Setter kompetanse i front

Akuttmottaket ved sykehusenheten i Mo i Rana har gjennomført en endring som vil komme både pasienter og sykehus til gode. Satsingen kalles «Kompetanse i front» og betyr kort fortalt at LIS 2-leger er til stede i akuttmottaket 24/7.​- For pasientene som kommer til akuttmottaket betyr dette at de møter en lege med mer erfaring enn de gjorde tidligere. Det mener vi vil gi hurtigere diagnostikk, utredning og behandling, sier Ole Johnny Pettersen, leder for medisinsk område i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Fordelene med den nye satsingen for de ansatte er at arbeidstiden for legene blir mer forutsigbar og at vaktbelastningen på LIS 2 innenfor kirurgi blir lavere. I tillegg blir arbeidstiden mer attraktiv.
- Legene som skal inn i vaktordningen er medisinske leger. I tillegg vil vi ha LIS1-leger (turnusleger) i akuttmottaket fram til klokken 23.00 på kveldene.

- Spesialister og overleger har passiv hjemmevakt. Vi tror dette vil gi oss bedre innleggelser, kortere liggetid og bedre utskrivelser av pasienter, sier Ole Johnny Pettersen.

Men det vil ta tid før vi ser effektene av endringen. Blant annet blir det spennende å se hvordan pasienter og kommuner reagerer. For litt av hensikten er å høyne kvaliteten på innleggelser, det vil si at en del pasienter som i dag blir innlagt, ikke vil bli det i framtiden fordi bedre kvalitet på diagnostisering og avklaring av tilstand til pasientene tilsier at pasienten ikke behøver innleggelse.

- For å få dette til har vi økt antall LIS 2-leger noe, arbeidet mye med å få til arbeidsplaner som er gode, revidert stillingsinstrukser og endret oppgavefordelingen mellom de ulike fagene. Alt i alt har vi hatt en god prosess der alle involverte har bidratt og sett nytten av å tenke nytt, sier Ole Johnny Pettersen.