Nytt tilbud for hele Helgeland

Lovord under åpning av «Helse i arbeid»-senteret i Sandnessjøen

Fredag var det offisiell åpning av et nytt nasjonalt konsept, Helse i arbeid. Fysikalsk medisin og rehabilitering i Sandnessjøen kan med dette kalle seg et "Helse i Arbeid"-senter. Dette er en utvidelse av eksisterende tilbud, og medfører at pasienter kan få hjelp til muskel- og skjelettplager, vanlige psykiske helseplager, og ikke minst hjelp til å stå i arbeid til tross for plager – alt på ett sted. 


Helse i arbeid-senteret åpnes offisielt! Båndet holdes av fysioterapeut Guro Toppen og ass.leder Odd Rune Jenssen, og ble klippe

Helse i arbeid-senteret åpnes offisielt! Båndet holdes av fysioterapeut Guro Toppen og ass.leder Odd Rune Jenssen, og ble klippet av avdelingsleder Laila Govasli. Ansatte ved senteret i bakgrunnen.

Mange lovord kom avdelingsleder Laila Govasli og de andre på senteret til gode under åpningen av senteret fredag 23. august. Enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen Rachel Berg var først ut:
- Jeg er utrolig stolt og glad. Jeg vil rette en stor takk til de ansatte, som til tross for store omstillinger, har stått på for å få dette til. Søknaden til Helse Nord er den beste jeg har sett. Dette har jeg sånn troa på!

Inviterte gjester og foredragsholdere under åpningen av Helse i arbeid-senteret.

Inviterte gjester og foredragsholdere under åpningen av Helse i arbeid-senteret. F.v. Odd Rune Jenssen, Rachel Berg, Knut Tjeldnes, Franz Hintringer, Laila Govasli, Siw Lauritzen, Guro Toppen og Gunnvor Valla.

Fra "Raskere tilbake" til "Helse i arbeid"
Knut Tjeldnes, seniorrådgiver i Helse Nord RHF, har vært en viktig støttespiller hele veien. Han dro linjene fra Raskere tilbake til dagens Helse i arbeid-senter, og sier at Helse Nord har klare forventninger til at tilbudet skal føre til raske avklaringer og kort ventetid for disse pasientene. 
– Dere må se hele pasientgruppa, ikke bare de som allerede er i jobb – også de som har motivasjon til å komme seg ut i jobb, sa han. 
Han sier også at det er viktig med godt samarbeid med fastlegene for at tilbudet skal bli vellykket. Pasientene må raskt inn i tilbudet, noe som krever god dialog og raske henvisninger.

Overlege Franz Hintringer fra UNN har også vært en viktig brikke i utformingen av tilbudet nasjonalt og regionalt. Både UNN og Nordlandssykehuset er godt i gang med sine Helse i arbeid-senter, og Finnmarkssykehuset er i oppstartsfasen. Det gjør at Helse Nord nå er den regionen som ligger foran. 
- Vi har solid kunnskap om at arbeid er et viktig grunnlag for helse, selvrespekt og livsglede – hele helsebegrepet. I helsevesenet har vi i mange år glemt dette, mener Hintringer.
- Det er nå et paradigmeskifte i fagfolkenes hoder!

Han hadde mange lovord til Helgelandssykehuset Sandnessjøen.
- Dere er en viktig aktør og samarbeidspartner i det regionale samarbeidet. 

Blomster fra direktøren i NAV Arbeidslivssenter Nordland Siw Lauritzen. – Dette er helt fantastisk! Helse og arbeid i samme bygg

Blomster fra direktøren i NAV Arbeidslivssenter Nordland Siw Lauritzen. – Dette er helt fantastisk! Helse og arbeid i samme bygg. Vi har høyt sykefravær og for lite arbeidskraft i Norge i dag, så dette er et viktig tilbud. Lykke til, vi ser fram til fortsettelsen!

- Dere kom først i mål. Gratulerer til Helgeland som nå har fått et kjempeflott tiltak, sa prosjektleder for HIA-senteret i Nord

- Dere kom først i mål. Gratulerer til Helgeland som nå har fått et kjempeflott tiltak, sa prosjektleder for HIA-senteret i Nordlandssykehuset Bernt Ole Hanssen. Gaven heter De syv søstre. 

- Jeg er overbevist om at vi skal lykkes

Avdelingsleder Laila Govasli hadde mange å takke, ikke minst sine egne ansatte som har stått på for å dra alt i land.
- Vi har klart det! Samlet somatikk, psykisk helse og NAV i en klinikk! Dette er en stolt dag for avdelingen vår, og jeg er også veldig stolt av våre kolleger i NAV. Jeg er overbevist om at vi skal lykkes med dette prosjektet!

Etter at Raskere tilbake ble lagt ned, har avdelingen vært i en lang omstillingsprosess – og det var viktig å sikre videre drift. Helse i arbeid ble et naturlig konsept å søke på, gitt føringer fra både Helsedirektoratet og Arbeids-og velferdsdirektoratet. I tillegg hadde Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) en eksisterende kompetanse på feltet, som la et verdifullt grunnlag. Søknaden fikk raskt positivt svar, og mange lovord. Arbeidsgruppe besto av fysioterapeut Guro Toppen, ass.leder og sosionom Odd Rune Jenssen, overlege Reda Rapalaviciene samt Govasli. 

I prosessen har de hospitert hos UNN og Nordlandssykehuset.
- UNN var langt framme og det var viktig å sende ansatte dit. Nordlandssykehuset har vi også samarbeidet godt med, og psykologspesialist Bernt Ole Hansen er med oss videre som en sparrings- og samarbeidspartner, sa Govasli. 

Tett samarbeid – og på tvers av tidligere «tette skott» er en viktig del av Helse i arbeid. Psykisk helse og somatikk samarbeider i en felles klinikk, sammen med NAV, som har egne kontordager. 
- Det har virkelig vært artig å gå i så tett samarbeid med NAV.  Vi må kunne si at Helse Nord nå er fremst i landet med dette tilbudet, sa Govasli.

Hva er Helse i arbeid?

Behandlingstilbudet er et nytt nasjonalt konsept for bl.a. rask tilgang på tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring – med fokus på muskel/skjelettplager og vanlige psykiske helseplager. 

Tilbudet er en del av Fysikalsk medisinsk poliklinikk (FMR) ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og server hele Helgeland. Det spesielle med tilbudet er samlokalisering og samorganisering med NAV, psykisk helse og somatikk.

- Dette er et ekteskap mellom to vesen, som tidligere har hatt en tendens til å jobbe hver for seg. Det å jobbe ilag har sannsyn

- Dette er et ekteskap mellom to vesen, som tidligere har hatt en tendens til å jobbe hver for seg. Det å jobbe ilag har sannsynligvis i seg selv en merverdi, og vil sikre at to instanser, NAV og helse, jobber sammen mot et felles mål , sier ass.leder og sosionom Odd Rune Hansen (i midten). Han og Guro Toppen (spesialfysioterapeut) (t.h.)og Gunnvor Valla (avdelingsleder NAV arbeidslivssenter Helgeland) presenterte hva tilbudet går ut på for de frammøtte gjestene og ansatte ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. - Vi tror at hvis du starter å jobbe blir du fortere frisk, sa Gunnvor Valla fra NAV. Dette er et paradigmeskifte.

Helse i arbeid jobber ikke bare individrettet, men innebærer også bedriftstiltak for helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. 

Individtiltaket gjennomføres av team bestående av representanter fra NAV og helsetjenesten. Fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten med kompetanse innen fysikalsk medisin og psykisk helse involveres. NAVs kompetanse om arbeidsliv supplerer det tverrfaglige teamet. Utredningen kan for eksempel følges av ulike arbeidsfokuserte mestringstilbud eller arbeidsrettet kognitiv terapi.

Bedriftstiltaket er rettet mot bedrifter, og en bedrift i Vefsn er allerede i gang, samt en på Sømna. På informasjonsmøter kan bedrifter komme og høre hva bedriftstiltaket går ut på. Hvis de ønsker å sette i gang, vil det involvere alle ansatte, som får introduksjonsmøter med ulike tema. Prosessen tar opptil et år. Bedrifter som er interessert kan ta kontakt, og også fastleger kan få besøk av senteret for å få mer informasjon. Det er bare å ta kontakt. 

Helse i arbeid-senteret