Søknadsfrist er 31. mai

Utlysning av resterende forskningsmidler for 2019

Vi har hittil i år tildelt midler både til større doktorgradsprosjekter, og til mindre forskningsprosjekter - både innen somatikk og psykisk helse. Det gjenstår en god del av foretakets forskningsmidler for i år. Vi ser fram til en søknad fra deg!

Hva du kan søke penger til

Det er fortsatt mulig for alle med gode ideer å søke om midler til å videreutvikle prosjektene sine, såkornmidler / komme i gang med forskning / planlegge et forskningsprosjekt, søke om midler til frikjøp for å sette seg ned og skrive, innkjøp av litteratur, reise til ekstern veileder, premiering av artikler, presentasjon av prosjektet på kongress.

Brukermedvirkning

Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, må det redegjøres for hvorfor.

Publisering

Vi ønsker flere publikasjoner. Søknader som har en plan for publisering vil bli prioritert. Du kan søke midler til publisering av en mastergradsoppgaver.

Innovasjon

Innovasjon er noe nytt for sykehuset som er både nyttig og kan nyttiggjøres. Vi oppmuntrer til forskning på ideer som kan føre til enda bedre helsetjenester.

Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt.

Formelle krav

Forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til forskningsloven, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, Statens legemiddelverk, dispensasjon fra taushetsplikten, bruk av biobank.

Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering.

Søknadsskjemat fylles ut i Word og eksporteres som PDF-fil. Vedlegg lagres i en PDF-fil. Filene sende til aslak.himle@helgelandssykehuset.no innen fredag 31. mai.

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål.

Nyttig informasjon


Medlemmene av Forskningsutvalget ved Helgelandssykehuset.
Her kan du lese mer hvilke kriterier Forskningsutvalget tar hensyn til når om hvordan vi vurderer forskningsprosjekter.