Pris for viktig forskning om betydningen av barndomstraumer

Psykolog i spesialisering Nina Mørkved fra Helgelandssykehuset Mosjøen forsker på barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser – et lite utforsket felt til tross for store og utfordrende pasientgrupper. Mørkved fikk nettopp pris for årets poster ved Haukeland universitetssykehus:

- Forskningen vil kunne ha implikasjoner for hvordan vi forstår og møter disse pasientene, og vil forhåpentligvis bidra til at pasienten blir enda bedre ivaretatt, sier hun.

Nina Mørkved foran poster om forskning Barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser

​Nina Mørkved er psykolog i spesialisering ved ambulant akutteam og voksenpsykiatrisk poliklinikk i Helgelandssykehuset Mosjøen. Her jobber hun halv tid mens hun jobber med sin doktorgrad. Det er i praksis et dobbeltkompetanseløp med forskerutdanning knyttet til Universitetet i Tromsø (UiT) og en klinisk spesialisering i voksenpsykologi i regi av Norsk Psykologforening.

Doktorgraden finansieres av Helse Nord i 50% fram til 2022. Hun fikk også oppstartsmidler fra Helgelandssykehuset.

Forskningsprosjektet heter "Barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser», der fokus for forskningen er å undersøke forekomst og alvorlighetsgrad av barndomstraumer (fysisk, seksuelt og emosjonelt misbruk, og fysisk og emosjonell neglekt) hos en gruppe psykosepasienter (for eksempel schizofreni) og en gruppe pasienter med ruslidelser. I tillegg er det planlagt en studie som skal se på sammenhengen mellom effekten av antipsykotika og forekomst/alvorlighetsgrad av barndomstraumer hos psykosepasienter.

Forskningen har fått resultater

De siste årene har det vært økende fokus på miljørelaterte og sosiale faktorer som kan ha betydning for utvikling av psykoselidelser. Det er endel forskning internasjonalt, og noe nasjonalt i Norge.

Sammenhengen mellom barndomstraumer og psykoselidelser og ruslidelser er lite utforsket til tross for at det er snakk om store og utfordrende pasientgrupper.

Nina Mørkved

Forskningen vil kunne ha implikasjoner for hvordan vi forstår og møter disse pasientene, og vil forhåpentligvis bidra til at pasienten blir enda bedre ivaretatt. Dette gjelder også fokuset på antipsykotika og sammenheng med barndomstraumer - målet er at det vi oppnår av kunnskap vil kunne ha implikasjoner for behandling, forteller Mørkved.

Sammen med forskningsteamet fra Bergen har hun publisert en artikkel, der de fant at psykosepasientene sammenliknet med en pasientgruppe med andre psykiske lidelser (som angst og depresjon).

Der fant vi at nesten syv av ti psykosepasienter i vår studie angav at de har vært utsatt for ett eller flere traumer, sammenliknet med fire av ti pasienter i den andre gruppen. En av ti psykosepasienter hadde opplevd fire eller flere slike hendelser, noe ingen i den andre pasientgruppen rapporterte.

Årets poster

Posteren ble via min hovedveileder Løberg presentert på forskningsdagen til «Divisjon psykisk helsevern» ved Haukeland universitetssykehus, der den vant prisen for årets poster, forteller  Mørkved -  som vant et reisestipend.
Mulig stipendet blir brukt til skriveseminar for forskere i Italia, sier Mørkved.

Forskningen bruker datasett innsamlet av to forskningsgrupper i Bergen; Bergen psykoseprosjekt 2 ved professor og psykologspesialist Else-Marie Løberg og kollegaer, og Forskningsgruppe i Traumepsykologi ved Universitetet i Bergen ved psykologspesialist og førsteamanuensis Dagfinn Winje og kollegaer. Løberg og Winje, sammen med psykologspesialist og førsteamanuensis Jens Thimm (Universitetet i Tromsø) og professor og overlege Erik Johnsen (Bergen psykoseprosjekt 2) er hennes veiledere.

Barndomstraumer måles ut fra et selvrapporteringsskjema, og forskningen er en del av et større prosjekt om traumepasienter og psykosepasienter.

Presentert i San Diego og Odense

Posterpresentasjonen ble presentert på «International Congress on Schizophrenia research» i San Diego i april 2017. Det er en internasjonalt anerkjent konferanse der fagfolk innenfor Schizofreni-feltet møtes, rundt 1000 deltakere.

Nina Mørkved, Odense Danmark
Nina Mørkved presenterer poster på symposium i Odense

Mørkved kom også nettopp tilbake fra en konferanse i Odense, Danmark – «The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference», der hun og tre kollegaer fra forskningsgruppen i Bergen holdt et symposium med fokus på barndomstraumer og psykiske lidelser hos voksne. Mørkved holdt her et muntlig innlegg om studiet. Totalt hadde symposiet 85 deltakere.