Pasienter med sykelig overvekt

På bakgrunn av mange fristbrudd på grunn av kapasitetsproblemer på Nordlandssykehuset, skal pasienter med sykelig overvekt henvises til de lokale medisinske poliklinikkene som vil starte utredning av pasientene.

Eventuell henvisning til videre behandling/ ev. kirurgi ved Nordlandssykehuset vil bli gjort fra de lokale poliklinikkene.

For en del henvisninger vil det være aktuelt å innhente supplerende opplysninger/blodprøvesvar før pasienten mottas til undersøkelse, og fastlegene vil i slike tilfeller få anmodning om å bidra med slike opplysninger.

Det vises til:

Henvisningsskjema PDFNasjonale faglige retningslinjer IS 1735 - Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne PDF