Oppsummering av møte i Samhandlingsutvalget i Helse Nord 22. mai

I Regional utviklingsplan 2035 er samhandlingsfeltet høyt prioritert, og helseforetakene skal lage strategi- og tiltaksplan for samhandling. Samhandlingsutvalget i Helse Nord følger opp dette og andre oppfølgingspunkter for bedre samhandling.

​Møtet ble avholdt i Bodø 22. mai 2019, ledet av Finn Henry Hansen i Helse Nord RHF.

Oppfølgingspunkter:

  • Samhandlingslederne anmodes om å motivere OSO-medlemmer fra Helgeland til å videreføre arbeidet med utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner for samhandling. Samhandlingslederne har et særlig ansvar for - i samarbeid med Helse Nord RHF- å intensivere arbeidet med å lage en felles plattform for dette arbeidet. Det er bla. viktig å avklare hvilke felleselementer som bør være gjennomgående for alle planer, og hvilke elementer som bør være mer foretaksspesifikke. Foreløpig er det UNN som bidrar mest til dette arbeidet. Det er i tiden framover ønskelig med ef felles løft som inkluderer samtlige samhandlingsledere.  
  • OSO-medlemmene i utvalget fremmet forslag om at fristen for levering av strategi- og tiltaksplan på samhandlingsfeltet ble utvidet fra september til desember 2019, slik at arbeidet kunne forankres bedre i de enkelte OSOer. En felles plan skaper større legitimitet og gir et bedre grunnlag for gjennomføring. 
  • FHH kom med en redegjørelse om samarbeidet med fylkesmennene og KS om strategier og tiltak for å møte de demografiske utfordringer i (små)-kommunene i Nord-Norge. Det skal avholdes et drøftingsmøte om denne saken med tre departementer (HOD, KMD og KD) samd direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  21. juni i år.
  • FHH-presentasjon av arbeidet med å utvikle et strategidokument for oppfølging av fjorårets NSDM-rapport (mai 2018) om framtiden for fastlegene i Nord-Norge. Arbeidet er i god gjenge, vesentlig ny dokumentasjon innhentes og rapport vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren. 
  • På grunnlag av initiativ fra samhandlingsutvalget er det – under ledelse av Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF – startet et arbeid med å utrede mulige alternative løsninger for avvikshåndtering på samhandlingsfeltet. Løsningen må være tilgjengelig for både kommuner og helseforetak og kunne integreres med øvrige systemer. Utvalget var tilfreds med den redegjørelse som ble gitt om framdriften i dette arbeidet, og uttrykte ønske om at utvalget kom med tydelige anbefalinger om hvilke valg/tiltak som bør gjøres. Rapport ventes ferdig i løpet av sommeren. 
  • Det ble også gitt en presentasjon av arbeidet med forprosjekt om videobaserte spesialist- og samhandlingstjenester. Arbeidet er ca. en måned forsinket i forhold til plan, men ventes ferdigstilt i månedsskiftet mai/juni. For de av oss som har jobbet lenge med dette feltet, var det det kanskje vanskelig å se hvilke nye konkrete grep som styrke implementeringsgraden, men her bør vi avvente endelig rapport før vi trekker noen bastante slutninger. Dette arbeidet er ellers potensielt viktig for gjennomføring av de prosjekter som er under forberedelse (søknadsfrist 15. juni) på områdene «stormottakere og medisinsk avstandsoppfølging.