavén, spesialist i klinisk psykologi, også invitert til en erfaringskonferanse hos Statens Helsetilsyn i november. 

Lykkes fordi ledere har stort fokus på faglig innhold

Arbeidet ved senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland er beskrevet i Helsetilsynets rapport fra mai 2019 hvor det gjøres en oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017 og 2018 (Rapport fra Helsetilsynet 5/2019). Her påpeker Helsetilsynet at mangler mht. behandlingsplaner var et funn som gikk igjen i det landsomfattende tilsynet. 

Arbeidet ved Ytre Helgeland blir beskrevet som en arbeidsmåte hvor man har lykkes i å jobbe planmessig og systematisk med utgangspunkt i Helsedirektoratets klare føringer. En av grunnene til at dette arbeidet har lyktes er at ledere på alle nivå har stort fokus på det faglige innhold i det helsetilbud som blir gitt i klinikkene. Avdelingsledere er aktive pådrivere i klinikkmøter og områdesjef er med på alle revisjoner mht. behandlingsplaner.
- Det er gledelig at et lite senter for psykisk helse på Ytre Helgeland blir gitt slik oppmerksomhet fra nasjonale helsemyndigheter og store klinikker i Oslo- området, sier Gavén.

Se også: