Seleksjonskriterier for fødested

Informasjon om seleksjonskriterier for valg av fødested bør gis til den gravide tidlig i svangerskapet, gjerne ved første kontroll.

Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er nedfelt i Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. Kravene er gjeldende for hele Helse-Norge.

Formålet med seleksjonskriteriene er å sikre kvinnene et variert tilbud basert på kvinnens egne ønsker og en seleksjon ut ifra en risikovurdering slik at de som har kjent risiko for komplikasjoner møter en helsetjeneste som er rustet til å gi rask hjelp på høyspesialisert nivå dersom det er nødvendig.

Hvem kan føde hvor?

Fødestue er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap som ønsker å føde der, for eksempel friske flergangsfødende eller friske førstegangsfødende under 35 år. Gravide må være forberedt på overflytting til sykehus dersom komplikasjoner oppstår før/under eller etter fødsel.

Fødeavdeling skal ta hånd om kvinner med moderat risiko tilpasset avdelingens kompetanse. Det gjelder for eksempel moderat overvektige eller undervektige, eller førstegangsfødende over 35 år.

Kvinneklinikk er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko for komplikasjoner, dvs. fødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. Det kan for eksempel være kvinner med alvorlig diabetes, foster med påvist utviklingsavvik eller for tidlig fødte under 35 uker. 

Vurdering vedrørende planlagt fødested gjøres rutinemessig tre ganger i løpet av svangerskapet, evt flere ganger avhengig av behov eller endrede forhold.

1.gang ved første svangerskapskontroll i 1. trimester – primærhelsetjeneste

2.gang ved UL-screening 18 uker – spesialisthelsetjeneste

3.gang i uke 35/36: avhengig av hvem som følger opp pasienten

Informasjon om seleksjonskriterier for valg av fødested bør gis til den gravide tidlig i svangerskapet, gjerne ved første kontroll.  For å lette arbeidet for alle involverte parter og for å sikre en felles forståelse av selektering planlegger Helse Nord å utarbeide en felles mal for informasjon til pasient. Dette vil gi pasienten trygghet og sikre opplevelsen av et helhetlig tilbud.

Følgende opplysninger er nødvendige fra primærhelsetjenesten i henvisning til screening-UL:

  • Para: ___ Siste menstruasjon:___ Høyde: ____  Pregravid vekt: ____  Pregravid BMI: _______
  • Flerlinger
  • Kronisk sykdom hos mor (diabetes, epilepsi, etc.) – gravide med insulinkrevende diabetes skal henvises direkte til Kvinneklinikken på NLSH for svangerskapsoppfølging der.
  • Tidligere komplisert fødsel
  • Tidligere sectio/operasjon i uterus
  • Evt andre nødvendige opplysninger

Svar på svangerskaps-serologiprøvene bør skrives ut til den gravide slik at hun alltid har dem tilgjengelig sammen med svangerskapsskjemaet. Det er dessuten praktisk å skrive «kopi av svar til Fødeavdelingen» på blodprøverekvisisjonen når prøver til svangerskapsserologi tas.

Vær obs på at det skal tas hepatittprøve av alle ikke-vestlige gravide. Kopi av svar til fødeavdelingen.

Litt om prenatal diagnostikk

Dobbeldiagnostikk blir gjort ved UNN i uke 11 - 13. Det beste er om fastlegen henviser direkte til medisinsk genetisk avdeling UNN med samtidig kopi eller egen henvisning til Helgelandssykehuset. Da gjør lokalsykehuset en tidlig ultralyd og sjekker at det stemmer med antatt svangerskapslengde slik at den gravide ikke reiser bomtur til Tromsø. Hvis det ikke henvises direkte fra fastlege, må lokalsykehuset få henvisning så tidlig at vi rekker å sende de videre.

Vedlegg

 Regionale seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord

 Seleksjon til fødested

Les mer:

Kvinne- og fødetilbudet på Helgeland