Forskning

Utlysning av resterende forskningsmidler for 2022

I november 2021 tildelte vi bare en del av forskningsmidlene for 2022 til både større og mindre forskningsprosjekter innen somatikk og psykisk helse. Det gjenstår en god del av foretakets forskningsmidler for i år, så vi ser fram til en søknad fra deg! Søknadsfrist 29. april 2022.

​Hva du kan søke penger til?

Det er fortsatt mulig for alle med gode ideer å søke om midler. Du kan søke om midler til et forskningsprosjekt som alt er i gang, eller til å utvikle et nytt forskningsprosjekt. Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningsidé, så utdeler vi såkornmidler til å planlegge en større studie. Les mer om såkornmidler på våre forskningsnettsider. Det kan f.eks. søkes om finansiering av litteraturinnkjøp; statistikkhjelp rundt metodevalg, design og styrkeberegning; frikjøp av arbeidstid; eller reise til ekstern veileder. Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing.  
Vi premierer også vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser. Det er et eget søknadsskjema for belønningsmidler.

Brukermedvirkning

Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, må det redegjøres for hvorfor. 

Publisering

Vi ønsker flere publikasjoner. Søknader som har en plan for publisering i vitenskapelige fagfellevurderte journaler vil bli prioritert. Du kan søke midler til publisering av en mastergradsoppgave. Fra 1. januar 2021 skal alle artikler som publiseres innen Helse Nord være Open Access. Du kan søke om finansiering av slike publikasjoner som ikke støttes av Helse Nord. 

Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Midler som er gitt, må vanligvis i bruk i løpet av 6 måneder, ellers vil de bli inndratt.  Pga. koronasituasjonen så er det mulighet til å få overført prosjektmidlene til neste år. 

Formelle krav

Oppstart av større kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, og evt. Statens legemiddelverk. Her er en lenke til vår nettside med støtte for å planlegge klinisk forskning.  
Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering. Her er lenke til vår nettside som inneholder all informasjon du trenger for å skrive en søknad. Her kan du også lese mer hvilke kriterier forskningsutvalget tar hensyn til når de vurderer forskningsprosjekter. Vi stiller bl.a. krav til at søknaden skal være forankret på avdelingen og klinikken. Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller innunder ordinær drift.

Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til herald.reiersen@helgelandssykehuset.no innen 29. april 2022. 

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstillinger på vegne av medisinsk direktør Hanne M. Frøyshov som foretar de endelige beslutningene.